WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
D66: Eigen Zienswijze
Wijdemeren, ma 21 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Donderdag zal D66 met een eigen zienswijze komen over de toekomst van Wijdemeren en de bestuurlijke ontwikkeling in de regio.

In tegenstelling tot het college (CDA/ VVD/ PvdA-GroenLinks) kiezen wij er NIET voor om een (ambtelijke) fusie met Hilversum aan te gaan.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

persbericht

Concept zienswijze D66 Wijdemeren t.a.v. de Bestuurskrachtmeting Provincie Noord-Holland

Amendement
Zienswijze Provincie NH

De raad van Wijdemeren, bijeen in openbare vergadering d.d. 24 november 2016

Gelezen hebbende het raadsvoorstel "Zienswijze op rapport Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek.

B E S L U I T:

het beslispunt te wijzigen in:

 1. De leden van de gemeenteraad van Wijdemeren hebben kennis genomen van het rapport van Deloitte.
 2. De gemeenteraad verplicht zich om voor 1 januari 2019 een definitieve keuze uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren.
 3. De huidige gemeenteraad zal geen onomkeerbare keuze maken, voorafgaand aan de reguliere verkiezingen van maart 2018.
 4. De gemeenteraad ondersteunt de gedachte dat er regionaal, beter en efficiënter moet worden samengewerkt.
 5. De onderzoekers van Deloitte schetsten enkele scenario’s:
  1. Niets doen
   1. Dit scenario wijst de gemeenteraad van Wijdemeren af.
  2. Verbeteren samenwerking in de regio
   1. Wij willen specifieker onderzoeken hoe de regionale samenwerking voor wat betreft inhoud en democratische proces versterkt en verbeterd kan worden. 
   2. Hierbij wensen wij nadere studie naar de vorm en de aard van de gewenste samenwerking per beleidsterrein en per gemeente (Hierbij denkend aan clustering van taken).
   3. We verzoeken de provincie om de deelnemende gemeente (n) hierbij te ondersteunen.
   4. Dit onderzoek zou uiterlijk in oktober 2017 afgerond moeten zijn en invulling moeten geven aan de wijze waarop de verbeterstappen gerealiseerd kunnen worden.
  3. Ambtelijke en/ of Bestuurlijke fusie met Hilversum (en eventueel andere gemeente-(n))
   1. De gemeenteraad van Wijdemeren spreekt zich middels deze zienswijze uit dat de gemeente tot 2019 geen besluitvorming neemt over elke vorm van onomkeerbare intensieve samenwerking zoals ambtelijke en/of bestuurlijke fusie.
  4. Vorming van een, twee of drie gooi en vecht gemeenten
   1. De gemeenteraad van Wijdemeren erkent dat er mogelijke kansen zijn voor de regio bij de vorming van een, twee of drie gemeenten in de gooi en vechtstreek maar dat er ook bedreigingen gesignaleerd zijn.
   2. Zoals onder punt 4.2 genoemd wensen wij nader onderzoek naar samenwerking per beleidsterrein en per gemeente. We zien bij clustering van gemeentelijke taken zeker kansen voor de versterking van de bestuurlijke slagkracht.
 6. Wij verzoeken de Provincie om ons en de regio te ondersteunen bij het onderzoek naar nauwere samenwerkingsverbanden.
  1. Hierbij willen wij de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen per gemeente duidelijk in kaart gebracht hebben.
  2. Vanzelfsprekend dient dit onderzoek onafhankelijk te worden uitgevoerd.
  3. Hierbij wensen wij expliciete aandacht voor de bescherming van de identiteit van dorpskernen en de kwaliteit van de natuur en landschapsgebieden die beeldbepalend zijn voor Wijdemeren. 
 7. De periode heden tot oktober 2017 willen wij gebruiken om met u en onze samenwerkingspartners in de regio, de geschetste scenario’s helder in beeld te krijgen.
 8. De politieke partijen –vertegenwoordigd in deze gemeenteraad- spreken uit dat ze in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) hun standpunt bepaling, ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van de gemeente, zullen opnemen. 
 9. Wij willen naar onze inwoners voldoen aan maximale duidelijkheid over de toekomst van Wijdemeren en een zuiver democratische procedure doorlopen en daarbij onze inwoners nadrukkelijk betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie D66 Wijdemeren,

Joost Boermans, fractievoorzitter

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief