september  2000

Inspraak: Foutje

30 september 2000. In het stuk "Inspraak over Herindeling" citeren wij de Gooi- en Eemlander, die op zijn beurt burgemeester Goudberg van Nederhorst den berg citeert. In de krant stond dat burgers kunnen inspreken als de vaste kamercommissie een hoorzitting over de herindeling houdt. De burgemeester zegt zelfs te hopen dat Willem van Kooten niet opduikt bij de inspraak. Burgers kunnen echter niet inspreken.

Navraag heeft ons echter geleerd dat er alleen inspraak voor organisaties is, niet voor individuele burgers. Politieke partijen uit de drie gemeenten zijn uitgesloten, want die hebben er in hun raadsvergaderingen al veel over kunnen zeggen.


Het Groene Hart strikes again

30 september 2000. Vandaag in de Gooi- en Eemlander een stukje over het gebouwenplan waar al jaren over gesproken wordt in de 's-Gravelandse politiek. Dit keer gaat het om de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de hoek Kerklaan - Kortenhoefsedijk - Kwakel. Het college wil graag daar de nieuwe brandweerkazerne bouwen, maar zoals al vaak in deze rubriek te lezen was, het Groene Hart dreigt weer roet in het eten te gooien. Het Groene Hart is een uitgestrekt gebied waar bebouwing of andere activiteiten ontmoedigd of verboden worden door hogere overheden. Omdat de grens van dit gebied zo ongeveer langs heel 's-Graveland loopt leidt dit voortdurend tot discussies met de provincie of het ministerie. Het college heeft inmiddels overleg gevoerd met de provincie en hoopt aangetoond te hebben dat het toch de beste lokatie voor een brandweerkazerne is, mede vanwege het feit dat er "drempelloos" uitgerukt kan worden, wat de snelheid ten goede komt.


Partijen fuseren

30 september 2000. De landelijke partijen in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland zijn al lang bezig om samen te werken. Dat proces begon al vier jaar geleden, toen er nog sprake van was dat Hilversum een claim legde op de buurgemeenten. Nu wordt de samenwerking en het komen tot een fusie een noodzaak. Over een jaar zullen de kieslijsten ingeleverd moeten worden voor de verkiezingen in november 2001. Op dat moment moeten de partijen hun lijsten voor elkaar hebben en moeten de afdelingen in elkaar geschoven zijn. In augustus/september volgend jaar zal de verkiezingscampagne al op stoom moeten liggen.

De Gooi- en Eemlander besteedt vandaag aandacht aan de stand van zaken van dit fusieproces. De PvdA, het CDA, D66 en de VVD zijn hard bezig om het samengaan vorm te geven. De PvdA is het verst. Men heeft een nieuwe afdeling "Wijdemeren" opgericht, die werkt als een soort federatie van de bestaande afdelingen en besturen.. Voorzitter van de nieuwe afdeling is Wim van den Hurk, die bij de gemeente Nederhorst den Berg werkt. Het CDA verwacht volgende maand een gezamenlijk bestuur samen te kunnen stellen. Volgende maandag komt D66 bij elkaar om ook te bezien hoe het best een nieuwe afdeling samengesteld kan worden. 

Bij de VVD gaat het wat stroever omdat er Loosdrechtse leden en bestuursleden zijn die hopen de de herindeling niet door zal gaan. Friso van Voorthuizen, woordvoerder van het nieuwe VVD bestuur in oprichting vind de houding van die Loosdrechters jammer. En hij heeft ervaring. Ooit was hij raadslid in Nigtevecht, voor de samenvoeging met Loenen. Later zag hij de voordelen van een grotere gemeente met meer bestuurkracht en een ambtenarenapparaat dat opgewassen is tegen de stroom werk die uit Den Haag aanzwelt.

Een verhaal apart zijn de beide lokale partijen uit 's-Graveland. Wethouder Co de Kloet van Dorpsbelangen ('s-Graveland) zegt dat er serieus wordt nagedacht over de oprichting van één of meer lokale partijen op Wijdemeers niveau. Maar hij houdt zijn mond nog even omdat zoiets zorgvuldig moet gebeuren, buiten de publiciteit.

Of ook Algemeen Belang plannen heeft om uit te groeien buiten de voornamelijk Ankeveense machtsbasis vermeldt het artikel niet.


Kunst aan de Dijk: seizoen 2000 - 2001

Kunst aan de Dijk, programma 2000 - 2001

30 september 2000. Op de website van Kunst aan de Dijk kunt u nu het programma vinden dat gepresenteerd wordt in het seizoen 2000 - 2001. Het is nog niet bekend wat de invulling van de literaire avond zal zijn en wat het thema van de zomer- schilderijententoonstelling zal zijn. Blijf daarom de website van Kunst aan de Dijk volgen.

A.s zondagavond 1 oktober om 20.15 in het Oude Kerkje aan de Dijk is de eerste muziekuitvoering door Pieter Wispelweij op cello.


Raad: drempels of geen drempels

28 september 2000. Vanavond was er raadsvergadering. Het meest opvallende agendapunt ging over de reconstructie van de Oranjeweg en de Julianaweg. Eerder vond daarover een tumultueuze inspraakavond plaats. In de commissievergadering (zie ook CDA) sprak een meerderheid zich uit tegen het plaatsen van drempels in de gereconstrueerde straten. Vanavond viel de beslissing.

Henk de Kloet (Dorpsbelangen) opende de rij van sprekers. Hij stelde dat hij tegen drempels is, maar dat die nu eenmaal moeten vanwege de inrichting van 30 km zones. De inspraak in de vorm zoals die plaatsvond wil hij niet meer op die manier. Een deel van de bewoners wil wel drempels, een ander deel niet, maar alles afwegende stemt Dorpsbelangen toch in met het voorstel inclusief de drempels. Maar, in het vervolg zal Dorpsbelangen tegen stemmen als er drempels worden gepland in doorgaande wegen als Kortenhoefsedijk en Emmaweg.

Gerrit van den Broek (VVD) sprak namens een verdeelde fractie. Hij voerde het woord ook voor Wim Hafkamp, maar niet voor Dick 't Hoen. Zijn deel van de fractie is voor de reconstructie, maar tegen de geplande drempels. Hij verwees naar de problemen die ambulance, politie en brandweer ondervinden van de drempels en het feit dat hij de ambulance over het fietspad van de Herenweg ziet razen om de drempels te vermijden. Ook zei hij dat de huis-aan-huis enquete in de betreffende straten niet deugde omdat er alleen gekozen kon worden tussen 1 of 2 drempels, maar niet voor nul. Alsof de verkiezingsstrijd al begonnen is verwees hij naar de verkiezingsprogramma's van CDA en Dorpsbelangen waarin de aanleg van nieuwe drempels wordt afgewezen. Hij diende een amendement in om het voorstel goed te keuren, maar alle drempels eruit te halen.

Rie Boeve (Groen Links) zei tegen het amendement te zijn. Zij vindt dat de automobilisten maar gedwongen moeten worden om zich aan de snelheid te houden, want niemand houdt zich er anders aan. Zij vond het jammer dat de drempel op de kruising Emmaweg / Oranjeweg al gesneuveld was naar aanleiding van de commissievergadering.

Nadja Jungmann (D66) wees erop dat de enquete niet deugde. Als je bewoners vraagt of ze 1 of 2 drempels willen, dan krijg je antwoord op die vraag. Je krijgt daarmee geen antwoord op de vraag of ze er misschien geen enkele willen hebben. De vorige keer dat er drempels werden voorgesteld heeft zij aangekondigd dat dat de laatste keer zou zijn omdat in het programma van D66, net als in dat van het CDA en Dorpsbelangen, staat dat D66 geen nieuwe drempels meer wil. Omdat de vorige keer de laatste keer was zal zij nu voor het amendement van de VVD stemmen en tegen het voorstel van het college met de drempels.

Douwe van Essen (CDA) citeerde uit het CDA programma. "Stop aanleg drempels. Waar onontkoombaar, maak ze mens en voertuigvriendelijk." Hij zei dat ook zijn fractie verdeeld was. Hij verwees naar de discussie in Hilversum (Kolhornseweg) en naar de slingers die indertijd op de Oranjeweg stonden, maar die ook niet door de burgers gewenst waren. Hij zei zich bij het voorstel van het college neer te zullen leggen, maar dat dit de laatste drempels zijn waaraan hij zijn goedkeuring hecht.

Dick 't Hoen (VVD) sprak namens het andere deel van de VVD. Hij wees erop dat plateau's moeten in een dertig kilometerzone en dat daarover gezien de overheidsmaatregelen geen enkele discussie over mogelijk is. De vraagstelling in de enquete was dus terecht. Nul drempels kan helemaal niet aldus 't Hoen. De uitspraak van Douwe van Essen: "Hierna nooit meer drempels" noemde hij een klucht. Hij verwees naar het Kijk op de Wijk project dat eraan komt. Hij voorspelde dat het plateau op de Emmaweg er komt. Is het nu niet, dan over twee maanden.

Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) opende haar spreekbeurt met een vraag over de gebruikte bomen." Is het niet beter om vast te houden aan één soort boom, te weten de solitaire haagbeuk?" :vroeg zij. Het college verwees haar voor het antwoord op deze vraag naar de ambtelijke staf. Daarna stelde zij voor plateau's op alle kruisingen aan te brengen.
Toen zij er van diverse kanten op werd gewezen dat Algemeen Belang (hr. Bult) tijdens de commissie tegen drempels was gaf zij een resoluut antwoord. "Wij zijn voor." 
"Dan heeft u vanavond nog iets uit te praten met uw achterban." :merkte burgemeester Kozijn op.
Zij vervolgde haar betoog met de opmerking dat er nu subsidie voor drempels beschikbaar is en dat die dus nu gebruikt moet worden. Tenslotte verweet zij de tegenstanders dat deze nu al het Kijk op de Wijk project de kop indrukken. Burgemeester Kozijn verzocht haar om nu nog geen voorschotjes te nemen op die discussie.

Wim Neef (wethouder CDA) gaf een uitleg hoe het college tot dit voorstel gekomen was en zegde toe dat de inspraakprocedure nogmaals tegen het licht gehouden zal worden. Tijdens zijn beantwoording gaf hij aan dat de gemeente verplicht is drempels aan te leggen. Nadja Jungmann interpelleerde en vroeg hem welke wet met welke sancties daar dan aan ten grondslag liggen. Na enig doorvragen zei Neef dat de aanleg van drempels geen verplichting is maar een keuze. Burgemeester Kozijn beaamde dit, maar wees erop dat een convenant en richtlijnen niet volledige vrijblijvendheid betekenen. Hij zei dat het college het amendement van de VVD afwees en zich bij aannemen van het amendement op zijn positie zou beraden.

In de tweede termijn had Douwe van Essen inmiddels de notulen van de commissie opgezocht waarin de heer Bult van Algemeen Belang stelt tegen drempels te zijn.

Het amendement werd met 3 stemmen (D66, VVD minus 't Hoen) voor en 10 tegen verworpen. De reconstructie inclusief drempels werd met 10 stemmen voor en drie tegen aangenomen.


Inspraak over herindeling

27 september 2000. Op 14 september stond in de Gooi- en Eemlander een groot stuk over inspraak en de herindeling. Wij roepen het nog even in de herinnering omdat u kunt inspreken over de herindeling als u dat wilt. Wat gaat er gebeuren? De Tweede kamer gaat binnen afzienbare tijd een besluit nemen over de voorgenomen herindeling. Om zich voor te bereiden op dat besluit zullen leden van de vaste kamercommissie onze gemeenten bezoeken en een hoorzitting houden waar burgers kunnen inspreken. Die hoorzitting zal plaatsvinden op 16 oktober. Als u wilt inspreken, dan moet u dat vooraf ((voor 2 oktober) schriftelijk aanmelden bij de Griffier van de vaste kamercommissie voor BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), postbus 20018, 2500 EA in Den Haag.

Burgemeester Goudberg van Nederhorst den Berg verwacht geen grote opkomst omdat de burgers zich tot nu toe nauwelijks hebben laten horen. Hij denkt dat alleen Willem van Kooten en/of de Provincie Utrecht voor vuurwerk kunnen zorgen, maar hij verwacht dat niet.

Meer weten? Klik hier voor Willem van Kooten en hier voor het herindelingsnieuws. 


Kunst aan de Dijk start

25 september 2000. Op 1 oktober start het seizoen van Kunst aan de Dijk weer. Er staan 5 kamerconcerten, 1 literaire avond en natuurlijk de zomertentoonstelling op het programma. Over enkele dagen zal de website van Kunst aan de Dijk alle details vermelden. Op dit moment willen wij u echter vast wijzen op het concert dat aanstaande zondag, 1 oktober 2000, gegeven zal worden door Pieter Wispelweij op cello. Het programma zal geheel aan Bach gewijd zijn, met vier solo suites. De aanvang is om 20.15 en uiteraard is de plaats het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk. Mer informatie kunt u ook krijgen op telefoonnummer 035 656 44 28 en zeer binnenkort op de website.


Kozijn vergeet verjaardag

25 september 2000. Vandaag stond er een curieus bericht in de Gooi- en Eemlander. Annie Jarings-de Kroon werd gisteren 101 jaar oud. Voor burgemeester Kozijn was dat voldoende reden om aan te kondigen dat hij haar voor haar verjaardag zou komen opzoeken en feliciteren. Op het afgesproken tijdstip zat iedereen klaar in blijde afwachting van de komst van de burgervader. Toen de familie na twee uur wachten een beetje boos werd, belde men op naar het gemeentehuis. Daar wist men niet beter of er waren geen wijzigingen in de agenda van de eerste burger aangebracht.

Gisterenavond verklaarde de burgemeester dat hij het gewoon vergeten was. Om het goed te maken zou hij vandaag alsnog even langs gaan. "Het belangrijkste is dat mevrouw Jarings 101 jaar is geworden, maar ik had er bij moeten zijn, dit is heel vervelend." :aldus Kozijn.

Annie Jarings - de Kroon 101 jaar.

Omdat er niet dagelijks een foto van een 101 jarige op internet te bewonderen is voegen wij de foto, gemaakt door Ton Kastermans bij.
(En ook wij feliciteren mevr. Jarings uiteraard.)


VBOB boos op Natuurmonumenten

23 september 2000. De Vereniging voor Behoud Oude Bomen (VBOB) is boos op de Vereniging Natuurmonumenten meldt de Gooi vandaag. Het gaat om de monumentale bomen aan het Noordereinde voor Schaep en Burgh, het hoofdkantoor van Natuurmonumenten. Jaap Onrust van de VBOB zegt dat de oorzaak is gelegen in de business van de bomenkweek. Volgens hem is niet één van de dertig bomen ziek die op de nominatie staan om volgende week gerooid te worden. "Bomen zoals deze vindt je zelden en ik durf te stellen dat deze monumentale bomen ervoor zorgen dat het Noordereinde een van de meest beeldbepalende lanen van midden Nederland is." :aldus Onrust.

Natuurmonumenten ziet het helemaal anders. Volgens hen is driekwart van de bomen aan het Noordereinde ziek en kunnen ze bij een flinke wind zomaar omwaaien. Zij stellen dat alleen de zieke bomen vervangen niet goed is, maar dat alle dertig beuken gekapt moeten worden en vervangen zullen worden door zeventig grote eiken. Over vijf jaar zal het Noordereinde er weer aardig uit gaan zien.

Het zal wel even wennen worden, aan een kaal Noordereinde.


Lea de Boer

22 september 2000. De Gooi- en Eemlander besteedt vanavond in een groot artikel aandacht aan de Kortenhoefse harpiste en zangeres Lea de Boer. Tien jaar geleden nam zij afscheid van het actieve muziekleven. Omdat zij onlangs tachtig jaar werd, is er voor haar aanstaande zondag een speciaal concert georganiseerd door de dirigent Hendrik Jan Brethouwer. Zij zal daar cello spelen omdat de harp haar inmiddels te zwaar is geworden. Begeleiding zal zij krijgen van de violiste Lin Tan.


Fotoboek: veel reacties

21 september 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat er een enorme respons is gekomen op de oproep voor foto's voor het afscheidsfotoboek. Dit boek zal uitkomen ter gelegenheid van het samengaan van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland. Komend weekend zijn er meer dan 600 foto's te zien in het Dorpshuis aan de Meenthof/Kerklaan in Kortenhoef. Deze eerste foto's gaan over landschap en gebouwen. Hierna zullen nog drie series met andere onderwerpen aan bod komen. Een deskundige en onafhankelijke jury zal zaterdag de foto's voor het boek gaan kiezen. Piet van Enk van het organisatiecomité had deze hoeveelheid reacties niet verwacht. De foto's zijn te zien van elf tot vijf uur, zowel zaterdag als zondag. 

Het volgende thema wordt "Bewoners, markante figuren, openbare besturen en diensten". Als u nog foto's heeft op dit gebied, stuur ze op of lever ze in.


Nieuwe tandarts

20 september 2000. Er is een tekort aan tandartsen in onze gemeente. Daarin komt binnenkort verlichting, want er komt versterking. Van Tandarts Bast kregen wij de volgende primeur:

Op 5 oktober a.s. begint Leendert van Nieuwenhuijzen in onze tandartsenpraktijk Kortenhoef als tandarts-medewerker .

Al jaren konden er geen nieuwe patienten bij ons worden ingeschreven, omdat de bestaande praktijken "vol" waren. In oktober komt er dus een tandarts bij om het tekort aan mankracht in
onze gemeente te helpen oplossen.

En dus kunnen patienten zonder tandarts (of met een tandarts ver weg omdat er hier geen te vinden was) zich vanaf heden bij collega J.L. van Nieuwenhuijzen inschrijven.
Voorlopig via het tel. nr.  035-6560315  van de assistente van tandarts Bast.

Behandelingen vinden plaatst in het praktijkpand aan de Dodaarslaan 18.


Geen e-Zine

18 september 2000. U heeft afgelopen week geen wekelijkse mail van ons gekregen inzake het nieuws van de afgelopen week. Dat kwam niet omdat uw email het niet deed, maar omdat er niets te melden was. Als u iets wilt melden in dit nieuws, dan kunt u natuurlijk een mailtje sturen naar webkrant@wijdemeren.com .


Koffiespam

18 september 2000. Er heeft iemand uit Hilversum gemeend koffiezetapparaten te moeten slijten aan inwoners van 's-Graveland. Hij heeft daarvoor de emailgids misbruikt, wat duidelijk te zien is aan de namen die voorkomen op de lijst van mensen aan wie hij zijn mailtje gestuurd heeft. Op de emailgidsen staat het dringende verzoek om die adressen niet te gebruiken voor spam, maar als iemand dat toch meent te moeten doen, dan kunnen wij hem niet tegenhouden. (Wat dat betreft is het net de echte wereld. Ook daar krijgt u soms post die u niet gevraagd heeft en die linea recta het ronde archief in gaat.)

Wij kregen van een lezer de volgende reactie:

Bij deze even een kleine kennisgeving van een spam die (ge/mis)bruik heeft gemaakt van de E-mail gids. Misschien dat jullie het nog niet wisten, dus vandaar. Ik vindt bijna 2000,- voor een koffiezetapparaat toch wel erg duur, ik vind die gewone roodmerk uit mijn Philips van 1980 ook lekker smaken hoor (De gratis-aros-actueel-koffie van de 3 dorpen is ook niet verkeerd!).

Walter Steenvoorden


AROS in WWW

9 september 2000. In de Wie Wat Waar van deze week gaat het hoofdartikel, geschreven door Joop Glijn, over de geschiedenis van de AROS, de Algemene Radio Omroep 's-Graveland. De AROS bestaat al weer 14 jaar. In dat bestaan was het vaak roerig, want er was regelmatig geldgebrek. Joop haalt de actie "Houdt de AROS in de lucht" terug in de herinnering met in het comité van aanbeveling oud-burgemeester van der Walle en notaris Denninger. In het actiecomité zaten Willem Pouw, Wiep van Dalen, Rolf Krijnen, Margreet Holdinga en Piet van Enk. Die actie leidde uiteindelijk tot het beroemde kwartje voor de AROS per kabelaansluiting. Een besluit van de raad dat tot op de dag van vandaag is terug te vinden in een jaarlijks bedrag dat de kabelmaatschappij aan de AROS betaalt. (Het kwartje ging gewoon mee toen de kabel verkocht werd.)

Joop beschrijft hoe Frans Cavalier (Hoofd Techniek) hem de nieuwste apparatuur laat zien en verbaast zich over de vooruitgang in al die jaren. Ook haalt hij herinneringen op aan prominente programma's en medewerkers zoals Hans Ververs, Roel Jansen, Marco Dorresteijn, Stef Mulder, Rob de Sain, Frans Veldman, Rob Terpstra, Dick de Jong, Ton Polderman, Eric Zoomer, Albert Milhado en Dick de Winter.


Drempels: College houdt vol

8 september 2000. In de commissie grondgebied van gisterenavond kwam de herinrichting van de wijk rond de Julianaweg in Kortenhoef aan de orde. In het voorstel van het College zijn in de wijk een aantal verkeersdrempels geprojecteerd. Uit de reacties van de partijen bleek dat men ontevreden was met dit onderdeel van het plan en met de manier waarop wethouder Neef (CDA) de inspraakavond had voorgezeten. Zijn uitspraak "U bepaalt hoe u het hebben wilt." naar de zaal was volgens de commissie ongepast. Dit, omdat het de raad is die het finale besluit over de herinrichting neemt.

In de discussie over de inrichting benadrukte Henk de Kloet dat Dorpsbelangen geen drempels meer in het dorp wil, maar wil voor deze ene keer voor het laatst een voorstel met drempels door de vingers zien. Douwe van Essen (CDA) wees erop dat de coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan dat men geen drempels meer wil. Nadja Jungmann (D66) zei dat de meerderheid van de raad keer op keer heeft gezegd geen drempels te willen, maar dat het college er toch steeds weer mee komt. Voor haar reden om nu dan maar aan te kondigen dat zij het voorstel niet zal steunen. De heer Bult van Algemeen Belang verklaarde dat hij uit Frankrijk naar huis is komen rijden en dankzij de drempels in Ankeveen wist dat hij weer thuis was. Ook hij was niet voor het voorstel. Rie Boeve van Groen Links vond het voorstel met de drempels prima, evenals Dick 't Hoen van de VVD. Het lijkt er dus op dat het voorstel niet op een meerderheid in de raad kan rekenen.


Intratuin

8 september 2000. Vanavond een enorm stuk in de Gooi- en Eemlander over de uitbreiding van Intratuin aan de Vreelandseweg. Het vernieuwde tuincentrum zal in oktober 2001 klaar zijn. Het is dan ruim twee maal zo groot als het huidige centrum. Nu is de winkel 4500 vierkante meter, dan 10.000. Het hele terrein wordt 3,5 hectare. Ook komt er een tuincafé met op de tweede verdieping en terras met uitzicht op het Hilversums Kanaal. Herman Kruijer, de directeur van Intratuin, noemt het jammer dat de concurrentie hem in de laatste fase probeerde te dwarsbomen. Hij doelt daarmee op Krijn Spaan die tot de Raad van State procedeerde om de uitbreiding tegen te houden. (Klik ook hier en hier.)


Gemeentedomeinnamen

7 september 2000. In Webwereld van uitgever IDG vonden wij dit: 


Dit meldt de Volkskrant vandaag. De VNG wil met het extra niveau binnen het .nl-domein voorkomen dat bedrijven of handelaren aan de haal gaan met namen van de overheid. Alleen overheidsinstellingen moeten een domein binnen bijvoorbeeld ovh.nl kunnen registreren. Het adres van de gemeente Haarlem, nu www.haarlem.nl, zou veranderen in www.haarlem.ovh.nl.

De VNG zegt dat ze al jaren lobbyt bij minister Roger van Boxtel van Grotestedenbeleid, tevens verantwoordelijk voor informatietechnologie. Een woordvoerder van de minister vertelde de Volkskrant dat het toevoegen van een domeinniveau een gecompliceerde operatie is waarbij 'honderden instellingen moeten worden betrokken'. De minister studeert op het idee.

Het invoeren van een subdomein is technisch gezien geen ingewikkelde zaak. Voor particulieren komt zelfs een scala aan subdomeinen beschikbaar. Het webadres van privé-persoon Roger van Boxtel zou er zo uit komen te zien: www.rogervanboxtel.XXX.nl. Het subdomein, de XXX-jes, wordt een willekeurige combinatie van drie getallen.

Andere landen hebben al lang een apart subdomein voor overheidssites. In Groot-Brittannië bestaat gov.uk en in Australië bestaat gov.au. In de Verenigde Staten bestaat zelfs een apart topleveldomein voor overheden: .gov.

Van de 538 Nederlandse gemeenten hebben er op dit moment 217 een website. Bij domeindisputen is gebleken dat de rechter niet altijd aan de kant staat van gemeenten. Daarom wil de VNG dat haar voorstel prioriteit krijgt.


Eerder schreven wij al over dit onderwerp en deden toen de suggestie .gem als subdomein. .gem.nl is eigenlijk nog logischer.


AROS uitzending gered

7 september 2000. De AROS verzorgt altijd de uitzendingen van de raadsvergadering. Dat gebeurt over een lijn met de studio die voldoende kwaliteit heeft om het geluid in de huiskamer te krijgen alsof u er bij aanwezig bent. Een zogenaamde muzieklijn van KPN. (Dat wil nog niet zeggen dat de raadsvergadering altijd als muziek in de oren klinkt.) Omdat KPN plotseling stopt met muzieklijnen moet de AROS naar een alternatief zoeken. Dat is er, maar het kost ruim fl. 14.000. 

In de commissie burgerzaken kwam deze kwestie plotseling op de agenda. De AROS vond dat de gemeente moest betalen, de raadsleden, onverwacht geconfronteerd met het verzoek van de AROS, waren het daar niet zonder slag of stoot mee eens. Jan van den Broeck (CDA) had wel wat meer inzet van de AROS zelf verwacht. Nadja Jungmann (D66) vond de houding van de AROS star. Gerrit van den Broek (VVD) zei dat de AROS hem het mes op de keel zette en het geld maar uit de eigen reserves moest betalen. Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) en Rie Boeve (Groen Links) waren het met D66 eens. Om kort te gaan. Men was niet blij met deze onverwachte claim van de AROS. Alleen René Voigt (Dorpsbelangen) vond het direct goed dat de gemeente het geld aan de AROS gaf.

Na een schorsing, waarin intern overlegd werd, kwam echter alsnog het besluit om dan toch maar te betalen. Daarmee zijn de uitzendingen van de raadsvergadering gered.


Neerlandia

7 september 2000. Aan de Loodijk staat al vanaf 1945 het benzinestation Neerlandia. Omdat de milieuregels voor benzinestations de afgelopen jaren aanzienlijk zijn aangescherpt zijn er heel veel kleine pompen gestopt met hun activiteiten. Neerlandia wil dat niet. Al in 1993 heeft men saneringsplannen ingediend. In overleg met de gemeente wordt al jaren gesproken over verhuizing van het station naar een nieuwe plek bij het bedrijventerrein. Daarmee worden dan een paar vliegen in één klap geslagen. Het nieuwe station kan gebouwd worden volgens de laatste inzichten, de toegang tot het bedrijventerrein kan veilig gemaakt worden en de gebruikers van het station kunnen veiliger de provinciale weg op komen.

Volgens de Gooi- en Eemlander zijn delen van de provincie Noord-Holland het eens met de verplaatsing omdat deze het aantal in- en uitritten op de Loodijk vermindert en dus de veiligheid voor het verkeer vergroot. Maar, zoals altijd, gooit het beruchte groene hart weer roet in het eten. De verplaatsing zou een aantasting van het groene hart zijn en wordt daarom door een andere dienst van de provincie tegengehouden.

Jammer, want op dat stukje Loodijk staan regelmatig vrachtauto's stil midden op de weg om linksaf te slaan. Er zijn daar vier a vijf inritten op een rijtje binnen honderd meter. Van een bedrijf, een restaurant, de pomp (in- en uit) en het bedrijventerrein. Hinderlijk, maar vooral gevaarlijk.


Demagogie

5 september 2000. In de Gooi- en Eemlander staat regelmatig een column van Willem van Kooten, in de jaren zestig bekender als Joost den Draayer, discjockey van Veronica. De heer van Kooten is een verklaard tegenstander van de herindeling. In zijn column van vandaag maakt hij het wel erg bont. Hij beweert namelijk dat gekozen burgemeesters als Boer Adriaan Doets in Loosdrecht en Co de Kloet in 's-Graveland de herindeling wel hadden voorkomen. In één adem voegt hij er aan toe dat er "nu geruisloos en dus ondemocratisch en ook nog unaniem, door het Loosdrechts college is beslist dat de herindeling doorgaat." Zo ronkt de column maar door. En dat terwijl er inspraakavonden zijn geweest en er een herindelingskrant is uitgegeven om de bevolking te betrekken.

Verderop: "Herindelingen worden bedacht door bureaucraten in Den Haag die regelziek zijn."

Een paar kanttekeningen zijn bij deze column wel op zijn plaats. Degenen die weten hoe de herindeling tot stand is gekomen weten dat deze van onderaf gestart is. Het waren de gemeenten zelf die verzocht hebben om de herindeling, mede ingegeven door de annexatiedreiging door Hilversum. Den Haag wist niet eens waar Loosdrecht lag. De provincie Noord-Holland hoefde helemaal niet zo nodig. Alleen de provincie Utrecht was druk in de weer met herindelingen. Pas na een verzoek van de betrokken gemeenten werd een herindelingsproces gestart. Het waren niet de colleges, maar de gemeenteraden die hier unaniem toe besloten. Om de herindeling nu in de schoenen van Haagse bureaucraten te schuiven getuigt wel van erg veel gebrek aan kennis.

En Co de Kloet? Zelfs als hij de gekozen burgemeester van 's-Graveland was geweest, dan nog was de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan geweest. Zo staat dat nu eenmaal in de wet. En Co is niet tegen de herindeling....

De column van Willem bekt wel lekker, maar er klopt geen hout van.


Gondelvaart

2 september 2000. Vandaag was de jaarlijkse gondelvaart, Het weer zat niet erg mee. Overdag geweldige plensbuien, afgewisseld door af en toe een sprank zon. 's Avonds klaarde het enorm op, maar toen de gondels om de hoek van het kanaal kwamen barstte er weer een bui los. Toch was de opkomst goed.

Hieronder een impressie.


nieuwshome.gif (2185 bytes)