WIJDEMEERSE WEBKRANT
Brief naar Haarlem verzonden
Wijdemeren, di 26 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De brief over de bestuurskrachtmeting is door het college in elkaar gezet met alle onderdelen die door alle fracties werden aangeleverd. Hij werd vandaag verzonden.

Vandaag werd de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland naar Haarlem verzonden. De brief bevat alle vragen (link = PDF van de tekst van de brief hieronder), die in de raad van afgelopen donderdag uiteindelijk werden geformuleerd, waarmee de unanimiteit werd bereikt over de concepttekst.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

Raadsinformatie Wijdemeren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
t.a.v. de heer drs. J. van der Wal
Postbus 3007 2001 DA HAARLEM

Onderwerp: bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek

Geacht college,

In reactie op uw brief als bovengenoemd delen wij u het volgende mede.

Collegedeel

Wij onderschrijven de opzet van het bestuurskrachtonderzoek en gaan ervan uit dat nadere verdieping van de vraagstelling aan de orde komt in de begeleidingscommissie, waarin namens de gemeente Wijdemeren burgemeester Smit zal plaatsnemen. Als ambtelijk contactpersoon voor het bestuurskrachtonderzoek fungeert gemeentesecretaris Visser.

Raadsdeel

Uw brief is besproken in een extra raadscommissievergadering Bestuur & Middelen van 14 januari 2016 en in de raadsvergadering van 21 januari 2016.

Alle partijen in de gemeenteraad onderschrijven dat een bestuurskrachtonderzoek op zichzelf een goede zaak is. Partijen benadrukken dat het niet gaat om expliciet de combinatie Hilversum, Weesp en Wijdemeren, maar dat alle opties in Gooi en Vechtstreek aan de orde moeten komen. In één van de aangenomen amendementen op deze brief door de raad, is dit laatste punt nog een keer geformuleerd: "De gemeenteraad wil juist alle opties open houden, het onderzoek moet niet de koppeling aan welke gemeente dan ook als uitgangspunt hebben".

Voorts achten partijen het van belang dat het onderzoek zich richt op de bestuurskracht van de eigen gemeente. Dat er daarnaast een regionale context is, is evident. De gemeenteraad zal een klankbordgroep vormen die periodiek met de burgemeester overlegt over het uit te voeren onderzoek.

Partijen verschillen van mening over de aspecten tempo, planning, vraagstelling en mate van betrokkenheid van de inwoners. Partijen vinden dat de kwaliteit en breedte van het onderzoek veel belangrijker is dan het tempo en de planning. Een Arhi-procedure opstarten is immers geen uitgemaakte zaak, pas na de meting wil Wijdemeren zich nader oriënteren.

De gemeenteraad heeft de volgende aanvullende vragen voor het onderzoek geformuleerd:

 1. Wat zijn de kansen en bedreigingen als Wijdemeren de komende jaren(zeg minimaal 10-15 jaar) zelfstandig blijft?
 2. Welke kansen en bedreigingen zijn er om de eigen identiteit van onze dorpen te behouden en de ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waar te maken?
 3. Is het ambtelijk apparaat van de gemeente Wijdemeren sterk genoeg voor de nabije toekomst? Wellicht is het mogelijk de omvang van ons ambtenarencorps te "benchmarken" met gemeenten van een vergelijkbare omvang. Welke nieuwe taken komen op ons af en wat vragen die van onze ambtenaren?
 4. Hoe aantrekkelijk is/blijft een kleine gemeente als Wijdemeren voor ambtenaren( ambtelijke kwaliteit en kwantiteit)?
 5. Wat is het risico van niet in te vullen uitval van ambtenaren en wat betekent dit voor de behandeling van belangrijke dossiers?
 6. Is de financiële positie van Wijdemeren ook op termijn gezond met inachtneming van de relatief lage Algemene Uitkering, de vergrijzing en het te verwachten beroep op de financiële middelen van de Jeugdwet en de WMO? Zijn we ook op termijn in staat om onze dorpskernen financieel en inhoudelijk leefbaar te houden?
 7. Wat zijn de te verwachten financiële gevolgen (positief/negatief) voor de gemeente Wijdemeren bij samenwerking/fusie?
 8. Wat zijn de specifieke kansen van intensievere samenwerking dan wel fusie met Weesp?
 9. Waarom en waarvoor zijn andere partners precies nodig?
 10. Wat hebben potentiële partners te bieden?
 11. Welke gedeelde belangen zijn er met gemeenten in de omgeving?
 12. Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk?
 13. Welke schaal is passend?

Collegedeel

De portefeuillehouder, burgemeester Smit, heeft in de commissie Bestuur & Middelen op 14 januari 2016 aangegeven dat het aandacht verdient, het bij sommige partijen aanwezige onbehagen over de mate van het betrekken van de inwoners een plaats te geven. Naast het proces dat inmiddels wordt doorlopen (dorpsavonden, D1 00 gesprekken, expertmeetings met ondernemers en zorgpartijen en een jeugddebat), stelt het college dan ook voor een enquête te houden onder de bevolking. Deze enquête kan plaatsvinden nadat de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek bekend zijn. Door middel van zo'n enquête kunnen een aantal thema's nog nader worden uitgediept. De raad, op 21 januari 2016, onderschrijft op zichzelf het idee van een enquête en wil over de uitwerking nog nader met het college overleggen.

Wij menen dat op deze wijze alle aspecten er zijn om tot een keuze te komen met betrekking tot de toekomst van onze gemeente.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Wijdemeren

de secretaris,

Drs. J. Visser

de burgemeester,

Drs. M.E. Smit

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
RIS Wijdemeren
foto
---
auteur
Wijdemeren
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief