Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Gemeentenieuws

Wijdemeren, 23 april 2003. De gemeente stuurde persberichten over een aantal onderwerpen. Onder andere over de nieuwe website van de gemeente die donderdagmiddag in de lucht gaat.

De andere berichten gaan over herbestrating in Overmeer-Noord (NdB), inspecties van de bruggen in Loosdrecht en Nederhorst, nieuwbouw voor peuterspeelzaal De Meidoorn (Ldr), het bouwrijp maken van fase 7 van het plan Zuidsingel (Khf) en welke collegeleden waar zullen zijn op Koninginnedag. (Een heel geregel met al die kernen. Gelukkig hebben we ook veel collegeleden. red.)


Vernieuwde website Wijdemeren vanaf 24 april online

Donderdagmiddag 24 april gaat de vernieuwde website van de gemeente Wijdemeren online. Sinds januari 2003 is er van Wijdemeren op internet al een eenvoudige miniwebsite te vinden met basisinformatie over de gemeente. Vanaf 24 april zal de verder uitgebreide website regelmatig worden geactualiseerd.

De site biedt vanaf nu de vastgestelde besluiten van het college, de gemeentepagina uit de huis-aan-huisbladen, de agenda's/verslagen van commissie- en raadsvergaderingen, diverse geharmoniseerde verordeningen en het laatste nieuws. In het najaar zal de gemeente de website nog verder uitbreiden met een producten- en dienstencatalogus. Bezoekers kunnen dan op trefwoord informatie vinden over de dienstverlening van de gemeente.

Herbestrating Overmeer-Noord NdB na goedkeuring raad

Het college van B & W van Wijdemeren gaat de raad verzoeken een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het herbestraten van de Lijsterlaan (gedeeltelijk) en de Reigerlaan in Overmeer-Noord in Nederhorst den Berg. In deze straten is in 2001 de riolering vervangen. Het is gebruikelijk na een jaar, in verband met het wegzakken van de grond, de wegen opnieuw te bestraten. Door de gemeentelijke herindeling heeft dit vertraging opgelopen.

Het college wil verdere vertraging voorkomen. Wanneer de raad op 22 mei a.s. het reeds opgenomen bedrag in de meerjarenraming 2003 - 2006 beschikbaar stelt, zal het bedrijf Scherrenberg BV direct de opdracht krijgen om het werk uit te voeren. Naar verwachting zal dit vier weken in beslag nemen. Met de omwonenden, de Meester Kremerschool en Peuterspeelzaal De Gruthut zal de afdeling Openbare Werken overleggen hoe alles zo goed mogelijk op elkaar kan worden afgestemd en overlast kan worden voorkomen.

College wil inspectie van bruggen in NdB en Loosdrecht

Het college van B & W wil 29 bruggen in Nederhorst den Berg en Loosdrecht laten inspecteren zodat er voor geheel Wijdemeren een bruggenplan opgesteld kan worden. Inspectie van bruggen in 's-Graveland is niet nodig omdat over deze bruggen al voldoende gegevens bekend zijn. De gemeenteraad zal op 22 mei a.s. worden gevraagd voor de noodzakelijke inspectie € 17.000 beschikbaar te stellen.

Uit de inspectie moet blijken wat de toestand van de bruggen is, welk onderhoud noodzakelijk is en hoeveel geld hiervoor structureel nodig is. Bedoeling is nog dit jaar het gehele bruggenplan te ontwikkelen. Het plan zal informatie bevatten over alle 60 bruggen die de gemeente in eigendom heeft. Wanneer de raad akkoord gaat zal de firma De Boer uit Baarn de inspectie gaan uitvoeren.

Nieuw brugdek Machineweg

Het college is van mening dat één brugdek nog dit jaar vervangen moet worden. Het gaat hier om de brug aan de Machineweg in Nederhorst den Berg. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Op 22 mei a.s. zal de raad zich ook hierover uitspreken. Indien de raad akkoord gaat zal het bedrijf Prinsen Waterbouw uit Laren het werk uitvoeren. De vervanging van het brugdek kan in één dag worden gerealiseerd. Met de omwonenden zal over de uitvoering overleg plaatsvinden.

Loosdrecht: 'Nieuwbouw' voor peuterspeelzaal De Meidoorn

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het gebouw aan de Meidoorn 21a in Loosdrecht te vervangen. Het pand wordt al lange tijd gebruikt door peuterspeelzaal De Meidoorn en door stichting Arombai als clubgebouw. Uit inspectie is gebleken dat het houten noodgebouw in dermate slechte staat verkeert dat renovatie niet meer mogelijk is.

Plan is nu het gebouw te vervangen door semi permanente bouw in de vorm van systeembouw. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig. De raad kan dit bedrag binnen de begroting 2003 beschikbaar stellen. Wanneer de raad akkoord gaat zal de afdeling Openbare Werken bezien of vervanging van het gebouw in de zomervakantie kan plaatsvinden of dat de peuterspeelzaal en de stichting tijdelijk moeten verhuizen naar een andere locatie. Hierover zal met de betrokken partijen worden overlegd.

Na goedkeuring raad: Start bouwrijp maken bouwplan Zuidsingel fase 7

Het college gaat de gemeenteraad vragen een krediet beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het bouwplan Zuidsingel fase 7. Na instemming van de raad zal aannemer Boomgaard in opdracht van de gemeente Wijdemeren eind mei beginnen met het aanleggen van riolering en wegen. In het najaar zullen de overige wegen worden aangelegd.

Na het bouwrijp maken zal de bouw beginnen van 55 woningen en appartementen en de nieuwbouw van de St. Antoniusschool en peuterspeelzaal Het Overstapje. De appartementen zijn al in verkoop gekomen bij makelaar De Jong Strankinga Ronk in Hilversum. De tweede fase, de verkoop van de woningen, zal eind 2003 of begin 2004 in de verkoop komen.

Afvaardiging college tijdens Koninginnedag 2003

Het college van B & W van Wijdemeren zal op Koninginnedag een bezoek brengen aan alle kernen in de gemeente. In de kernen zal steeds één programmaonderdeel worden bijgewoond. Het programma is als volgt.

Op 29 april 's avonds om 18.45 uur zal het voltallige college aanwezig zijn in Ankeveen voor de opening aldaar. Op 30 april zal Koninginnedag om 09.30 uur worden geopend door het voltallige college met alle gedecoreerde inwoners van Wijdemeren in het gemeentehuis in 's-Graveland. Om 10.30 uur gaat het college zich splitsen. Burgemeester Bijl en de wethouders Hagen en De Kloet gaan dan naar het voormalig gemeentehuis in Nederhorst den Berg (opening en toespraak door de burgemeester). De wethouders Siemons, Neef en Nagel en gemeentesecretaris mw. Van Rhijn gaan naar De Fuik in Kortenhoef voor de opening aldaar. Om 11.30 uur gaat het college gezamenlijk naar het Lindenplein in Loosdrecht voor een rondgang over de kindervrijmarkt.

Ereburgers

Het college heeft het voornemen volgend jaar voor de opening van Koninginnedag ook alle ereburgers van Wijdemeren persoonlijk uit te nodigen. Het college betreurt het dat dit door capaciteitsproblemen dit jaar niet mogelijk is gebleken.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...