WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Ruim 300 tegen De Knip
Ankeveen, wo 6 oktober 2010

De VB-EKC hield vanavond haar eerste ledenvergadering in De Drie Dorpen in Ankeveen. Men was zeer eensgezind tegen een Knip bij de Smidsbrug.


Het bestuur van VB-EKC.
V.l.n.r. Erik Greve (voorzitter), Jos den Ouden, Margo Schoote en Edward Smallenburg. Staand, rechts Pieter Ysbrandy.

Ruim 300 leden

De afgelopen tijd hebben de initiatiefnemers van de Vereniging Bewoners Emmaweg-Koninginneweg-Cannenburgerweg (VB-EKC) niet stil gezeten. Op de drie wegen zijn ruim driehonderd aanwonenden lid geworden, waarmee een dekking van 99% is behaald. Met alle middelen werden die leden opgeroepen om vanavond op de eerste ledenvergadering te komen. De voorzitter van de VB-EKC, de Erik Greve, die zelf op de Cannenburgerweg woont, gaf aan dat de doelstellingen van de VB-EKC zijn:

  • Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de EKC wegen.
  • Voorkomen van toename van het verkeer op die wegen
  • Verzet tegen plannen om een Knip aan te brengen bij de Smidsbrug.
  • Verzet tegen plannen om éénrichtingverkeer in te stellen op Noorder- en Zuidereinde (NZE) met retourverkeer op de EKC wegen.

Hij gaf aan dat er geen strijd of tegenstelling bestaat tussen de EKC bewoners en de NZE bewoners. Wel benadrukte hij dat het karakter van NZE met trottoirs, een fietspad en een bredere rijweg heel anders is dan de EKC wegen.

Hoe het zo kwam

Jos den Ouden ging in op de recente historie van de ontwikkelingen rond NZE. Die begon in 2008 met de publicatie van een rapport van ingenieursbureau RBOI. Hij noemde dat rapport gedegen en deelde de conclusies, die waren:

  • Geen afsluiting op NZE
  • Geen éénrichtingverkeer op NZE
  • Wel, als het kan, vertragen van het verkeer op NZE, met aanvullende maatregelen op EKC om sluipverkeer te ontmoedigen.

Volgens Den Ouden ging daarna het Verkeersplatform aan de slag. Hij noemde die groep nadrukkelijk "bewoners en geen professionals op verkeersgebied". In het eindrapport van het verkeersplatform (2009) werden volgens hem nu juist die maatregelen voorgesteld die RBOI afraadde:

  • Op korte termijn verdeling van de verkeerspijn.
  • Het instellen van éénrichtingverkeer op NZE en EKC.
  • Het aanbrengen van een Knip bij de Smidsbrug.

Jos Den Ouden stelde min of meer dat het verkeersplatform aan de haal was gegaan met de RBOI conclusies en die naar de NZE wensen had omgedraaid. En dat, terwijl dat volgens hem nu juist niet in het RBOI rapport staat. Integendeel. Erik Greve bevestigde die stelling van Jos den Ouden. "Het RBOI zegt niet doen. Het Verkeersplatform zegt wel doen en beroept zich daarbij op het RBOI rapport."

Hier kwam een cruciaal verschil van inzicht aan de orde, dat later in de discussie met enkele fractievoorzitters, waaronder René Voigt (DB) en Joep Frijdal (VVD) een prominente rol speelde. Het ging om de vraag of er nu wel of niet in het RBOI rapport melding wordt gemaakt van een "zeer succesvolle oplossingsrichting" door gedeeltelijke afsluiting van NZE bij de Smidsbrug (De Knip). (Zie ook het persbericht van de gemeente van 11 december 2008.)

Stond het er of niet?

Jos den Ouden en Erik Greve hielden staande dat die zinsnede niet voorkwam in het RBOI rapport. René Voigt (DB) verklaarde dat dat wel in het RBOI rapport staat en dat het dus logisch is dat het Verkeersplatform die aanbeveling (De Knip) heeft overgenomen. Joep Frijdal (VVD) beaamde dat die zinsnede erin staat, maar hield het erop dat RBOI hoopte met nader onderzoek naar De Knip een aanvullende opdracht van te verwerven €.20.000.Een opdracht die niet gegeven werd. CDA fractievoorzitter Theo Reijn beaamde de door Frijdal geschetste gang van zaken. (*) Zie onderaan dit bericht.) Erik Greve concludeerde daarop dat in dat geval het RBOI rapport zichzelf tegenspreekt. Op het voorstel dat het om een experiment met De Knip zou gaan werd gereageerd dat men dat experiment al in 2009 (bij de afsluiting van het Noordereinde) had gehad en dat toen loepzuiver was bewezen dat dat niet werkt.

De politiek

Om beurten werden de fractievoorzitters uitgenodigd om hun visie te geven op de problematiek en de coalitiepartijen DB, VVD en D66 werd om een toelichting gevraagd op het voornemen, zoals beschreven in het coalitieakkoord, om "maatregelen te nemen om de verkeersdruk te verminderen in samenspraak met de aanwonenden. " Alle partijen benadrukten dat er draagvlak moet zijn voor de maatregelen. Ook werd duidelijk dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden, dan een Plan van Aanpak gemaakt, nadat de haalbaarheid is aangetoond en tenslotte moet het geld worden gevonden om de maatregelen te nemen.

Reijn: Ik houd mijn hart vast

Hannie Humme (D66) las een verklaring voor waarin zij de aanwezigen opriep om naar de commissie- en raadsvergadering te komen. "Die politieke discussie moet niet hier maar in commissie en raad gevoerd worden." Theo Reijn, die ruime ervaring heeft met het verkeer in Hilversum, maakte duidelijk dat je niet zomaar een weg kan afsluiten, zelfs niet in Hilversum, dus ook niet in Wijdemeren. Hij hield zijn hart vast voor een "Knip" oplossing, waarbij het verkeer steeds de bruggen over de vaart moet nemen. Hij verwacht daar dan een "levensgevaarlijke situatie" en is dan ook niet voor de Knip. Ben Steenvoorden (PvdA) wil dat de Knip onderzocht wordt, maar zal tegen zijn als er geen draagvlak is. Felix Flameling (GL) wees erop dat de economie groeit en het verkeer toeneemt. "De Knip is bespreekbaar, maar we zijn er niet voor." Overigens vond hij dat de politieke discussie nu juist wel daar gevoerd moest worden.

Déja Vu

Naast de discussie over de Knip was het een ouderwets avondje verkeer 's-Graveland. Alle elementen passeerden weer de revue. De afsluiting van de Krugerbocht in Hilversum, de openstelling van de Bachlaan, de rondweg, een alternatief door het Corversbos, vertragende maatregelen op NZE, afknijpen van de stoplichten het dorp in om minder verkeer het dorp in te krijgen. Niet aan de orde kwamen gumatec tegels, extra stoplichten, telematicamaatregelen, transponders, straatjuwelen en tolpoorten zoals in de jaren negentig. Wel werd ervoor gepleit om de 30 km drempels steiler te maken.

Eensgezind

Bij de stemmingen, aan het eind van de avond, bleek de zaal, zoals te verwachten was, zeer eensgezind. Geen Knip, geen éénrichtingsverkeer deden bijna alle handen omhoog gaan.

Dossier Verkeer 's-Graveland

Wat schreef RBOI?

Wij gingen voor u op onderzoek uit. Op de website van de gemeente staat het RBOI rapport. In Hoofdstuk 5, Conclusies en Aanbevelingen staat aan het eind:

Begin citaat RBOI

Een andere maatregel, die tegen zeer geringe kosten zeer effectief vrijwel al het doorgaande verkeer op het Noordereinde en het Zuidereinde zou kunnen wegnemen, betreft het gedeeltelijk afsluiten van het kruispunt Smidsbrug. Hierbij zal de uitwisseling van verkeer tussen het Noordereinde en het Zuidereinde en tussen het Noordereinde en de Leeuwenlaan worden opgeheven.
Deze maatregel lijkt zeer succesvol. De bereikbaarheid van de kernen kan voor het belangrijkste deel worden gegarandeerd. Naar verwachting zal alleen de bereikbaarheid van het Noordereinde en het Zuidereinde iets worden beperkt. Die beperking dient te worden afgewogen tegen de (wezenlijke) daling van de verkeersdruk (43% minder verkeer op het Noordereinde en 29 % minder verkeer op het Zuidereinde).

Advies

Wij adviseren u dan ook om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van laatstgenoemde maatregel. Bij dat haalbaarheidsonderzoek dient te worden ingegaan op de noodzakelijke fysieke aanpassingen aan het kruispunt en op eventuele maatregelen op parallelle routes (bijvoorbeeld gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Emmaweg en Koninginneweg) die het gebruik
daarvan door verkeer dat het kruispunt ontwijkt, dienen te voorkomen. Voordeel van deze oplossing is dat het gehele maatregelenpakket eenvoudig op proef en gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Einde citaat RBOI

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
19 gr.
windkr. 3