WIJDEMEERSE WEBKRANT
Plan van Aanpak Berenschot
Wijdemeren, ma 26 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Berenschot bracht een Plan van Aanpak aan de provincie uit over de door GS gewenste herindelingen en aanpassisngen in de Gooi en Vechtstreek.

Niets in te brengen

Het PvA is 19 bladzijden groot. Er wordt in beschreven welke stappen en genomen moeten worden van de provincie en wanneer. Uit dat PvA blijkt zonneklaar dat onwillige gemeenten linksom of rechtsom mee zullen moeten werken aan de provinciale ARHI procedure, of ze worden domweg gepasseerd. Werkt een gemeente niet mee, dan stelt Berenschot het herindelingsontwerp zonder die gemeente op. Het PvA is van toepassing op de combinatie Wijdemeren-Hilversum en op Huizen, Blaricum en Laren.

De Tweede Kamer beslist

Berenschot wijst er expliciet op dat de Tweede Kamer, die het laatste woord heeft, veel waarde hecht aan draagvlak onder de bevolking.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

Citaten uit PvA Berenschot

Plan van Aanpak Herindelingen Gooi en Vechtstreek

Onderstaande citaten komen uit het Plan van Aanpak dat de firma Berenschot opleverde aan Gedeputeerde Staten. Zo moeten ze ook gelezen worden.


Bijvoorbeeld: Hieronder staat "Uw vraag". Dat is dus een samenvatting van Berenschot van de vraag die GS aan Berenschot stelde. Berenschot antwoordt GS met een Plan van Aanpak van 19 bladzijden, waarin onderstaande citaten ons inziens belangrijk zijn.
Daar waar WWK: voor een zin staat is dat geen citaat uit het PvA, maar een korte toelichting van de WWK redachte. Vette leters staan niet zo in het PVA. Zij zijn vet gemaakt door de WWK.


1.1 Uw vraag

De ontwikkeling van de Gooi- en Vechtstreek tot een bestuurskrachtige regio met bestuurskrachtige gemeenten vraagt om aandacht en steun vanuit de provincie Noord-Holland. De provincie speelt een actieve rol in een tweetal herindelingsprocessen om tot deze bestuurskracht te komen en daarmee de maatschappelijke ambities en opgaven aan te gaan. In dit kader heeft u behoefte aan:

  • Een concept herindelingsontwerp voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en een concept herindelingsontwerp voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren, die kwalitatief voldoen om te kunnen worden vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Gereed uiterlijk 1 juli 2018.
  • Twee concept herindelingsadviezen, vergezeld van een nota met de op het herindelingsontwerp ingediende zienswijzen met concept commentaar van het college van Gedeputeerde Staten en de in het concept herindelingsadvies verwerkte tekstaanpassingen. Gereed uiterlijk 1 februari 2019.

Met deze stappen zet u de provinciale arhi-procedure door. Dat betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor het opstellen van het herindelingsontwerp en dat de rol van de betrokken gemeenten niet leidend zal zijn. Wel is het de bedoeling om in deze fase zo goed als mogelijk contact te onderhouden met de betrokken gemeenten.

1.3 Achtergrond

Deze herindelingen komen niet van onderop. Het betreft geen initiatieven van de betrokken gemeenten. De fusie van Wijdemeren en Hilversum kan rekenen op de steun van de meerderheid van de raad in Hilversum, maar niet op een meerderheid in de raad van Wijdemeren.

Betrokkenheid van de gemeenten.

Het doorzetten van de provinciale arhi-procedure betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor het opstellen van het herindelingsontwerp en dat de rol van de betrokken gemeenten niet leidend zal zijn. Toch is het belangrijk dat de gemeenten medewerking verlenen en zich actief betrokken en gehoord voelen bij aan de totstandkoming van de ontwerpen. Dit wordt nog versterkt doordat de Tweede Kamer in de uiteindelijke beoordeling – ook voor provinciale herindelingstrajecten – het draagvlak binnen de betrokken gemeenten zwaar laat meewegen.

5.1 Criteria ministerie van BZK

Bij een herindeling worden toetsingscriteria gehanteerd zoals door het ministerie van BZK is vastgelegd in het Beleidskader. Het ministerie van BZK hanteert de volgende criteria: draagvlak, interne samenhang/dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, duurzaamheid, evenwichtige regionale verhoudingen. Deze criteria worden stuk voor stuk belicht. Daarbij zij aangetekend dat ‘draagvlak’ niet inhoudt dat er unanieme steun in de betrokken gemeenteraden moet zijn; draagvlak is ook een zaak van de bevolking én de regio als geheel. De regionale benadering is van groot belang; maatschappelijke opgaven en de beantwoording daarvan spelen zich steeds meer op een groter, regionaal schaalniveau af.

5.2 Criteria provincie Noord-Holland

Naast landelijke criteria hanteert de provincie Noord-Holland voor de bestuurskracht van gemeenten eigen criteria, die worden genoemd in het beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’. Een gemeente is bestuurskrachtig als zij haar wettelijke taken adequaat uitvoert, naar behoren bijdraagt aan regionale opgaven, lokale wensen weet te vertalen in eigen ambities en deze realiseert, in kan spelen op wensen en ambities van andere overheden, en de uitvoering van al haar taken effectief en efficiënt organiseert en hierop ook regie houdt. De nieuw te vormen gemeente wordt getoetst aan deze inhoudelijke criteria. Daarnaast hanteert Noord-Holland procescriteria ten aanzien van de herindeling: grote zorgvuldigheid, kijkend naar de regionale context. In de notitie 'Herijking beleid gemeentelijke herindelingen' van 2009 staat nog een aantal uitgangspunten, zoals de rond de modererende rol van de provincie en de betrokkenheid van andere belanghebbende gemeenten.

WWK: Er zullen veel bijeenkomsten (sessies) worden georganiseerd door Berenschot. Hieronder staan er twee.

d) 5 sessies met gemeenteraden

Het doel is om met elke gemeenteraad een sessie te organiseren waarin zij hun opvattingen, suggesties en aandachtspunten voor het herindelingsontwerp mee te geven. Idealiter organiseren wij tevens een gezamenlijke sessie voor de raden van de herindelende gemeenten, waarin zij samen richting kunnen geven aan de visie en ambities van de nieuwe gemeenten. Gezien het feit dat de herindelingen door de betrokken gemeenteraden, met uitzondering van de raad van Hilversum, niet gewenst zijn, is de medewerking van de raden aan deze sessies niet zeker.

j) 5 inloopavonden voor inwoners

In elk van de gemeenten organiseren wij een inloopavond voor inwoners, waar zij in de gelegenheid zijn om hun opvattingen, suggesties en aandachtspunten voor het herindelingsontwerp mee te geven.

WWK: Tenslotte noemt het rapport een zevental risico's die het proces kunnen vertragen of verstoren. We citeren er twee:

Risico Maatregel
De betrokken gemeenten verlenen geen medewerking. Uiteraard is medewerking van de gemeenten sterk gewenst. Wij zullen dan ook alles doen om hen bij het proces te betrekken (zie ook paragraaf 1.5.3). Mochten 1 of meer gemeenten echt niet mee willen werken, stellen wij het concept herindelingsontwerp zonder hun inbreng op.
Inwonersavonden worden niet bezocht of gebruikt als ‘demonstratieavonden’ waar tegenstanders van de herindeling hun ongenoegen uiten.

Herindelingen roepen veel emoties op, bij raadsleden maar ook bij burgers. Tegenstanders zouden de inwonersavonden kunnen aangrijpen om hun ongenoegen te uiten. Het is in het belang van het traject om ruimte te bieden voor emoties, zonder dat de ‘schreeuwers’ de overhand krijgen. Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het begeleiden van dergelijke spannende avonden.

Wanneer inwonersavonden slecht bezocht worden, kan dit er ook op duiden dat er weinig interesse voor het onderwerp bestaat. Zolang er duidelijke communicatie is en inwoners dus in staat gesteld zijn om te participeren, is een slecht bezochte avond niet per se een probleem voor het traject.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
PvA Brnscht
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief