... ...

Rik Jungmann

Persbericht PvdA
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

PvdA vierkant achter subsidiestop

Wijdemeren, 6 februari 2004. Frank van Rijk, steunfractielid van de PvdA en commissielid van de commissie Maatschappelijke Zaken, reageert alsnog op de kritiek die de peuterspeelzalen leverden op het besluit de subsidieverstrekking te stoppen. De PvdA staat vierkant achter dat besluit.

persbericht 

Leren samenspelen is een verantwoordelijkheid van de ouders

Zoals u onlangs in de huis-aan-huisbladen hebt kunnen lezen heeft de werkgroep Van den Broeck, waarin alle fracties uit de raad waren vertegenwoordigd, voorgesteld de peuterspeelzalen in Wijdemeren niet meer te subsidiëren. In de opdracht aan het college om dit voorstel uit te werken is de motivatie daarvoor dat het leren samenspelen wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de ouders. Te begrijpen is dat de peuterspeelzalen het daar niet mee eens zijn en opkomen voor hun belang. Omdat de PvdA niet elke peuterspeelzaal dezelfde brief wil sturen en iets duidelijk willen maken omtrent de motivatie van het voorstel deze reactie in de krant.

Het artikel in de kranten stelt enerzijds dat peuterspeelzalen ‘onmisbaar’ zijn en anderzijds dat het beleid van de gemeente ‘onduidelijk, onbetrouwbaar en onverantwoordelijk’ is. Aan de beschuldigingen aan het adres van de raad wil ik hier voorbijgaan en mij concentreren op het belang van peuterspeelzalen. Dus “Waarom is het belangrijk peuterspeelzalen te subsidiëren?’

De peuterspeelzalen wijzen daarvoor naar het beleid van de landelijke overheid en de voor- en vroegschoolse educatie.
Het klopt inderdaad dat de landelijke overheid heeft uitgesproken peuterspeelzalen belangrijk te vinden. Het vervelende is alleen dat het rijk geen boter bij de vis doet en dat is wel heel makkelijk. Dat betekent dat de gemeente binnen haar uitgaven moet afwegen of zij hier geld voor over heeft. Belangrijkste vraag is dan ‘Wat willen we bereiken met het subsidiëren van peuterspeelzalen?’

Peuterspeelzalen vinden zichzelf vooral belangrijk in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Centraal staat daarbij – volgens het ministerie van OCW – het leren van de Nederlandse taal. De bedoeling is dat kinderen van 2 tot en met 5 jaar die taalachterstand inlopen. Eerst door educatie voor de basisschool, dus op b.v. de peuterspeelzaal, en daarna in de groepen 1 en 2, de voormalige kleuterschool.
De peuterspeelzalen stellen dat VVE een positief effect heeft op de (taal-)ontwikkeling van de peuters. Dat is op basis van onderzoek van de afgelopen 25 jaar betwistbaar (Sociaal Cultureel Planbureau 2003). Juist de groep peuters die een taalachterstand heeft, komt nauwelijks op de peuterspeelzaal. Bovendien heeft VVE maar een bescheiden positief effect, dat binnen enkele jaren verdwijnt.

Onze stelling is dat voorschoolse educatie weinig zin heeft. Beter kan de aandacht worden gericht op de vroegschoolse educatie, dus in de groepen 1 en 2. Daarmee vervalt dit belang van peuterspeelzalen en resteert het (samen) spelen. En hoewel dat voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen essentieel is, hoeft dat niet in peuterspeelzalen. Dat kan ook bij ouders thuis of buiten. En als deze ouders dat in een peuterspeelzaal willen dan is dat hun verantwoordelijkheid en moeten ze ook de kosten daarvan dragen.

Namens de PvdA-fractie Wijdemeren
Frank van Rijk
Lid commissie Maatschappelijke Zaken


Duik in de historie van maart 2003 en daarvoor. De PvdA is consistent in haar standpunt. Het CDA noemde de peuterspeelzalen vorig jaar nog een basisvoorziening. In de commissie MZ werd sterk betwijfeld of er educatieve meerwaarde bestaat bij peuterspeelzalen. Zie ook de links onderaan deze pagina.

Op 7 maart 2003 schreef CDA fractievoorzitter Betske van Henten:

"Het CDA heeft goed geluisterd naar de reacties van de diverse peuterspeelzalen en komt tot de volgende conclusie:
Peuterspeelzaalwerk vormt een basisvoorziening. Zij bieden kinderen de gelegenheid te spelen met leeftijdsgenoten. Dit is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt onder deskundige leiding. Wat betreft het CDA is het acceptabel dat dit gebeurt o.l.v. één gediplomeerd leidster en een vrijwilliger."

...

"Wat is wijsheid? 
Het CDA heeft alle argumenten afgewogen en vindt dat er in 2004 voor de peuterspeelzalen 34.468 euro subsidie beschikbaar kan zijn."
 

Peuters de straat op Reactie Peuterspeelzalen CDA- peutersp.zalen
PvdA- peutersp.zalen Peuterspeelzalen (Maart 03) Algemene Besch. deel 2
Peuterspeelzalen (Nov. 02) Subsidies verenigingen .

De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page Zwaar bewolktWindstil12º Naar volgende bericht