Rik Jungmann

---

Reactie
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Ter Sype: Nu besluiten!

Wijdemeren, 10 oktober 2006

Wim van Oudheusden vat de problemen rond de nieuwbouwwijk Ter Sype in Loosdrecht samen en roept GL in NH op om mee te werken aan de bouw.

In een zeer uitgebreide reactie geeft Wim van Oudheusden een terugblik op de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en de standpunten van partijen, gemeenten en het ministerie in de ingewikkelde kwestie Ter Sype. Op 12 augustus werd bekend dat gedeputeerde Albert Moens (GL) het plan in de ijskast wilde stoppen. Van Oudheusden (PvdA) wil juist dat de kwestie niet over de verkiezingen wordt getild, maar dat er nu een besluit valt.


In het rood de vlek waar de nieuwbouwijk Ter Sype zou moeten komen.
Rechts daarvan het vliegveld.

(Deze reactie is niet ingekort vanwege het grote belang van de nieuwbouw voor de regio, dit ondanks de lengte en de detaillering. red.)

Reactie

Wat speelt er rond het vliegveld Hilversum?

Door Wim van Oudheusden, Provinciale Staten Noord-Holland, 8 oktober 2006, Loosdrecht .

In 1993 is het bestemmingsplan waar ter Sype in valt tot stand gekomen.

Begin 1996 lag er een bestuurlijk conflict over de herinrichting van het
vliegveld. Hilversum dacht aan bebouwing of teruggeven aan de natuur.
Loosdrecht wilde de woonwijk ter Sype bouwen.

De bevolking van Loosdrecht kreeg fraaie brochures in de bus en massaal
werd ingeschreven op een nieuwe woning. Dat daar veel jonge starters bij
zaten was logisch.

Om de impasse te doorbreken bedacht ik als fractievoorzitter in de raad
van Loosdrecht een compromis: Hilversum zou een contingent woningen
krijgen in ter Sype, Loosdrecht kon bouwen voor de jeugd en de senioren,
de baan die over ter Sype vliegt zou worden gedraaid en het vliegveld kon
blijven bestaan. Lia Moote, Leen ten Rouwelaar, Frank van Rijk en Paul de
Vos werkten hard mee.

Ambtelijk werd dit in gemeentes, Provincies en zelfs op de Ministeries het
ei van Columbus gevonden. Voltooiing lag voor de hand, ware het niet dat
de Colleges van B&W roet in het eten gooiden. De naam Gooi & VECHTstreek deed zijn naam weer eens eer aan.

Paul de Vos (PvdA en geluidsdeskundige bij uitstek) hielp me op het juiste
moment een handje. Ik zat inmiddels in de Noord-Hollandse Provinciale
Staten en Paul gaf me de kans om als spreker op te treden op een landelijk
congres over geluidshinder. Half 2003 voegde ik als nieuw idee aan eerder
genoemd compromis toe het sluiten van baan 13-31. Juist, de baan die over ter Sype vliegt. Draaien en verlengen van de andere banen zou leiden tot
een verminderde hinder voor nagenoeg alle omliggende woningen. Weer werd dit enthousiast ontvangen, zeker door de Provinciale ambtenaar, die het idee oppakte en er met de Gedeputeerde Moens (Groen Links) stevig mee aan de slag ging. Eindelijk een praktijkvoorbeeld met een oplossing, zei men.

Het bouwplan struikelde bij de Raad van State omdat 13 bewoners van de
Schakel bezwaar maakten namens de toekomstige bewoners (?) van ter Sype vanwege het risico op ongelukken. Of lagen er andere redenen achter
verborgen als verminderd uitzicht, meer autoverkeer, waardevermindering
woningen? Dat zullen we nooit weten.

Inmiddels was echter door de Staatssecretaris de nieuwe contour
vastgesteld op basis van een maximaal aantal vliegbewegingen van 76.000 per jaar.

Noord-Holland tekende in het nieuwe streekplan Noord-Holland Zuid 2003 ter Sype wel in als een toekomstige bouwlocatie, waartegen geen afdoende bezwaar werd gemaakt. Er kan dus zonder Provinciale problemen een bouwplan worden ontwikkeld. De zogenaamde rode contour geeft hier alle ruimte voor! Blijft de kwestie van het vliegveld en het baangebruik.

Dat liep september 2004 weer spaak, omdat er een nieuwe CDA-wethouder
namens Hilversum een politieke ommezwaai van 180 graden maakte en
plotseling tegen stemde terwijl zijn voorganger nooit bezwaar maakte. Het
probleem lag wel altijd bij de milieubeweging en Maartensdijk.
Gevolg was dat de stemmen staakten in de commissie milieuhygiëne vliegveld Hilversum onder voorzitterschap van Moens. Vlak daarvoor had Kees Bosdijk al vragen hierover gesteld in de gemeenteraad.

Toen werd er radiostilte betracht tot de gemeenteraadsverkiezing in
Hilversum zorgde voor een positief standpunt in het Collegeprogramma,
wederom dankzij de PvdA.

Begin augustus 2006 nodigde B&W van Hilversum haar collega's van
Wijdemeren uit voor een vertrouwelijk overleg. Dat was voor mij in nauw
overleg met Lia reden om samen met de beide fractievoorzitters van de PvdA en het CDA schriftelijke vragen te stellen aan Moens. Hier is de tekst
ervan:

Start citaat:

Wat ging eraan vooraf.

In de commissie milieuhygiëne ex artikel 28 voor het vliegveld Hilversum
staakten op 23 september 2004 de stemmen toen een voorkeur kon worden uitgesproken voor variant 2b uit het rapport "Milieueffecten herinrichting luchtvaartterrein Hilversum".
Onder de tegenstemmers bevonden zich de Provincie Utrecht en de gemeente De Bilt, maar tot ieders verrassing ook de gemeente Hilversum.
De nieuwe wethouder brak met de lijn die zijn voorganger tot op dat moment had gekozen, namelijk geen principiële bezwaren te hebben tegen de conform het streekplan ingezette wijziging van het banenstelsel.

De eerste week van augustus 2006 stuurde het nieuwe college van B&W
Hilversum een brief aan B&W Wijdemeren, waarin zij haar bereidheid onder
voorwaarden tot medewerking alsnog uitspreekt. Daarin staat "zo mag de
geluidsoverlast boven Hilversum niet of nauwelijks toenemen." zoals te
lezen valt in een artikel in de Gooi&Eemlander van 8 augustus.

In een brief van 7 augustus meldt uw College echter "de inspanning om de
gewenste wijziging binnen de vigerende wetgeving te realiseren, te
staken."

Dit vanwege een brief van staatssecretaris Schultz van Hagen van 20 april
2006, waarin zij deze op tweeërlei wijze uit te leggen zinnen schrijft:
"In uw brieven geeft u aan dat de regionale bestuurlijke overeenstemming
ontbreekt over wijziging van het banenstelsel .. Dit was één van de door
mij gestelde voorwaarden om mee te werken aan een baanwijziging, om zo te bereiken dat locatie ter Sype buiten het gebied met ruimtelijke
beperkingen valt.
Nu aan deze belangrijke voorwaarde niet kan worden voldaan wil ik samen
met u de alternatieven verkennen die de bouw van een woonwijk op locatie
Ter Sype mogelijk maken, zonder dat dit leidt tot verschuiving van
overlast naar omliggende gemeenten. Hiertoe zie ik zeker mogelijkheden die na decentralisatie door de provincie benut kunnen worden."

Sinds 22 augustus 1996 - u leest het goed - is het onderhavige compromis
aan de orde in genoemde commissie. Het impliceert een verminderde
geluidsbelasting voor vele woningen in zowel Wijdemeren als De Bilt
(waarom tegengestemd?) .Volgens recente rapporten van To70 kan dit bij
variant 2b oplopen tot 543 woningen, uiteraard ook gepaard gaande met een lagere risicofactor voor de woonomgeving.
Bovendien kan een binnen het vigerende streekplan toegestane nieuwbouwwijk van 500 tot 600 woningen worden ontwikkeld.
Ter illustratie: Wijdemeren alleen al kent 800 - 1200 woningzoekenden. Dit
toont al aan hoe groot het regionaal belang is.

Wij willen het volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  1. Klopt het dat de ontwikkeling van de nieuwe wet luchtvaart (het
    wetsvoorstel RBML) voor het huidige kabinet geen prioriteit heeft en niet voor 22 november tot een besluit zal leiden?
  2. Wij gaan ervan uit dat dit tot vertraging van de wetgeving zal leiden,
    wat wel eens kan betekenen dat realisatie van de nieuwbouw Ter Sype voor jaren wordt vertraagd. Deelt u onze vrees, en zo nee waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat vertraging aan de bevolking onverdedigbaar is, gezien de grote woonbehoefte?
  4. Deelt u onze vrees dat door vertraging de nieuwbouwprijzen alleen maar zullen stijgen en daardoor de kansen voor starters en ouderen sterk afnemen om in Ter Sype te kunnen gaan wonen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat betekent dit in uw ogen voor de doorstroming in het woningbestand?
  6. Volgens ons mist de Staatssecretaris vooral (wellicht zelfs (uitsluitend) een regionale bestuurlijke overeenstemming. Een meerderheidsstandpunt dus in de voornoemde commissie. Zo'n meerderheidsstandpunt lijkt ons dichterbij dan ooit tevoren. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om die meerderheid snel te bereiken in de commissie, zodat mogelijk de Staatssecretaris (danwel haar plaatsvervanger) het besluit alsnog onder de huidige wetgeving zal nemen? Zo ja, wat gaat u daarvoor doen, zo nee waarom wilt u dat niet doen?

Einde citaat.

Moens (gedeputeerde Albert Moens (GL), red.) is gehouden binnen 30 dagen te antwoorden. Het gaat er dus om spannen deze week! Laten we duimen voor een goede afloop. Hoe kan Groen Links anders straks bij de verkiezingen aan de kiezers uitleggen waarom ze het hebben tegengehouden? Wat jammer dat het CDA het in 2004 willens en wetens liet mislukken!

Onbegrijpelijk is het dat de Bilt tegenstemde terwijl het aantal geluidsgehinderde woningen AFNEEMT in het voorgenomen plan. Wie maakt hen dat nog eens duidelijk?

Wim van Oudheusden
Statenlid NH PvdA, Loosdrecht


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil 17º Naar volgende bericht