WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Opvallende teksten GS
Wijdemeren, wo 19 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

GS stelt vast dat er na de gemeenteraadsverkiezingen een koerswijziging in de Wijdemeerse raad heeft plaatsgevonden. Dat weerklinkt in het standpunt van GS over Wijdemeren.

Opvallende teksten

Onderstaande tekst komt uit het de bijlage bij het besluit van GS inzake de toekomst van Wijdemeren. Het hele document staat hier. De tekst is het waard om bewaard te blijven, om hem over tien jaar nog eens te lezen. Er staan enige opvallende teksten in (vet). Ook is opvallend dat Weesp koos voor zelfstandigheid, terwijl Wijdemeren koos voor fusie met Hilversum op termijn.

Leeswijzer

  • "De verkenners" zijn de opstellers van het rapport inzake de bestuurlijke indeling van de regio. (De overheid houdt van bloemrijke termen als kwartiermaker, verkenners, etc.)
  • "GS" zijn Gedeputeerde staten van Noord-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie. (Zeg maar het college van de provincie, waarbij Provinciale Staten dan vergelijkbaar zijn met de raad.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

uittreksel m.b.t. Wijdemeren uit standpunt GS

Notitie Standpunt GS over advies “Gooi en Vechtstreek:
regio met een plus!?”

Advies Verkenners:

De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp wordt niet geïntensiveerd. Wijdemeren en Weesp versterken hun bestuurskracht door intensieve samenwerking met Hilversum en met samenwerking in de regio.

Reactie GS:

Bij het bepalen van een standpunt van GS over deze aanbeveling van de Verkenners staat het oplossen van de bestuurskrachtproblematiek van Weesp centraal. De Verkenners geven inhoudelijke argumenten (sterke oriëntatie Weesp op Amsterdam, woningbouwopgave voor Amsterdam en Gooi) om Weesp en Wijdemeren in de regio Gooi en Vechtstreek te houden. Op basis van de zienswijzen hebben we de balans opgemaakt. Weesp heeft een bestuurskrachtprobleem. Ook Wijdemeren geeft in haar reactie aan dat haar bestuurskracht onder druk staat. Weesp en Wijdemeren willen met elkaar blijven samenwerken, op de korte en op de middellange termijn. GS zien de bereidheid tot verdere samenwerking van Weesp en Wijdemeren om hun bestuurskracht te versterken als een positief punt. Samen hebben de gemeenten meer dan 40.000 inwoners. Deze samenwerking is het vertrekpunt vanwaaruit diverse scenario’s voor de middellange termijn denkbaar zijn.

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) zijn hun samenwerking gestart met enthousiasme en energie. GS hebben deze ontwikkeling ook als perspectiefrijk gezien en gesteund.

GS constateren dat er een nieuwe situatie is ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen. De raad van Wijdemeren heeft zich na een uitvoerig proces uitgesproken over het toekomstperspectief van de gemeente. GS waarderen het dat Wijdemeren ervoor heeft gekozen om het initiatief te nemen om in een aantal stappen tot een onderbouwde reactie te komen op het advies van de Verkenners. Wijdemeren wil voor de kortere termijn de komende jaren de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp voortzetten. Men richt zich daar voor de langere termijn bestuurlijk nu op een mogelijke fusie met Weesp en Hilversum (HWW per 2019 of 2020). Wijdemeren vindt het samenwerken in twee regio’s (Gooi en Vechtstreek en met Stichtse Vecht, Utrecht-West) als structurele situatie niet efficiënt, onnodig bureaucratisch en onvoldoende transparant. Ook vindt de raad dat het zijn controlerende taak minder kan uitoefenen door de vele samenwerkingsverbanden. Deze koerswijziging van de raad van Wijdemeren kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de opstelling van Weesp en Hilversum.

GS vinden het verstandig dat Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht hun samenwerking voortzetten voor de eerstkomende tijd en de beoogde duur daarvan vastleggen. De aangegane samenwerking voor de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 dient doorgang te vinden.

GS constateren dat er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen in de samenwerking. Het intensiveren van de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren achten wij door de gewijzigde situatie thans geen reëel perspectief meer. Concluderend zien wij geen perspectief voor de samenwerking in SWW verband voor de langere termijn. Het is positief dat Weesp en Wijdemeren ook op de langere termijn willen samenwerken en er daarmee perspectief is voor het versterken van hun bestuurskracht. GS zijn het met Weesp eens dat het beter is de bestuurskrachtmeting later dan eind 2015 te verrichten. GS willen de bestuurskrachtmeting voor de gehele regio, met uitzondering van de nieuwe gemeente Bussum, Muiden, Naarden, medio 2016 laten doen. De samenwerkingsverbanden in de regio hebben dan voldoende tijd om zich te ontwikkelen. En het is tijdig voor het realiseren van eventuele fusie per 2019. Ook voorkomt een latere bestuurskrachtmeting dat de decentralisaties van het sociale domein het beeld van gemeenten vertekenen.

Het vervolgperspectief zien wij als volgt.

GS willen de minister voorstellen dat voor de korte termijn de gemeenten Weesp en Wijdemeren blijven samenwerken en dat de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht een partner is. Op de middellange termijn fuseren Weesp en Wijdemeren. Hilversum kan worden beschouwd als een mogelijke derde fusiepartner.

GS zijn van mening dat de Verkenners terecht wijzen op de sterke oriëntatie van Weesp op de Agglomeratie Amsterdam en het belang van de gemeenten voor de ontwikkeling van de Gooi en Vechtstreek als geheel. Hieraan moet voldoende gewicht worden toegekend bij het maken van een afweging voor het vervolgperspectief. Weesp en Wijdemeren kunnen samen een bestuurskrachtige gemeente vormen. Daarnaast speelt de opstelling van Hilversum een cruciale rol. Mocht Hilversum zich op basis van de uitspraken van de raad van Wijdemeren verdergaand willen committeren aan een bestuurlijke toekomst met Weesp en Wijdemeren, dan zal de provincie dit positief benaderen. Daarbij moet dan uiteraard ook de positie van Weesp worden meegewogen. Weesp gaat uit van zelfstandigheid en vindt dat Hilversum nog de nodige stappen heeft te zetten om een samenwerkingspartner te kunnen zijn. Het eindperspectief wordt bepaald na de bestuurskrachtmeting, die medio 2016 plaatsvindt.

Advies Verkenners:

Hilversum blijft voorlopig zelfstandig, maar niet zonder meer. Hilversum biedt zich ten eerste aan als een aantrekkelijke en op een gelijkwaardige samenwerking gerichte partner van Wijdemeren en Weesp. En ten tweede neemt Hilversum zijn positie als centrumgemeente ten volle in.

Reactie GS:

GS constateren dat Hilversum ervoor open staat met Weesp en Wijdemeren te spreken of en zo ja, waarop men kan samenwerken. Hilversum wil zijn centrumfunctie vervullen en uitbouwen. In de reacties op de Verkenning hebben andere gemeenten zich niet uitgesproken over de positie van Hilversum als centrumgemeente. Dat duidt erop dat bij andere gemeenten blijkbaar geen concrete wensen bestaan en/of men geen concrete voordelen ziet. Hilversum heeft het initiatief bij het invullen van de centrumfunctie. Essentieel daarbij is dat Hilversum dit in samenspraak met andere gemeenten weet te doen. GS zijn dan bereid op verzoek van de regio dit proces, waar dit gewenst is te ondersteunen. De provincie vindt het daarbij in ieder geval belangrijk dat de regionale bestuurskracht ten aanzien van de provinciale kerntaken (o.a. natuur, regionale economie en infrastructuur) wordt versterkt.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
website NH
foto
---
auteur
RJ/Website NH
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief