Rik Jungmann

Freek Visser/Kees Bosdijk/Gert Zagt
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Duidelijkheid over Brief

Wijdemeren, 1 april 2005. De brief die de raadsleden Kees Bosdijk en Freek Visser verstuurden over het interview van wethouder Yvonne Siemons ging naar de krant en niet naar B en W.

Gisteren stond in de Gooi dat de beide raadsleden een boze brief naar het college hadden gestuurd betreffende een interview dat wethouder Yvonne Siemons vorige week in die krant had gegeven. Gert Zagt (fractievoorzitter DBL) reageerde daarop in de Webkrant dat de brief naar de Gooi- en Eemlander was gestuurd. Hij heeft gelijk. Dat werd bevestigd door Kees Bosdijk (PvdA), n van de opstellers van de brief. Hij was zo vriendelijk om de brief naar de Webkrant te sturen, zodat u zelf kunt zien wat er in staat. Oordeel zelf.

Onder de brief staat de reactie van Gert Zagt (fractievoorzitter van DBL) op de brief, die hij zond naar Freek Visser en Kees Bosdijk. Hij verwees naar die reactie in zijn stukje in de Webkrant van gisteren. Ook daarvoor geldt dat u zelf kunt beoordelen wat er geschreven is.

Ingezonden Brief

N.a.v. het interview dat wethouder Siemons aan de G&E (zaterdag 26 maart j.l.) heeft gegeven over de plannen voor een Dorpscentrum in Oud-Loosdrecht:

Wij hebben het interview met stijgende verbazing en ergernis gelezen. Wij reageren daar nu publiekelijk op omdat er een grens is overschreden van wat wij als coalitiepartners nog van wethouder Siemons willen verdragen. Het College van B&W heeft burgemeester Bijl aangewezen als woordvoerder. Hij heeft jl. woensdag in de commissie Ruimte en Economie een nieuwe start aangekondigd, met het zgn. piketpalenplan.

Wij hebben toen namens het CDA resp.de PvdA aangegeven dat er met de uitspraken van de Raad van State een eind is gekomen aan de mogelijkheid om de bestaande politieke overeenstemming over het te realiseren dorpscentrum nog te kunnen uitvoeren. Wij hebben geconcludeerd dat er behoefte bestaat aan het creren van nieuwe politiek en maatschappelijk draagvlak. Dat betekent in gewone mensentaal dat de politiek op korte termijn samen met alle betrokkenen (ondernemers, inwoners, omwonenden, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van recreanten) opnieuw om de tafel moet om en nieuw plan van de grond te tillen. Wij beiden waren blij dat Don Bijl namens het college zo'n nieuw plan in deze piketpalennota heeft voorgesteld.

Vragen hebben wij beiden gesteld over recente acties van onze coalitiepartner DBL. Die heeft - volledig in haar recht, maar wel tegen de afspraak in om gezamenlijk als coalitie op te trekken - zelfstandig een bijeenkomst met belangstellenden georganiseerd. Op zich niks mis mee, zij het dat DBL ook in de pers gesuggereerd heeft dat die bijeenkomst d gelegenheid was voor belangstellenden om te reageren. Terwijl DBL donders goed weet dat de coalitie zodra de piketpalennota was aangenomen, met de andere politieke partijen en B&W aan de slag wil gaan. Kortom: het was ons vorige week woensdag al duidelijk dat DBL probeert de maatschappelijke discussie naar zich toe te trekken. Wij hebben er in de vergadering een stokje voor gestoken dat wethouder Siemons een groepje ondernemers bij elkaar gaat zoeken met wie zij draagvlak wil creren, door te eisen dat de gemeente zich verre houdt van vriendjespolitiek maar een blanco uitnodiging stuurt zodat werkelijk iedereen, die vindt dat hij of zij een belang bij het dorpscentrum heeft, aan bod kan komen.

Nu lezen we dat wethouder Siemons van de afwezigheid van Don Bijl gebruik heeft gemaakt door hr ideen uit te dragen en bovendien z dat de indruk wordt gewekt dat het de plannen van de gemeente zijn. Met die laatste suggestie schuurt zij - om met een bekende staatsman te spreken - langs de waarheid.

Er is nog niets bepaald. Dus dat de pier, de parkeergarage etc. er niet gaan komen, is volslagen uit haar duim gezogen. Dat wil zij schijnbaar wl, maar in elk geval het CDA en de PvdA hebben nog geen besluit genomen, die willen de gesprekken met belanghebbenden afwachten en dan hun standpunt innemen over de nieuwe start.

Als Siemons stelt dat zij graag de aftrap wil geven voor dat publieke debat, weet zij dat dat er niet in zit, omdat de gemeente Don Bijl als woordvoerder heeft aangewezen. Dat de gemeente graag een onafhankelijke projectleider wil aanstellen is eveneens uit haar duim gezogen: de politiek weet daar totaal niets van.

Wij verwachten dat er over dit interview in het College van B&W een stevig woordje gesproken wordt en dat er maatregelen worden genomen die voorkomen dat wethouder Siemons zich nog eens te buiten gaat.

Kees Bosdijk (PvdA) en Freek Visser (CDA),

leden van de raadscommissie Ruimte & Economie van de gemeente Wijdemeren

cc: B&W van Wijdemeren en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, PvdA en Dorpsbelangen Loosdrecht

 

Op bovenstaande brief reageerde Gert Zagt (DBL) als volgt:

Ingezonden Brief

Geachte heren Bosdijk en Visser,

Ten eerste vind ik de toonzetting niet erg collegiaal. Ik verwijs slechts naar de woorden: "ergernis, grens overschreden, verdragen, donders, van de afwezigheid van Don Bijl gebruik heeft gemaakt, uit haar duim gezogen, zich nog eens te buiten gaat". Overigens storen mij ook in een ingezonden brief van raadsleden in een een krant aansprekingen als "Siemons" en "Don Bijl", in plaats van wethouder Siemons en burgemeester Bijl.

Ten tweede staan er feitelijke onjuistheden in:

- de bijeenkomst van DBL zou tegen de afspraken in zijn, dat is niet correct, ik heb deze bijeenkomst keurig van tevoren in het coalitieoverleg aangekondigd, en niemand heeft daar ons deze avond verboden. Nogal logisch ook want we moeten immers als raadsleden de boer op om in de vergaderingen de meningen van onze inwoners naar voren te brengen.

- het CDA en PvdA zouden er "in de vergadering een stokje voor gestoken hebben" dat wethouder Siemons een groepje ondernemers bij elkaar gaat zoeken. Nota bene DBL heeft bij monde van de heer Spils nog voordat de heren Bosdijk en Visser het woord voerden naar voren gebracht dat:

1. DBL twijfelt aan het draagvlak van de Village Marketing Loosdrecht groep, en
2. DBL van mening is dat om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen onder de Loosdrechtse ondernemers, de ondernemers zelf, vanuit eigen kring, een afvaardiging moeten kiezen. (En ik citeer hierbij letterlijk uit onze bijdrage zoals die van tevoren al op papier stond)

- de politiek zou niets weten van een onafhankelijk projectleider. Dan heeft u in de commissievergadering niet goed opgelet. De burgemeester heeft juist in de commissie naar voren gebracht dat hij denkt aan een "facilitator" die volkomen onafhankelijk is.

Ten derde heb ik naar voren gebracht dat alhoewel de burgemeester woordvoerder is over dit dossier, wethouder Siemons met volledige toestemming van de burgemeester, Ed Brouwer (G&E red.) te woord heeft gestaan. Wegens afwezigheid van de burgemeester heeft mevrouw Siemons namelijk in overleg met de burgemeester en na fiat te hebben gekregen als zodanig gereageerd.

Overigens stel ik er nog op prijs op dat mevrouw Siemons nadrukkelijk mee wil geven dat zij geen enkele intentie heeft gehad om zaken anders te verwoorden dan in de commissie vergadering is besproken.
Daarnaast acht ik het van essentieel belang om als coalitiepartners de handen ineen te slaan in plaats van elkaar te bestrijden. Ik zal voor een gesprek een afspraak maken met de coalitiefractievoorzitters, waarbij naar mijn mening ook de commissieleden R&E aanwezig moeten zijn.

En als laatste maar niet in het minst, nu uw brief toch op straat ligt kan ik niet anders dan daarop gepast reageren. Maar of het belang van de zaak hiermee gediend is, is voor mij een grote vraag. Het belang van de zaak staat voor Dorpsbelangen Loosdrecht echter wel bovenaan.

Met vriendelijke groet,

Gert Zagt
fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil15 Naar volgende bericht