... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Moens zet B&W voor het blok

Loosdrecht, 10 maart 2004. In een bomvolle raadszaal werd vanavond de hoorzitting gehouden over het verdiepingenplan voor de Loosdrechtse Plassen. Voorzitter Wim Lorjé (VVD) hield de vergadering voortreffelijk in de hand en kapte af wanneer dat nodig was.

Meer foto's op de volgende pagina. Een sfeerbeeld.


Een overvolle publieke tribune.

Om half acht begon de vergadering, om tien over twaalf was hij afgelopen. Een stoet van ruim 25 insprekers passeerde de revue. Iedere inspreker had tien minuten gekregen, maar de meeste konden ruim binnen die tijd hun betoog afronden. De kwaliteit van alle betogen was zeer hoog. Geen moment trad de verveling in. De sfeer was de hele avond ook erg goed. Na iedere inspreker werd er uitbundig door het publiek geapplaudisseerd. Rechts door de tegenstanders, links door de voorstanders. Applaus in stereo.


Toen één van de insprekers kritiek uitte op de rondvaarten van Wolfrat
wilde de eigenaar van Wolfrat reageren.
Voorzitter Wim Lorjé kon hem daar slechts met de grootste moeite van weerhouden.

De tegenstanders

De avond leek aanvankelijk uit te monden in een massief verzet van de Loosdrechters tegen het verdiepingenplan. De eerste veertien insprekers waren faliekant tegen de plannen, met uitzondering van Ruud Buijs. Veel argumenten tegen het verdiepen en uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen en klachten over DWR kwamen steeds terug, zoals:

 • Er komt grotere golfslag als er diepe gaten gezogen worden.
 • Het wordt gevaarlijker op de plas als het zo diep is.
 • De plas zal niet meer goed dichtvriezen, wat gevaar oplevert als er geschaatst kan worden.
 • De eilanden en legakkers zullen in de golven verdwijnen.
 • Het slib zal niet verdwijnen, maar blijven. Het plan lost niets op.
 • De baggerwerkzaamheden zullen voor vele jaren het recreatieplezier op en aan de plassen vergallen.
 • De baggermolen gaat geluidsoverlast produceren en de pijpleidingen zullen honderden meters in de plas de doorvaart belemmeren.
 • Recreanten zullen wegtrekken vanwege de overlast, waardoor economische schade ontstaat.
 • Er zal z.g. loopzand ontstaan, waardoor de zandlagen onder funderingen van huizen wegspoelen, die daarop verzakken.
 • Er kan zout kwelwater de plas inlopen als er te diep zand gezogen wordt.
 • De uitvoering van het verdiepingenplan is onomkeerbaar.
 • De plannen zijn bedacht door mensen achter een bureau, die geen verstand van zaken hebben.
 • De plannen zijn alleen maar ontwikkeld om geld te verdienen met het zand dat uit de plassen komt.
 • DWR doet maar, als je ze een vraag stelt krijg je geen antwoord.

Alle insprekers uit de eerste tranche riepen op om wel te baggeren, maar geen putten te zuigen. Algemeen werd het slib wel als probleem gezien, maar een probleem dat met conventioneel baggeren opgelost zou moeten worden. Adriaan Doets verweet gedeputeerde Albert Moens (GL), die aan het eind zou inspreken, dat deze hoog van de toren blies. Enkele insprekers beschreven beelden van een voetbalveld met een hoogte van vier meter dat per dag uit de plas gezogen zou worden. En dat vier dagen per week gedurende 130 weken. Een oud-baggeraar rekende voor dat dit niet in die tijd kon, hetgeen Tineke Franssen (DBL) tot de conclusie leidde dat de werkzaamheden 12 tot 15 jaar zouden duren. Dat werd later weer tegengesproken. Vrijwel alle insprekers wezen de grote boten met veel motorvermogen aan als de grote boosdoeners, die het slib opdwarrelen en omwoelen.


Applaus in stereo. Twee kanalen, het rechter (voor) en het linker (tegen).

De voorstanders.

Later op de avond kwamen de voorstanders overwegend aan het woord. Hun inbreng ging over:

 • De plas is een grote modderpoel. (Met name bij de Veendijk.)
 • Je loopt vast met je boot in de prut, zelfs met een diepgang van 60 centimeter.
 • Als je gaat zwemmen kom je weer boven water met een zwembroek vol tuinaarde.
 • In het slib kunnen kinderen verongelukken.
 • Baggeren zet geen zoden aan de dijk. Alleen het verdiepingenplan biedt een oplossing voor de lange termijn om echt van het slib af te komen. Er zijn geen alternatieven.
 • De tegenstanders zijn bezig met stemmingmakerij. (Regelmatig werd harde kritiek geoefend op de stukken in De Nieuwsster van Jaap van Waveren, die door een aantal insprekers met naam en toenaam genoemd werd.)
 • Er is door deskundigen een plan gemaakt die daar in gespecialiseerd zijn. Dat doen ze niet zomaar.
 • Het vriest toch al bijna niet meer, dus de opmerkingen over schaatsen doen weinig terzake.
 • De golfslag gaat van 40 centimeter bij harde wind naar 44 centimeter. Maar bij windkracht 8 ga je toch niet kanoën.
 • Waarom zijn B&W tegen het plan. Het kost niets en we zijn van de blubber af.
 • Moderne cutterzuigers maken niet meer geluid dan een zoemende pc. De leidingen zijn kort, de ankers liggen vlakbij de zuiger. Je moet er even omheen varen.

De instanties

Aan het eind van de avond kwamen "de instanties " aan het woord.

De rij werd geopend door Rob van Rummelen van de KNMV. Hij maakte het college van B&W zware verwijten. Zo stelde hij dat het college informatie over het "herstelplan" (zoals hij het noemde) achterhoudt. Ook zei hij dat het geruchtencircuit rond het plan juist op gang is gekomen doordat het college geen informatie aan de bevolking geeft. Hij maakte dan ook bezwaar tegen de handelwijze van het college van B&W, mede in het licht van het feit dat de rechtsvoorganger van dit college (Loosdrecht) wel loyaal meewerkte aan de voorbereiding van het herstelplan.

Mevrouw Diebels, regiomanager van de Hiswa, hield een dergelijk betoog en verwees daarbij naar de brief die mede namens andere organisaties (w.o. het OCW) naar het college gestuurd is. Zij wees erop dat Loosdrecht medeverantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de plannen, omdat er samen een probleem, de bagger, opgelost moest worden. "Dit college laat kansen liggen op een win-win situatie, op grond van non-argumenten. De houding van het college is onbegrijpelijk. Er zullen bedrijven wegtrekken als er geen oplossing komt. "Een beetje baggeren kan niet. Dat is veel te duur. Dit plan kost de gemeente geen cent en het biedt een oplossing voor de komende 80 jaar." Zij riep de raad op om nu te handelen.

DWR sloot zich, bij monde van mevrouw Garming, aan bij de KNMV en de Hiswa. Zij wees erop dat er heel veel onderzoek gedaan is door toonaangevende specialisten. Het verdiepingenplan was ook volgens haar de enige mogelijkheid om het slibprobleem op te lossen. Zij sprak haar verbazing uit over het feit dat het college op 26 februari 2002 nog een voorlopig bestemmingsplan had aangenomen, waarin de plaats van de verdiepingen was opgenomen, terwijl dat zelfde college nu tegen het verdiepingenplan is, zonder dat er een belangrijk nieuw feit aan de orde is. "Zonder medewerking van de provincie en de gemeente kunnen wij niet aan het werk. De publicaties in Loosdrecht zorgen voor veel onrust. Het verdiepingenplan is de enige mogelijkheid." Zij deed een klemmend beroep op de gemeenteraad om op 30 maart het college te corrigeren en akkoord te gaan met het verdiepingenplan.
Ook deelde zij mee dat DWR een plicht heeft om het doorzicht in het water te garanderen tot een diepte van 1,20 meter. Bij niet nakomen zal de EU in 2015 boetes gaan opleggen. Tenslotte gaf zij aan dat DWR in ieder geval de ontgrondingsvergunningen binnenkort zal aanvragen, waarmee de procedure gaat lopen. Ongeacht wat de gemeente besluit.

Albert Moens, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland sloot de rij insprekers af. Zijn bijdrage liet niets aan duidelijkheid te wensen over. "De provincie vindt dit een goed plan, maar natuurlijk moeten alle vragen beantwoord worden. Als u besluit om gewoon te gaan baggeren, dan kost dat 35 miljoen euro. Die heeft de provincie niet en DWR ook niet." Hij verwees naar de continuďteit van bestuur, waarmee hij bedoelde dat Loosdrecht voor de plannen was en dit college tegen, hetgeen het maken van langjarige plannen onmogelijk maakt. "U brengt DWR met uw collegebesluit in een lastig parket, omdat DWR de plicht heeft om de waterkwaliteit te bewaken."

Hij sloot af met een klap op de vuurpijl.
"De provincie zal de vergunningaanvraag van DWR over de ontgronding in behandeling nemen. De gemeente moet wel meewerken. Als de gemeenteraad tegen het verdiepingenplan besluit, dan sluit ik niet uit dat de provincie een aanwijzing zal geven aan de gemeente. Ik doe dat liever in overleg, maar ik sluit een aanwijzing niet uit." (Een aanwijzing overruled de besluiten van het gemeentebestuur, waarna dit verplicht wordt om mee te werken.)

Tineke Franssen (DBL) vroeg hem daarop of de provincie bereid zou zijn om mee te werken aan de inrichting van baggerdepots om "gewoon" te baggeren. "Nee" :was zijn ultra korte antwoord, waarmee "gewoon" baggeren onmogelijk wordt.

De meeste vragen werden vanavond gesteld door Tineke Franssen (DBL) en Kees Bosdijk (PvdA). Opvallend was dat voorzitter Wim Lorjé herhaaldelijk krachtig moest ingrijpen als Tineke Franssen een discussie met de insprekers wilde aan gaan in plaats van een vraag te stellen. Freek Visser (CDA) riep op een zeker moment zelfs van de overkant dat zij een "suggestieve" vraag stelde.

Opvallend was ook dat raadsleden tijdens de avond diverse malen niet bleken te beschikken over relevante stukken. Kees Bosdijk bijvoorbeeld verklaarde dat hij er achter was gekomen dat de gemeente verplichtingen was aangegaan waar hij niets van wist en vroeg of hij voor 30 maart die stukken alsnog kan krijgen voor een evenwichtige afweging.

Conclusie

Uit de woorden van de gedeputeerde mag worden afgeleid dat Wijdemeren door de provincie gedwongen zal worden om mee te werken aan het verdiepingenplan, indien de raad het standpunt van het college op 30 maart zou overnemen en tegen het plan stemmen.

Meer foto's. Een sfeerbeeld.

Meer over het verdiepingenplan (of klik op "zoek" in het archief):
To bagger or not to bagger Niet baggeren Siemons: niet baggeren
Don Bijl ontstemd Brandbrief HISWA Gondelvaart Loosdrecht


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page BewolktMatige wind Naar volgende bericht