WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Weesp kwaad op Wijdemeren
Wijdemeren, do 31 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college van Weesp zond op 24 december een, voor bestuurders onderling buitengewoon pissige, brief naar het college van Wijdemeren over de SWW samenwerking.

Hieronder vindt u de beide hoogst opmerkelijke brieven die de colleges van B&W elkaar zonden.

brief college Weesp aan Wijdemeren d.d. 24 december -2015

Onderwerp: Zorgen over tempo afbouw SWW samenwerking

Geacht college,

In september hebben de colleges van Stichtse Vecht, Weespen Wijdemeren afspraken gemaakt over de manier waarop de samenwerking wordt voortgezet. De samenwerking op het sociaal domein zou doorlopen tot uiterlijk 1 januari 2018. Ook is afgesproken dat wanneer één van de gemeenten besluit om een taak elders of anders te organiseren, partijen met elkaar in overleg treden op basis van de in de gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken. Tot ons ongenoegen constateren wij nu dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. In december is nog nader besproken welke onderdelen van de samenwerking worden voortgezet en op welke wijze. Gezamenlijk is afgesproken dat de portefeuillehouders hier op 12 januari een besluit over nemen. Ondanks deze bestuurlijke afspraken worden wij steeds voor voldongen feiten gesteld die verdere samenwerking bemoeilijken. Hierdoor zijn wij nu al ongewild en ongepland terechtgekomen in een proces van afbouw en ontvlechting.

Het voornemen van Wijdemeren om, zonder overleg, de inkoop van het sociaal domein per 1 januari 2017 in de regio Gooi en Vechtstreek te doen, zien wij als een ernstige schending van de gemaakte afspraken. En dit is helaas niet het enige voorbeeld. Het meest recente geval waarin afspraken niet werden nagekomen is de implementatie van de backoffice applicatie. Bij de implementatie van deze applicatie is zo weinig medewerking verleend dat conversie naar het nieuwe systeem inmiddels onverantwoord is geworden. Dergelijke acties zorgen voor onnodige vertraging, leiden tot extra kosten en maken bestuurlijke afspraken tot een wassen neus. Het college van Weesp vindt de samenwerking op dit moment niet constructief en oncollegiaal. De situatie is op deze manier niet werkbaar.

Hierbij willen wij opmerken dat de onzorgvuldigheid van het proces het voor ons nagenoeg onmogelijk maakt om de raad op verantwoorde wijze geïnformeerd en betrokken te houden. Dit vinden wij een groot probleem.

Het niet nakomen van bestuurlijke afspraken heeft financiële consequenties. U zult begrijpen dat de gemeente Weesp, gelet op het bovenstaande, zich niet gebonden voelt aan de afgesproken verdeelsleutel bij de verdeling van kosten voor de afbouw van deze samenwerking.

Wij doen een dringend beroep op u om de huidige samenwerking op constructieve wijze tot een goed einde te brengen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,


brief college Wijdemeren aan Weesp d.d. 28 december 2015

Geacht college,

Uw brief van 24 december jl. geeft ons aanleiding tot de volgende reactie.

Op 25 augustus jl. spraken wij in Weesp af dat de drie SWW gemeenten zullen samenwerken tot uiterlijk 1 januari 2018, tenzij in overleg eerdere uittredingsmomenten door één of meer gemeenten worden gekozen. Dit hebben wij eveneens zo aan de gemeenteraden laten weten, in onze gezamenlijke brief van 10 september jl. Het initiatief voor deze afspraak is afkomstig van Stichtse Vecht en Weesp naar aanleiding van de wens van Wijdemeren op termijn de samenwerking in de Gooi en Vechtstreek te hervatten. Op 8 december jl. bespraken wij in de beleidsgroep in Breukelen een lijst met onderwerpen waarbij werd aangegeven hoe we daar mee verder zouden gaan dan wel dat de samenwerking zou worden beëindigd. Op verzoek van de vertegenwoordiging van Weesp is deze lijst, waar het betreft het sociaal domein, aangehouden tot januari 2016 voor nader beraad. Stichtse Vecht en Wijdemeren hebben aangegeven tot nader overleg en mogelijke bijstand bereid te zijn.

Ook het vervolg van de inkoop van Jeugdzorg en WMO maakt onderdeel uit van deze lijst. Sinds september van dit jaar zijn wij met u en met Stichtse Vecht in gesprek over de vraag hoe het vervolg gestalte zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld de toekomstige plaats van de inkooporganisatie is daarbij veelvuldig aan de orde geweest. Wijdemeren heeft zijn voornemen kenbaar gemaakt de inkoop vanaf 1 januari 2017 in de Gooi en Vechtstreek te willen laten plaatsvinden. Daarover worden thans gesprekken gevoerd, een beslissing is echter nog niet genomen. Wij herkennen ons dan ook volstrekt niet in uw stellingname dat hierover geen overleg zou hebben plaatsgevonden. Wij verwijzen naar het regelmatige ambtelijke en bestuurlijke overleg dat sindsdien heeft plaatsgevonden. En wij verwijzen naar het nog in januari 2016 te plannen beleidsoverleg, waarbij de lijst met samenwerkingsonderwerpen in het sociaal domein waaronder de inkoop, opnieuw zal worden geagendeerd.

Voor wat betreft de conversie naar het GWS systeem, hetgeen in hoofdzaak in Wijdemeren zou moeten plaatsvinden, (overgang van Pink Roccade naar Centric is in Stichtse Vecht en Weesp niet aan de orde) is er een advies naar de drie colleges gestuurd waarbij ambtelijk is aangegeven dat er consensus is over de thans te kiezen weg. Wij hebben op 22 december jl. conform dit advies besloten. Indien u op dit punt anders heeft besloten, dan ligt uiteraard de weg open om daarover opnieuw van gedachte te wisselen. Wij vragen u om het gebrek aan medewerking dat u ons verwijt expliciet te duiden. Uit de terugkoppeling van onze vertegenwoordiging in het MT-SD en uit het advies van de projectleider ICT en de projectmanager SWW kunnen wij dat geenszins opmaken.

Het gezamenlijk kijken naar logische momenten om uit de samenwerking te stappen lijkt ons niet meer dan vanzelfsprekend. Bij de regeling van de BOA's is door de drie gemeenten een zelfde besluit genomen. De belastingsamenwerking is succesvol van de grond gekomen. Wij begrijpen de toon en emotie van uw brief dan ook in het geheel niet.

Daarom treden wij graag op zo kort mogelijke termijn met u in overleg om misverstanden en onrust weg te nemen. Bij dit overleg zullen wij u in ieder geval een voorstel voorleggen om een derde opdracht te geven dit proces nadrukkelijk te volgen en te laten signaleren als er buiten afspraken om wordt gewerkt. Immers de drie gemeenten, dus ook Weesp, zijn aan de afspraken gebonden. Uiteraard geldt dit ook voor de afgesproken financiële verdeelsleutel waar u ons en wij u aan zullen houden.

De gemeente Wijdemeren heeft, mede in het verlengde van het rapport van de verkenners Jansen en Te Grotenhuis, gekozen voor een bestuurlijke toekomst in de Gooi en Vechtstreek, in plaats van binnen Utrecht-West. Een bestuurskrachtmeting zal mede een antwoord geven op de vraag of hiervoor een fusie noodzakelijk is of dat samenwerking binnen de Gooi en Vechtstreek als voldoende kan worden beschouwd. Met belangstelling volgen wij de stappen die u richting de toekomst zet. Immers deze toekomst zal voor u wellicht ook leidend zijn bij keuzes in afbouw van de SWW samenwerking Utrecht West.

Een afschrift van deze brief heeft u aan uw gemeenteraad verzonden. Wij vragen u ook dit antwoord met uw raad te delen. Wij zullen een afschrift hiervan eveneens aan onze gemeenteraad toesturen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Raadsinfo Wdm
foto
---
auteur
div.
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief