Even geduld, pagina wordt geladen....

 

november  2000 eerste helft

Goudberg: Tol is kul

10 november 2000. De G&E meldt vanavond op de voorpagina van het regiokatern dat burgemeester Jan Goudberg van Nederhorst den Berg absoluut niets op heeft met het plan van 's-Graveland om tol te gaan heffen. Hij zegt dat dat terug naar de middeleeuwen zou zijn. Hij gruwt van het idee dat hij als inwoner van Wijdemeren zou moeten betalen als hij via 's-Graveland naar Loosdrecht zou rijden. In het overleg van de portefeuillehouders verkeer van het Gewest brieste hij: "Ze flikken het me niet." Ook andere portefeuillehouders (wethouders/burgemeesters) uit de regio waarschuwden dat gemeenten in de regio niet in hun eentje dit soort avonturen moeten gaan beginnen. "Geen alleingang" :zei Bart Heller (GL, wethouder Hilversum). Ook Bussum en Naarden vonden hetzelfde.

Tijdens de algemene beschouwingen in de raad van 's-Graveland afgelopen woensdag kwam de tolheffing uit de plannen van 3VO ook aan de orde. Dorpsbelangen wees de plannen om tol te heffen resoluut af, de VVD eveneens met uitzondering van Dick 't Hoen. Het college wil de plannen slechts als discussiestuk in de commissievergadering van december brengen zonder eigen standpuntbepaling en zonder begeleidend uitgewerkt voorstel. D66 vroeg om de plannen alleen op de agenda te zetten indien daar wel een voorstel van het college bij zou liggen om het geheel te kunnen beoordelen.

Een ander onderdeel van de 3VO/Kijk op de Wijk plannen, het plaatsen van snelheidscamera's op Noorder- en Zuidereinde werd door Dorpsbelangen. VVD en D66 van harte ondersteund.


Frictie Loosdrecht/'s-Graveland

9 november 2000. Zowel burgemeester Kozijn als René Voigt van Dorpsbelangen namen tijdens de algemene beschouwingen van gisteren krachtig afstand van de uitlatingen van de Loosdrechtse VVD fractievoorzitter Louk Welter. Die had eerder gezegd dat Loosdrecht haar eigen ambitieniveau vast zou moeten houden en dat niet laten aantasten door samen te gaan met de partnergemeenten. Ook hebben D66 en de VVD in Loosdrecht voorgesteld om de nieuwe gemeente Loosdrecht te noemen in plaats van Wijdemeren. Kozijn vond dat Wijdemeren een prima naam is en dat niet de historische fout begaan moet worden die bij de samenvoeging van 's-Graveland in 1967 ook gemaakt is. De uitspraken van Welter betitelde hij als "hoog van de toren blazen". Voigt zei dat het superioriteitsgevoel van Loosdrecht beter achterwege zou kunnen blijven en er beter uitgegaan zou kunnen worden van de kwaliteiten en ambities van alle drie de gemeenten.


Algemeen Belang stopt

9 november 2000. Gisteren maakte Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang bekend dat deze partij volgend jaar november niet meer zal deelnemen aan de verkiezingen voor de heringedeelde gemeente. De partij is ontstaan in 1966 toen de herindeling van 's-Graveland eraan zat te komen. Een groot aantal jaren was de partij de grootste onder aanvoering van Wim de Kwant. Van haar partij heeft Nelleke Schenkkan de vrijheid gekregen om zich aan te sluiten bij de partij die zij wenst.


Alg. Besch.:Heftige taferelen

9 november 2000. De begrotingsbehandeling in de raad van 's-Graveland is geëindigd in een regen van moties en een geweldig conflict. 's Middags waren de algemene beschouwingen door alle partijen voorgelezen. Douwe van Essen gaf alternatieve algemene beschouwingen met tientallen foto's van de gemeente waarop losse stoeptegels, scheve lantaarnpalen, vandalisme, grafiti en op gazons geparkeerde auto's te zien waren. Op grond hiervan vroeg het CDA Dfl. 150.000 om het dorp eens grondig op te knappen. D66 had aangekondigd twee moties in te dienen. Eén om de zalmsnip weer in zijn geheel aan de burger uit te keren in plaats van er fl. 25 van in te houden. De ander om fl. 15.000 uit te trekken om te proberen kerken, dokters en anderen die veel mensen met problemen zien door de gemeente te laten voorzien van documentatie en voorlichting om die mensen de weg te wijzen naar de gemeentelijke regelingen op armoedegebied.

Na de pauze gaf het college antwoord. Daarbij kwam het enkele malen tot vinnige woordenwisselingen. Co de Kloet (DB) vond het allemaal flauwekul. Hij zei dat mensen armoede aangepraat wordt en dat ze er bovendien allemaal zwart bijverdienen. Nadja Jungmann vroeg of hij de kranten en de TV de laatste tijd gevolgd had. Zij zwaaide met een boek waarin te vinden was dat ook in 's-Graveland 10% van de gezinnen op of onder de armoedegrens leven. Zij diende haar moties in.


Even op www.cbs.nl opgezocht...

Daarna ontstond een kribbige discussie tussen René Voigt (DB) en Co de Kloet over DSO. René Voigt wilde dat het college ging praten met DSO over het gebouwenplan. Co de Kloet weigerde dat eerst. Volgens hem was DSO tevreden over hun huidige gebouw en was er geen enkele aanleiding om weer te gaan praten.

In het verdere verloop van de discussie diende de VVD een motie in om de OZB volgend jaar met 5% te verlagen omdat er 7 ton in de huidige begroting over is. Ook Groen Links en Algemeen belang kwamen met moties, o.a over het trapveldje in Ankeveen.

Bij de behandeling van de moties nam het college een aantal over of toonde aan dat zij de gevraagde actie al ondernamen. Over bleven de moties over de zalmsnip van D66 en de ozb verlaging van de VVD. Beide moties werden door het college sterk ontraden omdat er incidentele (éénmalige) dekking gebruikt werd in plaats van structurele (meerjarige) dekking van de kosten. Co de Kloet noemde de VVD motie een "mallotig"  voorstel. Hij rekende voor dat de zalmsnipmotie een extra ozb verhoging van 2,5 % (100.000 gulden) nodig zou maken. Voor de verlaging van de ozb met 5 % zoals door de VVD voorgesteld zou daar bovenop nog eens vier a vijf ton verhoging nodig zijn.

De VVD en D66 bestreden deze opvatting met het argument dat er op 1 januari 2002 een geheel nieuwe situatie ontstaat als er heringedeeld is. Onder de coalitiepartijen was de stemming verdeeld. Douwe van Essen van het CDA steunde de zalmsnipmotie, maar wees de ozb motie af. Dorpsbelangen wees alle moties af. Daarbij werd vermeld dat zij al vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen afstand hadden genomen van hun speerpunt in hun verkiezingsprogramma (20% ozb verlaging). De VVD, Algemeen Belang, en de PvdA/GL fracties steunden de zalmsnipmotie.

Toen er gestemd werd bleek dat de zalmsnip motie aangenomen was met 8 tegen 5 stemmen. Na de stemming over de motie van de VVD bleek dat die motie was aangenomen met zeven tegen zes stemmen. Opvallend was dat D66 meegestemd had met de motie van de VVD.

De reacties van het college waren heftig. Na een schorsing zei burgemeester Kozijn dat het college beide moties niet zal uitvoeren. Hij gaf aan dat er juist nu in de aanloop naar de herindeling een sluitende begroting en meerjarenbegroting nodig is. Voorts zei hij dat hij zijn collega's niet onder ogen durft te komen na deze stemming. Besloten werd de vergadering tot december te schorsen om naar een oplossing van dit probleem te zoeken. "De raad heeft het college in een volstrekt onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Als dit leidt tot een collegecrisis dan maken we ons onsterfelijk belachelijk." zo sloot hij af.


AROS lost probleem op

9 november 2000. Tijdens de raadsvergadering van gisteren was Mevrouw Tuunter gelukkig ook weer van de partij na haar operatie. Zij vreesde echter het niet de hele avond vol te kunnen houden omdat begrotingsbehandelingen een lange zit zijn. Dat werd creatief opgelost. Op zeker moment ging zij even naar huis, waar zij de vergadering via de AROS op de radio kon volgen. Zodra de stemmingen in zicht kwamen kwam zij terug en stemde mee.


Dames in conclaaf

8 november 2000. Vanavond werden de vrouwelijke fractievoorzitters na afloop van de eerste termijn van de algemene beschouwingen door Ans Steenvoorden van de AROS aan de tand gevoeld. Hieronder een paar foto's.


Nelleke Schenkkan (AB), Rie Boeve (GL)


Nadja Jungmann (D66)


Voorouders

7 november 2000. Via een raadslid kregen wij de volgende email toegezonden. Iemand uit Amerika op zoek naar haar wortels:

I'm writing to ask for assistance in locating my ancestors from s'Graveland.  
They belonged to the Christian Reformed Church there in the 1800's.  My great uncle Hank van de Velden lived there in the 1900's and he had a son and daughter in that area as far as I know of. Hank's son would be around 80 years old now.  My grandmothers name was Neeltje van de Velden and her father was Cornelius van de Velden. If you have any adresses or information that can help me track down my family history I would greatly appreciate it. 
Danku   
Beatrix v.d. Waal 
Email  bandb@cableone.net 
my mailing address is: PO Box 12173, Prescott, AZ 86304 USA

Als u haar kunt helpen, mail haar dan a.u.b. Als u het engels te moeilijk vindt, dan mag u ook een mailtje naar Plassennet sturen, dan vertalen wij het wel en sturen het door.


Begrotingsbehandeling

7 november 2000. Morgen om 16.00 begint in het gemeentehuis van 's-Graveland de begrotingsbehandeling, ook wel algemene beschouwingen genoemd. 's Middags en 's avonds zullen de politieke partijen hun visie geven op de ontwikkelingen in onze gemeente en hun wensen voor de toekomst kenbaar maken.

De avond zal afgesloten worden met een stemming over de begroting inclusief eventueel door de fracties ingediende moties en amendementen.

De vergadering is openbaar. U kunt zo naar binnen lopen en weer weggaan als u het niet interessant vindt.


Weg over de hei

4 november 2000. In de G&E van vandaag een stuk over de weg over de hei bij Bussum. Bussum stelt zich teweer tegen plannen om het Mediapark te ontsluiten via een weg over de hei en vraagt steun bij buurgemeenten. Rie Boeve (Groen Links) wil dat het onderwerp geagendeerd word om er als raad van 's-Graveland een standpunt over in te nemen. Zij is mordicus tegen, evenals burgemeester Kozijn en wethouder Co de Kloet (Dorpsbelangen). Wim Neef (wethouder CDA) is er echter een groot voorstander van. Henk de Kloet (ook Dorpsbelangen) is het weer eens met Neef, maar niet met zijn eigen wethouder (en neef).  (Neef met hoofdletter is de wethouder, neef met kleine letter is echt neef in de zin van familielid...) Wim Hafkamp van de VVD weet het nog niet wat zijn fractie vindt. De andere twee partijen zijn niet door de G&E naar hun mening gevraagd, althans zij worden niet in het stuk genoemd.


Ambitieniveau Loosdrecht

4 november 2000. Mandy Pijl schrijft vandaag in de Gooi- en Eemlander een stuk over de algemene beschouwingen van de raad in Loosdrecht. Tijdens die beschouwingen werd er zowel door Carel Vuister (D66) als door Louk Welter (VVD) voor gepleit om de nieuwe gemeente Loosdrecht te noemen. 

Zeer opmerkelijk was dat beide heren er voor pleitten dat de nieuwe gemeente hetzelfde hoge ambitieniveau van de huidige gemeente Loosdrecht over neemt. Welter: "Loosdrecht is de trekker van de processen van de bestuurlijke schaalvergroting. Zo draagt de samenvoeging van de diensten Sociale Zaken onze stempel. We moeten de nieuwe gemeente niet naar een gemiddeld peil brengen van de huidige drie, maar naar het peil waar wij al jaren in hebben geinvesteerd."

(Het was ons nooit zo opgevallen dat 's-Graveland en Nederhorst den Berg zo'n laag ambitieniveau ten opzichte van Loosdrecht hadden. red.)


Tolpoorten

3 november 2000. 's-Graveland was vandaag wereldnieuws, nadat gisteren in de Gooi- en Eemlander al de voorpagina was gehaald met de Kijk op de Wijk voornemens. In de Telegraaf een stuk onder de kop " 's-Graveland is overlast beu" en een enorme kop over driekwart van de pagina "Tolheffing tegen sluipverkeer". 


De Telegraaf 3 november 2000

En dat was nog niet alles. TV Noordholland liet zich ook niet onbetuigd. In een reportage van circa tien minuten werd aandacht geschonken aan de plannen van 's-Graveland om tol te gaan heffen om het gebruik van de doorgaande wegen in 's-Graveland (o.a. Noorder- en Zuidereinde) te ontmoedigen. In die reportage traden Wim Neef (wethouder CDA), Henk de Kloet (raadslid Dorpsbelangen), Ton Burgers (actiegroep Emmaweg), Nico Molenaar (3VO voorheen VVN) en R. Vis (Statenlid VVD Noordholland)  op.


File op de
Smidsbrug


Wim Neef
Wethouder CDA

Henk de Kloet
Raadslid Dorpsbelangen

Nico Molenaar
Projectleider 3VO

Ton Burgers
Actiegroep Emmaweg

Monumenten aan het
Noordereinde

R. Vis
Statenlid VVD

Vrachtauto
passeert Smidsbrug

Verkeer op het
Noordereinde

In de reportage werd gezegd dat Noorder- en Zuidereinde parallel aan de A2 lopen en dat daarom bij invoering van rekeningrijden op die A2 het sluipverkeer zal toenemen. Als de Wet op het Rekeningrijden door de Tweede Kamer aangenomen wordt is de weg vrij om ook in dorpen tol te gaan heffen. 

(Zie over verkeer, tol en aanverwante onderwerpen in 's-Graveland ook: tolpoorten (oktober), weren doorgaand verkeer (februari), acht ton in mislukte projecten (februari), bewegende drempel (maart), Kijk op de Wijk (juni), Tol rukt op (juli) en drempels en raad (september) en referendum (nieuws D66 juni 1996).)

In het nieuwsitem van TVNH  tekende zich de komende discussie in de gemeenteraad al af. Zo te horen is de fractie van Dorpsbelangen is fel tegen het plan om tol te heffen. Henk de Kloet stelt dat het onzin is om in het dorp tol te gaan heffen, want dan kan ieder dorp dat wel gaan doen. Bovendien denkt hij dat de winkelstand eronder zal gaan leiden omdat klanten wegblijven. De wethouder (uit het College met Dorpsbelangen) laat zich er niet over uit of hij voor of tegen is, maar constateert dat verkeer net water is dat daarheen gaat waar het het gemakkelijkst stroomt. Hij is zeer te spreken over het proces waarlangs de plannen tot stand zijn gekomen onder leiding van 3VO.

Ton Burgers (Emmaweg) stelt dat het geen autootje pesten is, maar een poging om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verhogen. Het verkeer neemt met vele procenten per jaar toe, zo zegt hij.

Statenlid Vis van de VVD vindt het een raar plan en is er niet voor, temeer omdat er in 's-Graveland een paar jaar geleden nog een referendum is gehouden over telematica waarbij de bewoners die plannen volledig van tafel veegden.


Art for Sale

2 november 2000. Op zaterdag 11 november aanstaande van 11.00 tot 16.00 uur wordt er in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 weer een Art for Sale gehouden. Ooit begonnen door Carole Denninger is dit evenement inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Hieronder het persbericht.

Het is weer zo ver: de jaarlijkse kunstmanifestatie ART FOR SALE wordt voor de zesde maal gehouden in het kunstenaarsdorp Kortenhoef, in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145, op zaterdag 11 november van 11.00 – 16.00 uur  kunnen particulieren schilderijen, aquarellen en grafiek ter taxatie aanbieden en eventueel inbrengen voor verkoop. Kunsthistorici drs Carole Denninger en drs Tanja van der Zon geven informatie over de kunstenaars, de stijl en het kunsthistorisch belang van de aangeboden kunstwerken. Ook vertellen zij over de waarde die het schilderij, de tekening of ets heeft.  Met name bezitters van Kortenhoefse en Larense meesters worden uitgenodigd hun schilderijen -groot en klein- in te brengen.

Colnot, Kasteel in bos

Op zondag 12 november van 11.00 – 16.00 uur vindt de verkoop plaats van de ingebrachte kunstwerken tegen de vastgestelde (veiling)prijzen. De praktijk heeft uitgewezen dat meer dan 100 schilderijen een nieuwe eigenaar vinden. De diversiteit van de ingebrachte kunstwerken en ook het aanbod in allerlei prijsklassen (van f 50,- tot f  25.000) maakt ART for SALE tot een ongekend druk bezocht  kunstevenement dat inmiddels landelijke bekendheid geniet. Er is voor ‘elck wat wils’: van olieverven en aquarellen van schilders van de Haagse School, Bergense School en Amsterdamse Joffers tot oude tekeningen en moderne grafiek. ART for SALE duurt slechts één dag. Kunstliefhebbers slaan dan ook snel hun slag. ART for SALE  biedt de unieke gelegenheid een waardevol (en waardevast!) kunstwerk aan te schaffen tegen een aangename prijs. Nu al staat vast dat één van de topwerken in de verkoop een bijzonder vroeg, expressief landschap zal zijn van de Bergense School schilder Arnout Colnot (1887-1983): ‘Kasteel in bos’, afkomstig uit de beroemde collectie Boendermaker (v/h coll. Stedelijk Museum-Amsterdam). 

Meer informatie? Mail naar Kunsthistorisch Service Bureau Drs Carole Denninger-Schreuder.

Schilders van Amsterdam

Tijdens ART for SALE ligt het begin november te verschijnen boek SCHILDERS VAN AMSTERDAM; vier eeuwen stadsgezichten in de verkoop! Ook andere recente uitgaven van auteur Carole Denninger De onvergankelijke kijk op Kortenhoef (uitverkocht bij de uitgever) en Kees Verkade beeldhouwer zijn dan te koop!


Politiek in Wijdemeren

1 november 2000. Wie de algemene beschouwingen van de PvdA in Loosdrecht nu al wil lezen, die wordt op zijn wenken bediend door fractievoorzitter Wim van Oudheusden. Hij stuurde Plassennet zijn algemene beschouwingen als primeur die wij hierbij in dank aanvaarden. U kunt ze vinden door hier te klikken. U kunt ook in ieder geval eens een kijkje nemen bij de Plassennet site voor Loosdrecht. Klik dan op de button Loosdrecht op de homepage van deze site of in het nieuwsoverzicht.

D66 's-Graveland mailde ons haar stuk in de Wie Wat Waar over het armoedebeleid in 's-Graveland dat deze partij voorstaat. Als we de kranten, de tv en de radio op dit moment zien, een onderwerp waar vanwege een nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit veel aandacht voor is. Wilt u het lezen? Klik hier.


Smittrans vs. Gemeente

1 november 2000. In de Gooi- en Eemlander stond vanavond een groot artikel over het parkeren van de vrachtauto's van Smittrans op de parkeerplaats aan de Cannenburgerweg. Han Smit, eigenaar van Smittrans zegt verbouwereerd dat iedereen daar voor zijn deur mag parkeren, behalve nu juist Smittrans. Het college vindt echter dat de koelmotoren van de trucks voor overlast zorgen en dat ze daarom niet meer op de openbare weg mogen staan.

Gisteren wees de Raad van State een voorlopig verzoek van Smittrans af voor versoepeling van de regels die het college gesteld had.

Smit stelt dat de gemeente ten onrechte de indruk heeft gewekt dat het bedrijf gegroeid is en dat dat de oorzaak van de problemen is. Hij bestrijdt dat. Volgens hem is het bedrijf van 47 auto's gekrompen tot 25 nu.


tweede helft november

nieuwshome.gif (2185 bytes)