WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reactie B en W op Van Oudheusden
Wijdemeren, ma 21 januari 2008

Het college van B en W reageert op de ingezonden brief van Wim van Oudheusden. Het college signaleert onjuistheden in de brief en roept op tot samenwerking.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

REACTIE OP BRIEF VAN DE HEER VAN OUDHEUSDEN

Op 16 januari 2008 plaatste de heer Wim van Oudheusden een ingezonden brief op de site van de Wijdemeerse Webkrant. Van Oudheusden is o.a. oud fractievoorzitter van de PvdA in de toenmalige gemeente Loosdrecht en ex-lid van de Provinciale Staten voor de PvdA in de provincie Noord-Holland.

In zijn brief geeft hij zijn mening over een aantal zaken die spelen rond de Loosdrechtse Plassen. Gezien zijn maatschappelijke functies mag de heer Van Oudheusden als ter zake kundig beschouwd worden en verdient zijn ingezonden brief het om serieus te worden genomen. Het is daarom des te meer te betreuren dat de brief enkele pertinente onjuistheden bevat. Het publiceren van deze onjuistheden had simpelweg voorkomen kunnen worden door vooraf even contact op te nemen met raadsleden, wethouders of een ambtenaar. Veel burgers maken van deze mogelijkheden gebruik, meestal tot volle tevredenheid van iedereen.

Van Oudheusden noemt in zijn stuk 2 processen die op dit moment gaande zijn, te weten het verdiepingenplan en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hoe zat het hier ook al weer mee?

Verdiepingenplan

In 1998 hebben de toenmalige gemeente Loosdrecht, de provincie Utrecht, het Plassenschap, Natuurmonumenten, het hoogheemraadschap Amstel-, Gooi- en Vechtstreek (AGV), het Watersportverbond en de HISWA (ondernemers) besloten om het water van de plassen helder te maken en het baggerprobleem duurzaam op te lossen.

Het verdiepingenplan was geboren. Jaren later is de gemeente gaan betwijfelen of dit plan wel het gewenste resultaat zou hebben. Bovendien kreeg de gemeente meer oog voor de mogelijke nadelen voor de recreatie, de omwonenden en de lokale economie. Dit alles heeft geleid tot het besluit van de raad, op 10 mei 2007, om voorlopig niet mee te werken aan dit plan. Dit besluit is genomen door bijna alle partijen, ook die van de heer Van Oudheusden. Als gevolg van dit besluit van de raad heeft de provincie Noord-Holland de zaak opgepakt en stelt zij nu een nieuw bestemmingsplan voor de plassen vast. Wij denken echter dat dit bestemmingsplan niet de goedkeuring van het Ministerie van VROM zal krijgen en dat de verdiepingen dus niet uitgevoerd zullen worden.

Kaderrichtlijn Water

De KRW is Europese wetgeving, waarin van Nederland gevraagd wordt om na te gaan hoe het gesteld is met de ecologische en chemische kwaliteit van de plassen en meren. Bovendien wordt aan Nederland gevraagd aan te geven hoe de plassen en meren er in 2015 en in 2027 uit zullen zien. Dit proces van inventariseren, meten, plannen maken en beschrijven is in 2004 begonnen en eindigt in december 2009. Dan zal namelijk Provinciale Staten van Noord-Holland de waterkwaliteitsdoelen vaststellen voor o.a. de Spiegelplas, de Wijde Blik, de Loosdrechtse Plassen, het Naardermeer, de Tienhovense Plassen, etc. In het gebied van Wijdemeren wordt dit hele proces georganiseerd door het hoogheemraadschap AGV. Volgens de laatste tussentijdse rapportage van 22 november 2007, zal de KRW geen extra financiële lasten voor Wijdemeren inhouden. Verder werd in november nog eens benadrukt dat KRW-plannen alleen op basis van vrijwilligheid uitgevoerd kunnen worden.

Jammer

Het is jammer dat de heer Van Oudheusden het nodig oordeelt af te geven op huidige en voormalige wethouders. Zowel door het vorige als het huidige college zijn vele inspanningen gepleegd om provinciale politici en bestuurders te overtuigen van ons standpunt. Zo is de betrokken provinciale statencommissie op initiatief van de gemeente op bezoek geweest om zich op de hoogte te stellen van de problematiek. Over de huidige stand van zaken van het Verdiepingenplan en van de KRW is op 29 november 2007 nog uitgebreid gesproken in de commissie R&E van de gemeente. Alle Wijdemeerse politieke partijen zijn dus op de hoogte en kunnen hun achterban informeren op basis van recente feiten. Met de sneltreinvaart die Van Oudheusden signaleert valt het dus nog wel mee. Het meesleurend effect voor het Verdiepingenplan dat hij meent te zien, is niet gebaseerd op feiten en onjuist.

Geoormerkt geld

De Tweede Kamer stelt pas in december 2009 het stroomgebiedbeheersplan vast. Maar eerst gaat de gemeente in juni en in december 2008 nog uitgebreid met AGV de financiële en ecologische resultaten bespreken. Van Oudheusden ziet dat AGV op haar begroting een bedrag gereserveerd heeft voor het verdiepingenplan. Dat is geen onverstandig financieel beleid. Ook wij als gemeente reserveren geld voor zaken waarvan we verwachten dat ze in de nabije toekomst gaan spelen. Alleen, en dat weet iedere (ex)bestuurder natuurlijk heel goed, is dit geld van AGV bestemd voor het verdiepingenplan en niet voor andere zaken. In de vaktaal van bestuurders heet dit 'geoormerkt geld'. Suggereren dat de gemeente dit geld verspeelt is dan ook geen correcte weergave van de feiten.

Schouders eronder!

Tenslotte nog dit. In 1998 hebben we met z'n allen afgesproken iets aan de baggerproblematiek te gaan doen. Het verdiepingenplan en nu ook de aanwijzing van de provincie brengen die oplossing geen millimeter dichterbij. Als op 11 mei 2008 de aanwijzingsperiode afgelopen is, zal iedereen die bij de economie, bij de werkgelegenheid, bij het wonen, bij de recreatie, bij de watersport en bij het natuurbeheer van de Loosdrechtse Plassen betrokken is zijn schouders moeten zetten onder het oplossen van het baggerprobleem. De gemeente Wijdemeren is zich dit terdege bewust en wenst in dit proces de regie te voeren. Terug blijven kijken naar het verleden brengt ons in ieder geval geen stap verder.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
11 gr.
windkr. 5