---

Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad 27/9

's-Graveland, 28 september 2001. Gisteren was er in 's-Graveland gemeenteraadsvergadering. Er stonden drie punten op de agenda die tot discussie leidden, de uitvoering van het jeugdwerk, de Co-snip en het automatiseringsplan. Wij vatten de discussies en de besluiten over deze onderwerpen hieronder samen.

Uitvoering jeugdwerk

Op de agenda stond een voorstel om het beheer en de exploitatie van de tijdelijke jeugdaccommodatie aan de Kwakel aan Versa uit te besteden. Versa is een organisatie die voor diverse gemeenten in de regio jeugdwerk coördineert. Versa begeleidt in 's-Graveland de uitvoering van het activiteitenplan voor de jeugd en stelt regels aan gebruikers zoals bijvoorbeeld openingstijden.

Uit een inventarisatie van het College van B&W bleek dat Versa de enige organisatie in de hele regio is die het beheer van accommodaties uitvoert en daarom was er voor de raad ook geen keuze tussen meerdere organisaties mogelijk. Op de dag van de raadsvergadering stond er een stuk in de Gooi- en Eemlander waarin geschreven werd dat er met Versa in Bussum enige financiële problemen waren.

Dit leidde ertoe dat de raadsleden Douwe van Essen (CDA) en Gerrit van de Broek (VVD) aan de wethouder vroegen of dit ook problemen voor 's-Graveland zou kunnen opleveren als de raad met Versa in zee zou gaan. Wethouder Co de Kloet (DB) reageerde hierop door te zeggen dat Versa voor elke gemeente een eigen boekhouding bijhoudt en dat de Raad zich dus geen zorgen hoeft te maken.

De VVD fractie liet zich echter niet door hem overtuigen en liet bij monde van Gerrit van de Broek weten unaniem tegen het voorstel te stemmen. In reactie hierop vroeg René Voigt (DB) of de VVD zich wel realiseerde dat er dan helemaal geen jeugdwerk meer zou zijn in de gemeente als de raad het standpunt van de VVD zou volgen. De VVD liet weten dat zij zich daarvan bewust was, maar toch geen vertrouwen heeft in Versa. Bovendien ging de VVD er vanuit dat de meerderheid van de raad voor het voorstel zou zijn en zij dus zonder risico tegen kon stemmen.

Bij de stemming waren alle partijen voor het voorstel, behalve de VVD die, in plaats van verdeeld te stemmen zoals gebruikelijk, nu unaniem was in haar oordeel. In het verleden heeft de VVD zich regelmatig keihard tegen jeugdwerk opgesteld. (In de vorige raadsperiode verliet Wim Hafkamp zelfs eens de raadszaal bij de stemming om niet voor het jeugdwerk te hoeven stemmen en leidde dat uiteindelijk zelfs tot een crisis.)

Algemeen Belang tegen Co-snip

De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van gisteren de jaarrekening en het verslag over 2000 vastgesteld. In de toelichting van de stukken stond dat het College van B&W in november zal voorstellen om alle huishoudens honderd gulden gemeentebelasting terug te geven (de Co-snip). Ten aanzien van die zinsnede liet CDA-fractievoorzitter Douwe van Essen weten daar in november zeker op terug te komen en liet Algemeen Belang weten tegen het voorstel te zijn en zelf met een nieuw voorstel te komen. Nelleke Schenkkan (binnenkort GroenLinks) liet in ieder geval doorschemeren dat haar voorstel een internationaal tintje zou hebben en tot meer saamhorigheid zou moeten leiden. Al in een eerder stadium liet D66 weten tegen het voorstel te zijn.

Mea Culpa wethouder Wim Neef voor Automatiseringsplan.

Vanwege de aankomende herindeling moeten de automatiseringssystemen van de drie gemeenten aan elkaar worden gekoppeld. Hiertoe heeft een speciale werkgroep het informatieplan Wijdemeren 2001 t/m 2004 opgesteld. De werkgroep heeft echter moeten constateren dat zij haar plannen helemaal niet kan realiseren voor 1 januari 2002. Als zij haar plannen zou uitvoeren, rekening houdend met een verplichte openbare aanbesteding, dan is er op 1 januari nog geen bruikbaar systeem beschikbaar en dan kan de nieuwe gemeente geen rijbewijzen en paspoort afgeven.

De drie gemeenten schrijven zelf in de stukken aan de Raden dat het één minuut voor twaalf is en dat er op korte termijn een oplossing moet worden gevonden voor de problematische situatie die is ontstaan. Hiertoe doen de Colleges van B&W een alternatief voorstel dat tijdens de raadsvergadering van gisteren werd behandeld om toch op 1 januari een werkend systeem te hebben.

Het CDA, D66 en andere partijen hadden in de voorbereidende commissievergadering de nodige kritiek geleverd op de ontstane situatie. Tijdens de raadsvergadering liet ook de VVD weten niet tevreden te zijn met de gang van zaken en daarom tegen het voorstel te zullen stemmen.

Vervolgens vroeg René Voigt (DB) aan de VVD of zij zich wel realiseerde wat de gevolgen zouden zijn als zij tegen zouden stemmen. Pas toen het de VVD duidelijk werd dat er echt geen paspoorten en rijbewijzen kunnen worden verstrekt als het noodplan niet wordt uitgevoerd, begreep de VVD dat er niet tegen gestemd kon worden zonder enorme gevolgen. 

Tijdens de commissievergadering had D66 al aangegeven dat de raad met de rug tegen de muur stond en dus wel voor moest stemmen. Ook het CDA dat ernstige kritiek had tijdens de commissievergadering was gedwongen voor te stemmen omdat het niet anders kon. Beide partijen wilden het niet voor hun rekening nemen dat er op 1 januari geen paspoorten en rijbewijzen zouden kunnen worden afgegeven.

In reactie op voorgenomen opstelling van de VVD sprak wethouder Wim Neef de woorden: "Mea culpa, mea maxima culpa." Waarmee hij wilde zeggen dat het hem speet en erkende dat de samenvoeging van de automatisering niet ging zoals het moest.

Bij de stemming bleek dat de raad uiteindelijk unaniem voor het voorstel stemde. De VVD had bij dit punt wel haar mening herzien. Het niet langer uitgeven van paspoorten na 1 januari was de partij kennelijk toch ook te gortig.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...