WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vendrig: Vragen over AGV-stank
Loosdrecht, ma 9 augustus 2010

Ton Vendrig, die voor RWW in het bestuur van het Waterschap AGV zit, stelt kritische vragen aan het dagelijks bestuur over de stank aan de Horndijk.

Lees ook:

28072010 Stankoverlast Loosdrecht
03082010 Nog zes weken stank
04082010 APV: Stank is Verboden
09082010 Stank en Formatie

ingezonden brief

Vragen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Nederhorst den Berg 7 augustus 2010

Onderwerp: Vervuiling Loenderveense plas


De Loenderveense Plas aan de Horndijk in Loosdrecht.
Een tapijt van rottende planten veroorzaakt stankoverlast.

Geacht bestuur,

De Loenderveense plas op de grens van de gemeente Wijdemeren en Loenen is in eigendom van de Waterleiding Amsterdam en wordt thans beheerd door Waternet. De plas vormt een reserve voorraad voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam. Vanwege het verkrijgen van de noodzakelijke kwaliteit voor de drinkwater voorziening mag in de plas niet gezwommen, gevaren en gevist worden.

Sinds enkele weken is er sprake van het op grote schaal afsterven van de, in het water aanwezige, plantengroei. Deze afgestorven planten zorgen voor uitgebreide eilanden van afgestorven materiaal, die van aanzienlijke dikte moeten zijn. Deze dikke drijvende brei van rottend plantenmateriaal is naar de noordoostzijde van de plas gedreven en vormt voor de aanwonenden een ernstige stankoverlast, waar op uitgebreide wijze in de krant en op RTVNH aandacht aan geschonken is. Door de gemeente Wijdemeren is 28 juli een brandbrief gezonden aan Waternet. In een persbericht is door Waternet aangegeven het gehele proces op zijn beloop te laten en geer reden te zien deze troep te verwijderen.

Vandaag, 7 augustus, heb ik mij op de hoogte gesteld van de bestaande situatie, waarvan ik u hierbij een foto toezend. De geur is ondanks de aanwezige wind duidelijk aanwezig en doet denken aan het openen van een beerput. Bij windstil weer moet de stank ondraaglijk zijn en zal kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Het is begrijpelijk dat aanwonenden en voor hen de gemeente zich inspannen om aan deze ondragelijke situatie een einde te brengen. Door de gemeente is aangegeven dat de huidige situatie in strijd is met de plaatselijke APV, APV: Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen “Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.”

Op grond van deze bevindingen wil ondergetekende als lid van het Algemeen bestuur namens de fractie van Recreatie Wonen en Water de navolgende vragen stellen.

  1. Bij de ingang van het terrein aan de Bloklaan wordt aangegeven dat ter plaatse Waternet en Waterschap AGV gevestigd zijn. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van deze waterplas? Is dit AGV, gemeente Amsterdam, drinkwaterbedrijf Amsterdam?
  2. Wie is veranwoordelijk voor de ontstane overlast en moet geacht worden de oorzaak hiervan te bestrijden of te verwijderen.
  3. 4 Augustus 2010 is door Waternet gereageerd op de ontstane overlast. Waternet is een uitvoerende organisatie van AGV en de gemeente Amsterdam voor wat betreft Waterleiding en rioollering en de havendienst. Namens welke organisatie binnen Waternet heeft deze reactie op deze overlast plaatsgevonden.
  4. Het Waterschap AGV dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en ziet hierop toe. Is het AGV bekend dat hier sprake is van ernstige vervuiling van het oppervlaktewater.
  5. Heeft AGV maatregelen getroffen en zo ja welke ten aanzien van de verantwoordelijken om zo snel mogelijk een einde te brengen aan deze situatie.
  6. AGV werkt binnen Waternet samen met het Waterleidingbedrijf Amsterdam. Dit leidt tot een moeilijke situatie als er sprake is van conflicterende functies. Hier lijkt uitvoering van werkzaamheden door Waternet en controle hierop mede door Waternet tot een ongewenste samenloop van bevoegdheden. Welke maatregelen zijn door de organisatie getroffen om deze ongewenste samenloop tegen te gaan.
  7. Kan u als bestuur aangeven welke oorzaken ten grondslag liggen aan de huidige situatie en op welke wijze deze voorkomen kunnen worden.
  8. Kan u aangeven of het wegvangen van veel vis de afgelopen jaren debet is aan deze situatie.
  9. Is in de toekomst herhaling van de huidige toestand te verwachten en kan AGV maatregelen treffen dit te voorkomen.

In afwachting van uw antwoord,

A.A.A. Vendrig, lid van het Algemeen Bestuur van AGV fractie Recreatie Wonen en Water.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
ing. brief
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
19 gr.
windkr. 2