WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB: Vragen over de Vaart
's-Graveland, wo 30 juni 2010

DorpsBelangen heeft vragen gesteld over de plannen om de 's-Gravelandsevaart te gaan benutten voor recreatievaart.

ingezonden bericht

DorpsBelangen

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van Wijdemeren (ter attentie van de Raadsgriffier)

Vragen DorpsBelangen op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde (art. 44 RvO) voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Wijdemeren 2009 met betrekking tot de zogeheten Vaart in de Vaart plannen.

Wijdemeren, 30 juni 2010

In ’s-Graveland en Kortenhoef is onrust ontstaan rond een plan van de Watersportpartners1 om de vaart in de ’s-Gravelandse vaart terug te brengen.
Het gaat om het op 10 juni 2010 door de Watersportpartners aan de ILG Gebiedscommissie AGV (Amstel, Gooi- en Vechtstreek) gepresenteerde zogeheten Wensbeeld Vaart in de Vaart (zie bijlage Wensbeeld Watersportorganisaties). Door deze ILG commissie is steun toegezegd bij het verdere uitwerken van het Wensbeeld. Deze commissie vervult ook een rol bij de advisering rond de ILG subsidies die voor de uitvoering van het Wensbeeld-plan noodzakelijk zijn.

De door de ILG commissie AGV toegezegde hulp bij de uitwerking van het Wensbeeld is de directe aanleiding voor de ontstane onrust. In een oproep (zie bijlage Oproep bewoners) die aan beide zijden van de vaart is bezorgd, wordt opgeroepen tot actie om de plannen in ieder geval voor wat betreft de ’s-Gravelandse vaart te verhinderen. In de oproep wordt aangegeven dat de gemeente Wijdemeren niets kan doen, omdat ze geen partij is. Immers, zo zou de gemeente hebben aangegeven, wie betaalt, bepaalt en in dit geval betaalt de Provincie Noord-Holland.

DorpsBelangen betreurt de onrust die is ontstaan en de beeldvorming rond de rol van de gemeente in deze zaak. Aansluitend bij het coalitieakkoord is draagvlak bij de burgerij een eerste voorwaarde bij grote projecten. Dit lijkt hier, in ieder geval op dit moment, te ontbreken.

Naar aanleiding van het voorgaande stelt de fractie van DorpsBelangen op grond van art 44 RvO de volgende vragen:

  1. Is de gemeente bekend met de plannen die in het Wensbeeld worden omschreven?
  2. Klopt het dat de ILG commissie AGV steun geeft aan de uitwerking van het Wensbeeld?
  3. Is het juist dat de gemeente niets voor de bewoners kan doen, omdat ze geen partij is?
  4. Kan het college toezeggen dat ze voor de Vaart in de Vaart-plannen een ruim draagvlak bij de aan de ‘s-Gravelandsevaart aanwonende burgers als voorwaarde zal stellen voor medewerking van de gemeente aan die plannen.
  5. Kan het college toezeggen dat ze het ruim-draagvlak-als-voorwaarde beleid ook zal toepassen bij andere onderdelen van het Wensbeeld, indien daar eveneens weerstanden zijn of ontstaan bij de betrokken burgers.

Fractievoorzitter DorpsBelangen,
René Voigt

1) Uit een overzicht, opgenomen in het Wensbeeld, blijken de volgende betrokken partijen te zijn betrokken:

  • De Watersportpartners zijn de HISWAvereniging, RECRON, Watersportverbond en de Kanobonden (NKB en KBN). Dit zijn de initiatiefnemers en de voor het Wensbeeld verantwoordelijke partijen.
  • De Watersportpartners hebben ten behoeve van het Wensbeeld samen met het Plassenschap Loosdrecht, de ANWB, het gewest Gooi en Vechtstreek, de gemeente Wijdemeren, DLG en het ondernemersinitiatief van de Ondernemers Kring Loosdrecht “Samen Sterk” een werkgroep gevormd.
  • Er is contact geweest met de Interprovinciale Organisatie Sportvisserij.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
28 gr.
windkr. 2