WIJDEMEERSE WEBKRANT
Baerte de Brey Belicht
Wijdemeren, di 4 september 2007

Simone Stevens interviewde raadsgriffier Baerte de Brey naar aanleiding van diens vertrek. Over het opvoeden van de voorleesmoeders...

In de G&E van vandaag staat een groot interview van Simone Stevens met Baerte de Brey, waarin hij het achterste van zijn tong laat zien. De Brey verlaat de gemeente Wijdemeren om bij Ernst & Young Lokale Overheid gemeenten te gaan adviseren.


Baerte de Brey

Overgang

Hij blikt terug. Toen hij in maart 2003 begon trof hij nog drie oude gemeentehuizen aan waar tussen gependeld werd. Door de verhuizing naar de Rading verbeterde dat sterk. De voorstellen aan de raad hadden nog het oude formaat van de oorspronkelijke gemeenten en verschilden qua opzet sterk van elkaar. Hij spande zich in om een uniforme indeling te bewerkstelligen, waardoor snel de hoofdpunten zijn te vinden.

Voorleesmoeders

Over de raads- en commissievergaderingen is hij behoorlijk kritisch. Soms leuk, maar soms tenenkrommend. Het is hem duidelijk dat raadsleden geen "raspolitici" zijn. Hij heeft waardering voor de inbreng van René Voigt (DBW), maar "met sommige anderen wordt het nooit wat". Bij zijn aantreden werden de vier vrouwelijke fractievoorzitters "de voorleesmoeders" genoemd door mederaadsleden, omdat zij altijd alles van papier voorlazen. 1) Dat is inmiddels sterk verbeterd. Hij noemt Gert Zagt (DBL) als iemand die zich sterk ontwikkeld heeft. Hij ergert zich aan raadsleden die details vragen aan de wethouder in de vergadering. De Brey vindt dat dat soort vragen aan de ambtelijke organisatie gesteld moeten worden, zonder tussenkomst van de wethouder en buiten de vergadering.

Minder vergaderen

Baerte de Brey is de bedenker van het plan om, zonder dat daar overigens debat over was ("stiekem"), het vaste stramien van vergaderen op de laatste donderdag van de maand te verlaten. Er zijn nu nog acht in plaats van elf raadsvergaderingen per jaar op min of meer willekeurige donderdagen. De commissievergaderingen waarin de besluitvorming wordt voorbereid verhuisden even willekeurig mee. Hij noemt als voordeel: "Er wordt iets langer vergaderd, maar wel effectiever. En, er wordt niet meer geouwehoerd over notulen." (*)

Hij ziet regelmatig burgers afhaken, omdat procedures ontzettend lang duren. Dat vindt hij vervelend. Hij hoopt dat bijv. Doedom het vol weet te houden.

Over Wijdemeren als werkomgeving is hij prima te spreken, al vindt hij dat hij soms wel erg lange dagen moest maken als een vergadering weer eens uitliep.

Vlak voor zijn vertrek werd het raadsinformatiesysteem opgeleverd. Hij had dat graag veel eerder gezien, maar hij is blij dat het er nu is.

1) Deze weinig vleiende bijnaam was voor de fractievoorzitters Betske ven Henten (CDA), Els Kruit (VVD), Lia Moote (PvdA) en Nelleke Schenkkan (GL). Overigens heeft de WWK ook heel veel voorleesvaders gesignaleerd in de loop van de jaren... Meer nog dan voorleesmoeders.


(*) Naschrift redactie:

Over de nieuwe willekeurige data van de verminderde raadsvergaderingen en commissievergaderingen heeft de voltallige redactie van de WWK een volstrekt andere mening dan de bedenker. De WWK zou graag zien dat terug werd gegaan naar de oude situatie om een aantal redenen.

  • Agenda's van commissies en raad zijn, door het lagere aantal vergaderingen zo overvol en lang dat het vrijwel nooit lukt om voor middernacht, half één, te eindigen. Soms worden agendapunten dan afgeraffeld omdat men naar huis en naar bed wil. Publiek en pers hebben dan inmiddels al vaak afgehaakt, zeker als er veel in het rond gepraat wordt. Dat is prettig voor de raad, omdat dan, zonder pottenkijkers, vrijuit gesproken kan worden. Voor het democratisch proces is dat niet goed.
  • Omdat de agenda's zo overvol zijn, moet soms erg lang gewacht worden tot een bepaald interessant agendapunt aan de orde komt. Soms grijpt de voorzitter in zo'n geval in, om het wachtende publiek te bedienen, soms niet.
  • Bij een vast stramien is zonder nadenken bekend wanneer de eerstkomende raadsvergadering c.q. commissievergadering gehouden wordt. Nu moet dat altijd opgezocht worden en komt het vaak als een verassing.
  • Als er actuele politieke zaken spelen, duurt het vaak te lang voor de politiek zich erover in het openbaar uitspreekt, omdat het weken duurt voor er een vergadering gepland is. Soms, als de kwestie al lang weggeëbd is, komt de politiek nog aan bod, als mosterd na de maaltijd. Terwijl de politiek juist het voortouw zou moeten nemen.
    Overigens ligt hier ook een taak voor de raadsleden zelf, om op eigen initiatief de media op te zoeken en een mening te geven op het moment dat het nodig is. Niet te bang voor debat, niet te bang voor coalitie/oppositiebelang, niet te bang voor fractiediscipline. Ook dat gebeurt te weinig. En als het gebeurt, dan loopt het bewuste raadslid de kans daarop, op de persoon, zwaar aangevallen te worden. Dat moet ook niet.

Wij zijn het eens met Baerte de Brey dat het goed is dat de notulen niet nog eens dik overgedaan worden. Wij zijn het ook met hem eens dat detailvragen zoveel mogelijk achterwege moeten blijven, tenzij ze een politieke betekenis hebben. Met dat in het achterhoofd, een strak voorzitterschap en de oude vergaderfrequentie zouden de vergaderingen om half elf afgelopen kunnen zijn.

Red. WWK

bron
G&E
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 4