Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Plassennet


Raad 27/2

Wijdemeren, 27 februari 2003. Vanavond was de gemeenteraad snel klaar. Om negen uur waren alle agendapunten behandeld of uitgesteld.

Op de agenda van de raad van vanavond stonden weinig punten. Drie hamerstukken en een punt dat aanleiding tot debat kon geven, te weten de harmonisatie van de subsidie aan de speeltuinverenigingen. Daarnaast de vaste punten als spreekrecht voor het publiek, het vragenhalfuurtje voor de raadsleden en de ingekomen stukken.

De krokusvakantie sloeg behoorlijk toe. Vier van de negentien leden waren afwezig, te weten Wim Lorjé (VVD), Felix Flameling (D66), Betske van Henten (CDA) en Jan van de Broeck (ook CDA).

Spreekrecht.


Mevrouw Miltenburg namens HKL.

De inspraakronde werd geopend door Mevrouw Miltenburg uit Kortenhoef. Zij hield namens de bewoners rond Oudergaard een vlammend betoog tegen de plannen van het verzorgingstehuis. De plannen vond zij, namens de HKL, te rigoureus en niet passend in landelijk Kortenhoef. "Die betonblokken vervuilen het aangezicht van Kortenhoef." Ook het verplaatsen van de waterpartij kon geen genade in haar ogen vinden. "Hij wordt veel gebruikt. 's Winters schaatsen wij erop, 's zomers roeien wij erop en de ouderen uit Oudergaard beleven er ook veel plezier aan." Zij wees het gemeentebestuur erop dat besturen afwegen is. "Het is geen kwartet, waarbij gezegd wordt: "Als jij mij Brugchelen geeft, dan krijg jij hoge flats. Hoe kan het trouwens dat de raad van niets wist? Met wie praatte de architect dan van de gemeente?" :vroeg zij indringend.


De actiegroep Houdt Kortenhoef Landelijk.

Burgemeester Don Bijl stelde haar gerust. Er zijn geen achterkamertjes waarin gekwartet wordt. De procedure moet nog volledig doorlopen worden.

Mevrouw Miltenburg wierp tegen dat de architect op 3 maart naar de provincie gaat. Daarop antwoordde wethouder Wim Neef (CDA) dat iedereen wel naar de provincie kan gaan, maar dat toch echt eerst de procedure door Wijdemeren gestart moet worden voor er op bestuurlijk niveau bij de provincie iets kan gebeuren. "Er is nog totaal geen enkel besluit genomen." :sloot hij af.


De heer Pos uit Nederhorst. Henk de Kloet (DB)
luister aandachtig toe op de achtergrond.

Daarna was het de beurt aan de heer Pos uit Nederhorst den Berg die pleitte voor hogere subsidie aan de speeltuinvereniging aldaar. De vragen naar ledenaantallen (en de daaraan gekoppelde subsidie) had de vereniging nogal in verwarring gebracht. Bovendien beklaagde hij zich over de procedure. Tijdens de commissievergadering had hij voor het eerst kennis kunnen nemen van de harmonisatievoorstellen,waardor hij op dat moment geen standpunt kon innnemen. Hij vroeg zich af hoe de gemeente het aantal leden controleert. Daarna sloot hij af met de vraag om dezelfde subsidie als voorheen in Nederhorst den Berg.

Vragenhalfuurtje.

Nelleke Schenkkan (GL) herinnerde eraan dat zij tijdens de Algemene Beschouwingen gevraagd had om hulp voor mensen met een uitkering en/of WVG in de procedures van de gemeente. Toen werd dat voorstel niet overgenomen. Nu blijkt dat de Sociaal Psychologische Dienst (SPD) in Hilversum ook dit soort hulp verstrekt. Zij meldde trots dat een eerste proefpoject met een Berger van start is gegaan. GL is in gesprek met de SPD om verder te gaan.

De reactie van wethouder Co de Kloet was wat zuinigjes. "Hoewel wij er natuurlijk gen voorstander van zijn om mensen met procedures tegen de gemente te helpen, zullen wij dit verder onderzoeken."

Kees Bosdijk (PvdA) legde een probleem op tafel met de bezorging van de stembiljetten in combinatie met de openstelling van de loketten in Nederhorst. Het bleek dat de stembiljetten zo laat bezorgd waren dat het verkrijgen van een machtiging om elders te stemmen niet meer kon bij het loket in Nederhorst omdat daar het loket pas op 26 februari open was, terwijl de deadline 25 februari was.

Wethouder Ties Hagen had begrip voor het probleem en zou kijken of dat in de toekomst opgelost kan worden.

Ingekomen Stukken.

Er waren drie brieven ingekomen van langkampeerders op Parc De Vechtoever (wij schreven hier gisteren over). Freek Visser (CDA) vroeg om deze brieven te bespreken in de commissie REO. Miep van Hattem (DBL) vroeg of de WOR (Wet Openlucht Recreatie) niet eens aangepast zou moeten worden. In koor riepen wethouder Wim Neef en anderen dat de gemeente dit niet kan, omdat het wetgeving uit Den Haag is.

Eén brief viel op. Die van burgemeester Ernst Bakker van Hilversum. De brief is niet van enige ironie gespeend. Hij luidt:

Geacht college en gemeenteraad van Wijdemeren,

Wij feliciteren u van harte met het besluit u te vestigen aan Rading 1.

De ingang van het gemeentehuis bevindt zich op grondgebied van de gemeente Hilversum. Dit symboliseert niet alleen onze verbondenheid, maar betekent tevens dat u voor uw besluitvorming en dienstverlening steeds de juiste ingang zult vinden.

Zeer veel succes met uw werk!

Hoogachtend,

E.C. Bakker, burgemeester

Subsidies Speeltuinen.

Voor burgemeester Don Bijl dit onderwerp aan de orde kon stellen deed René Voigt (DB) een ordevoorstel. Volgens hem was in de commissie afgesproken om alle geharmoniseerde subsidies in één keer te behandelen. Hij stelde dan ook voor om dit onderwerp door te schuiven naar de commissie en later in de raad samen met de andere voorstellen te behandelen. Daarover ontstond enige discussie. Was dat nu wel of niet afgesproken? Of was het half afgesproken? Esther Luyer (CDA) wees erop dat het in de notulen stond. Nelleke Schenkkan riep dat bovendien het memo niet bij de stukken zat. De overige aanwezigen leken niet te begrijpen waar zij het over had. Memo?!? Ook wethouder Bert Nagel (CDA) niet. Gemakshalve zegde hij echter toe dat het Schenkkan-memo ook bij de stukken zou zitten. "Als er een memo is, dan krijgt u dat...."


Ria van Rhijn verdwijnt geheel achter de kus
en de bloemen van Don Bijl.

Het eind van het liedje was dat het voorstel van de agenda ging en doorgeschoven werd.

De overige agendapunten werden afgehamerd, waarna afscheid werd genomen van gemeentesecretaris Ria van Rhijn in haar rol als interim-griffier van de raad. (Het duale stelsel, u weet wel..., of misschien ook niet... red.) Zij zei dat ze zich met nog meer voortvarendheid gaat richten op haar rol als leidinggevende van de ambtenaren en ondersteuner van het college.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...