Rik Jungmann

Fractie Dorpsbelangen Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Vragen DBW over grondtransacties

Wijdemeren, 31 maart 2005. Naar aanleiding van het debat in de afgelopen raad over de grondtransacties aan de Zuidsingel stelt de fractie DBW een serie vragen aan het College van B&W.

Achtergrond-informatie:

 1. Het verslag van de raad van 17 maart.
 2. De reactie van de heer Van der Wiel.

Ingezonden Bericht

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
van Wijdemeren

Kortenhoef, 31 maart 2005


Geachte heer Bijl,

Hierbij doen wij u op grond van artikel 41 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen toekomen voor het college van burgemeester en wethouders over de gronden van de familie Neef en over grondtransacties in het plan Zuidsingel fase 7.

 1. Voor de lokale omroep Radio Wijdemeren in het programma WM Actueel op 13 maart 2005 heeft wethouder Neef verklaard dat hij geen grondpositie heeft in het betrokken gebied en dat hij alleen gronden bezit op Nieuw Walden. Wij willen weten of die bewering klopt en of hij tijdens zijn wethoudersperiode wel of geen grondposities heeft gehad in het plangebied Zuidsingel fase 7?

 2. Tijdens genoemde radio-uitzending heeft wethouder Neef verklaard dat er geen geheimhouding of zwijgplicht aan de raadsleden is opgelegd over de problemen met betrekking tot de gronden. Klopt die bewering?

 3. Wij willen weten of de beweringen van de heer Van der Wiel tijdens de raads-vergadering van 17 maart 2005 over de gegevens die hij uit het kadaster heeft gehaald, juist zijn (met name over het economisch eigendom van de wethouder Neef).

 4. Wij hebben recentelijk vernomen dat de heer G.L. Torsing beslag heeft laten leggen op de eigendommen van de familie Neef aan de Zuidsingel/Emmaweg. Wij willen weten of dat juist is en of dit consequenties heeft voor de levering van gronden aan de kopers.

 5. Indien er inderdaad sprake is van een beslaglegging, willen wij nadere informatie over de schriftelijke verklaring van wethouder Neef d.d. 2 februari 2004 "dat hij er voor instaat dat twee percelen in het project Zuidsingel fase 7 alsnog worden geleverd en dat hij garant staat voor de financiŰle consequenties voor de gemeente Wijdemeren indien het niet mogelijk is om genoemde gronden tijdig/niet te leveren". Is er op dit moment aanleiding om als gemeente een beroep te doen op die verklaring?

 6. Wij willen weten wie er verantwoordelijk is voor de saneringskosten van de aangetroffen verontreiniging op de grond behorende bij de bedrijfshal: W.P. Neef, T.J. Neef of beiden? In de akte van levering eigendomsoverdracht voor het bedrijfspand worden beiden als verkoper genoemd en bepaald is dat kosten van sanering voor rekening van verkoper komen.

 7. Voorts willen wij weten waarover het verschil van mening met betrekking tot de saneringskosten van de grond behorende bij de bedrijfshal precies gaat. De notariŰle akte is op dit punt volgens ons heel erg duidelijk: kosten van de sanering zijn voor rekening van verkoper, waartoe een nadere overeenkomst tussen partijen zal worden gesloten.

 8. Door de burgemeester is tijdens een vergadering achter gesloten deuren (waarvan de geheimhouding in de raadsvergadering van 17 maart 2005 is opgeheven) gezegd dat de toegezegde bouw van twee woningen kan worden gezien als een compensatie voor de saneringskosten. Wij willen weten waarom er een compensatie dient te worden aangeboden, waartoe de gemeente zich precies heeft verplicht, of de bouw van deze woningen in een bestemmingsplan past en zo nee, hoe het staat met de rechten van derden?

 9. In artikel 6 van de akte van levering eigendomsoverdracht voor het bedrijfspand staat dat het verkochte vooralsnog in feitelijk gebruik zal blijven bij de verkoper, hetgeen nader zal worden geregeld bij een tussen partijen op te maken separate onderhandse gebruiksregeling. Wij willen weten of er zo'n gebruiksregeling is opgemaakt en zo ja, hoe de inhoud daarvan luidt. Met name willen wij antwoord op de vraag hoe lang het voortgezet gebruik van de bedrijfshal ten behoeve van het bedrijf van wethouder Neef heeft geduurd en welke gebruiksvergoeding daarvoor aan de gemeente is betaald.

 10. In de acte van levering voor het perceel sectie B nummer 5730 is vermeld dat er een koopoptie voor onbepaalde tijd is verleend aan de gemeente voor een gedeelte van dat perceel. Wij willen weten hoe het kan dat de gemeente meer grond heeft verkocht aan de projectontwikkelaar en nog wel zonder zelf het eigendom van die grond te hebben.

 11. Met betrekking tot de zgn. discussiestrook willen wij weten op welke wijze de uitmeting door het Kadaster heeft plaatsgevonden, wie de meetpunten toen heeft aangewezen, bij wie die grond op dat moment in gebruik was, welke bestemming die grond heeft gekregen in het nieuwe bestemmingsplan, alsmede waarom er voor die strook in het kadaster een apart perceelsnummer is vastgesteld (6339).

 12. Waarom is er in artikel 8 van de overeenkomst uit 1990 opgenomen dat de gemeente Neef vrijwaart voor alle eventuele aanspraken van de heer G.L. Torsing, Gebtor B.V. en Hein Schilder B.V.? Wat is de achtergrond van die bepaling?

Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op onze vragen bij voorkeur vˇˇr de raadsvergadering van 21 april 2005.

Afhankelijk van de beantwoording zullen wij bepalen of wij in de raadsvergadering van 21 april 2005 nadere inlichtingen zullen vragen omtrent de door het college gegeven antwoorden.

Namens de fractie Dorpsbelangen Wijdemeren,

RenÚ Voigt, fractievoorzitter


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigMatige wind16║ Naar volgende bericht