Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant 


Raad 24-4

Wijdemeren, 25 april 2003. Gisteravond was de maandelijkse raad. Het was een rustige raad zonder hoogoplopende emoties, scherpe meningsverschillen en spannende schorsingen.


Baerte de Brey

De nieuwe griffier van de raad, Baerte de Brey, zat voor het eerst, nog wat onwennig, achter de collegetafel en secondeerde daar burgemeester Don Bijl.

Inspraak

Van de inspraak werd alleen gebruik gemaakt door Minke Fischer, die namens de peuterspeelzalen een laatste klemmend beroep deed op de raad om de subsidie te verhogen met tenminste de 13.000 euro die in een potje gevonden was. Om haar woorden kracht bij te zetten deelden medestanders zoete snoepjes uit aan de raadsleden. "Zoethoudertjes" noemde ze de snoepjes gekscherend. Later bleek dat het allemaal niet mocht baten.


De zoethoudertjes worden uitgedeeld.
Wethouder Yvonne Siemons met een zojuist uitgereikt
zoethoudertje in de mond.

Vragenhalfuur

Het vragenhalfuur werd door Els van Hall van de VVD gebruikt om vragen te stellen over de gang van zaken van het bouwplan Ter Sype dat door een vonnis op de lange baan geschoven is. Op haar vragen antwoordde wethouder Wim Neef (CDA) dat hij verrast was door de reden van de afwijzing, de geluidscontour van het vliegveld. "Er is nooit gesproken over de geluidscontour. De mensen willen die woningen daar gewoon niet." Hij zei optimistisch te blijven te hopen dat er na overleg met de provincie uiteindelijk toch op den duur 150 woningen gebouwd kunnen worden.

Vervanging werkplekken


Renť Voigt (DB)
"Ben ik de enige??"

Na enige agendapunten die geen discussie veroorzaakten kwamen de nieuwe meubelen aan bod. Het debat kwam zeer aarzelend op gang, hetgeen Renť Voigt, die zich als eerste spreker aanmeldde, verbaasd deed opmerken: "Ben ik de enige??"

Alle partijen konden zich na enige vragen in het voorstel vinden. De enige oppositie kwam van de kleintjes. Felix Flameling (D66) herhaalde dat hij vorige keer al voor het oude voorstel (90 werkplekken) was. Het feit dat er nu 17 werkplekken minder gevraagd werden vond hij krentenwegen. Nelleke Schenkkan (GL) bleef hameren op het door haar tijdens de vorige raad gevonden gat in de financiŽle opstelling van het voorstel. "U voelt zich beledigd, maar wij voelen ons niet serieus genomen...": galmde zij door de microfoon. "Wij gaan alleen akkoord met dit voorstel als u met een degelijke financiŽle onderbouwing komt. U heeft vorige keer te hoog ingezet en dat bij een tekort op de begroting van 1,5 miljoen euro!" Wethouder Co de Kloet (DB) zegde haar minzaam toe dat het hele financiŽle plaatje uit de doeken zou worden gedaan, wetend dat het voorstel aangenomen zou worden en de toezegging mosterd na de maaltijd zou zijn.


Herman Stuyver op zijn post.
Ditmaal voor Radio Wijdemeren.

Wethouder Ties Hagen antwoordde op vragen of de 17 werkplekken nog wel lang genoeg mee kunnen dat ze in ieder geval deze collegeperiode mee kunnen en dus hooguit het probleem van het volgende college kunnen worden. Na ons de zondvloed.... Hij kreeg hiermee de lachers op zijn hand.

Door de discussie heen speelde een brief van de ondernemingsraad (OR) die gemeentesecretaris Ria van Rhijn (formeel de WOR-bestuurder van de organisatie) dreigde met stappen als de raad geen geld voor nieuwe meubelen zou vrijmaken. Enkele raadsleden stoorden zich aan deze brief, anderen namen hem aan voor kennisgeving vanuit de redenering dat de OR gewoon haar werk doet.

Het voorstel werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming.

Subsidies


Wethouder Bert Nagel (CDA).
hield de pot van Ä 13.000
stevig vast ondanks duwen
en trekken van de raad.

Na de meubelen stond subsidie aan speeltuinen, scouting en peuterspeelzalen op de agenda als drie aparte punten. De partijen behandelden de subsidies echter min of meer als gezamenlijk agendapunt. Alle partijen vonden het jammer dat het zo liep. Ook vonden ze het allemaal jammer dat er pijn geleden wordt. Vrijwel allemaal achtten ze zich gebonden aan de voorstellen van het college en de afspraken die eerder gemaakt zijn om de totale Wijdemeerse subsidies niet hoger te maken dan de som van de subsidies van de oude gemeenten. Vanuit het CDA kwam het voorstel om een werkgroep bestaande uit raadsleden samen te stellen om in de tweede helft van dit jaar nader naar de subsidies te kijken en beleid te formuleren. Door de meeste partijen werd dit voorstel hartelijk omhelsd.

Bij de peuterspeelzaalsubsidie werd geduwd en getrokken aan het potje van 13.000 euro van wethouder Bert Nagel met het doel dat extra toe te kennen aan de peuterspeelzalen. Het mocht niet baten. Er komt een inventarisatie van alle nooddruftige verenigingen en stichtingen, waarna het potje pas verdeeld zal worden.


Spoedoverleg of aannemen van een subsidieregeling alleen voor 2004
juridisch gesproken wel of niet kan.

Toen het op stemmen aankwam bleek dat de meerderheid van de raad de nu aan te nemen subsidieverordeningen alleen voor 2004 wil laten gelden. Het college stelde voor om die periode langer te maken, maar de raad stak daar een stokje voor. Volgend jaar, nadat de werkgroep zijn werk heeft gedaan, zal de discussie over de subsidies dus in ieder geval over gedaan moeten worden.


Nelleke Schenkkan (GL):
"Halfbakken broddelwerk."

In de hele discussie bleken ook hier D66 en GL samen op te trekken. Nelleke Schenkkan (GL) noemde de regeling "halfbakken broddelwerk, onverkoopbaar, niet uit te leggen aan de 750 betrokken burgers". Felix Flameling (D66) vond de voorgestelde subsidieverdeling te veel ad hoc en te onevenwichtig Ook mist hij beleid onder de subsidieverdeling. Hij verweet raad en college en gebrek aan politieke wil om 7.000 euro te vinden voor de speelzalen. Zijn argumentatie kwam hem te staan op een opmerking van Renť Voigt (DB) die hem verweet zelf geen alternatieve voorstellen voor de subsidieverdeling gedaan te hebben.

Even was er aandacht voor de Bergse speeltuin. Omdat die speeltuin ook de Sinterklaasintocht verzorgt, bestaat er ook recht op subsidie op grond van festiviteiten. Wethouder Yvonne Siemons, verantwoordelijk voor amateuristische kunst (waar de Sint onder valt!) antwoordde dat dat al geregeld is.


Wethouder Yvonne Siemons (DB)
"Sinterklaas: Amateuristische
kunstbeoefening." De Sint zou
het eens moeten horen...

Er werd hoofdelijk gestemd. Alle partijen waren voor de voorgestelde subsidieregelingen, met uitzondering van GL en D66. (17 - 2).

Archieven en bestemmingsplannen

Bij de resterende agendapunten kwam weinig discussie. Af en toe kwam het chauvinisme even bovendrijven, bijvoorbeeld toen Lia Moote (PvdA) fijntjes opmerkte dat de archieven van Loosdrecht pico bello in orde waren, maar die van 's-Graveland en Nederhorst den Berg in bedroevende staat.

Bij de discussie over de bestemmingsplannen deelde wethouder Wim Neef een pluim uit voor de voormalige gemeente Nederhorst. De bestemmingsplannen waren goed bijgewerkt en zeer werkbaar in het dagelijkse gebruik. In 's-Graveland en Loosdrecht was dat wel anders. Daar hebben veel bestemmingsplannen de uiterste houdbaarheidsdatum van tien jaar soms decennia overschreden.

Rond 23.00 uur werd de vergadering door burgemeester Don Bijl gesloten.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...