Wijdemeerse Webkrant

Colofon en Informatie

Wijdemeerse Webkrant

De Wijdemeerse Webkrant (WWK) wordt vrijwel dagelijks van nieuwe berichten voorzien. De WWK beschikt over een nieuwsarchief dat teruggaat tot 1 januari 1996. Op 31 maart 2018 stopte de Wijdemeerse Webkrant.


Belangrijke mededeling!

Op alle pagina's staat een link naar de reactie/contactpagina. Met ingang van 1 april 2018 werkt deze niet meer. Op zeer veel pagina's en in berichten komt het voormalige emailadres van de webkrant "webkrant@wijdemeren.com" voor. Dit emailadres is opgeheven op 24 juli 2018.

Vooralsnog blijft het archief van 22 jaar Wijdemeerse geschiedenis bewaard. Op termijn zal het archief ergens anders ondergebracht worden.

Hieronder de originele tekst op het moment dat de Wijdemeerse Webkrant met de activiteiten stopte.


De Wijdemeerse Webkrant is volstrekt onafhankelijk. De Wijdemeerse Webkrant heeft geen enkele binding met politieke partijen of stichtingen, verenigingen of bewegingen die zich met religie, ideologie of politiek bezighouden. De Wijdemeerse Webkrant wordt niet gesponsord. De Wijdemeerse Webkrant heeft geen binding met en geen inkomsten van de lokale overheid of van andere persorganen en mediabedrijven. Sinds 1 januari 2011 heeft de WWK een volkomen niet-commerciële opzet.

Copyright WWK ©

De inhoud van de WWK is eigendom van de Wijdemeerse Webkrant. Gebruik van beeldmateriaal en/of letterlijke teksten is uitsluitend toegestaan na toestemming van de Wijdemeerse Webkrant en alleen met bronvermelding van het materiaal. U kunt ons om toestemming vragen met de reactiepagina. De toestemming is pas verleend als u van ons een email heeft ontvangen waarin wij u (eventueel onder nadere voorwaarden) toestemming verlenen.

Uiteraard staat het u vrij de strekking van berichten in de WWK in uw eigen woorden in uw eigen medium te publiceren, dan wel een enkel citaat of uitspraak aan te halen. In dat geval stellen wij het zeer op prijs indien u meldt dat het oorspronkelijke bericht in de WWK stond, zoals wij dat ook altijd doen met nieuws van andere bronnen.

Fotomateriaal

Indien u belangstelling heeft voor de toezending van het origineel van een foto in de WWK, dan kunt u daartoe een verzoek indienen via de reactiepagina. Geef daarbij aan in welk bericht de foto staat (onderwerp, datum). Wij behouden ons het recht voor om u een bescheiden bijdrage te vragen voor de foto.

Inhoud

In de Wijdemeerse Webkrant wordt uitsluitend nieuws over de dorpen behorend tot de gemeente Wijdemeren (Ankeveen, Loosdrecht, Kortenhoef, 's-Graveland en Nederhorst den Berg), dan wel nieuws dat betrekking heeft op Wijdemeren gepubliceerd. Dat nieuws komt van lezers, instanties, clubs, het zijn samenvattingen van nieuws dat elders gepubliceerd is en het is eigen nieuwsgaring. Bij ieder bericht staat aangegeven wat de bron van het bericht is of dat het eigen nieuwsgaring van de WWK betreft. Ook wordt de maker van foto's bij het bericht vermeld. Tenslotte staat bij ieder bericht de naam van degene die het bericht in de WWK geplaatst heeft.

Ingezonden berichten, reacties en persberichten

Een ingezonden bericht, reactie of persbericht van een externe bron staat herkenbaar als zodanig op een omkaderde achtergrond met als aanhef "reactie", "ingezonden brief", "persbericht", o.i.d. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van deze berichten. Plaatsing van een ingezonden bericht of brief houdt nadrukkelijk niet in dat de WWK redactie wel of niet achter de inhoud van het bericht staat. Dit type berichten wordt uitsluitend geplaatst als de bron bekend is. De bron wordt in of onder het bericht vermeld. Gebruikelijk is dat een (pers)bericht wordt afgesloten met contactinformatie (naam, organisatie, telefoonnummer) met de clausule "niet voor publicatie". De WWK raadt inzenders aan om aan te sluiten bij dit gebruik.

Emailadressen

Het emailadres van de inzender wordt nimmer vermeld, tenzij het emailadres onderdeel is van het ingezonden bericht, waarmee lezers worden uitgenodigd om te reageren. U kunt uw reactie naar de WWK sturen via de reactiepagina of per email aan (dit emailadres is opgeheven). Uw ingezonden bericht of reactie wordt alleen geplaatst als u het vinkje plaatsing "Ja" heeft aangevinkt. Uw brief, en uw emailadres worden niet door de WWK verspreid naar derden zonder uw voorafgaande toestemming. Overname in andere media van de in de WWK gepubliceerde inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Wijdemeerse Webkrant.

Nieuwtjes en foto's

De redactie stelt het zeer op prijs als u nieuwtjes en/of foto's uit uw Wijdemeerse dorpskern aan de Wijdemeerse Webkrant emailt. U kunt daarvoor het emailadres (dit emailadres is opgeheven) gebruiken of gebruik maken van de reactiepagina. De redactie garandeert niet dat uw inzending geplaatst wordt (geen publicatieplicht). Er wordt geen opgaaf van redenen gegeven als een bericht niet geplaatst wordt (of kan worden). Nieuwtjes en persberichten die naar het oordeel van de redactie niet op Wijdemeren of de directe omgeving van Wijdemeren slaan worden niet geplaatst. De redactie is terughoudend met het plaatsen van persberichten die een puur commerciëel doel hebben.

Niet publiceren

De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme, kwetsende en discriminerende bijdragen uit te sluiten van plaatsing in de Wijdemeerse Webkrant. Onder anonieme bijdragen worden ook verstaan bijdragen die bij de WWK binnenkomen zonder de vermelding van de persoonsnaam van de afzender.

Over weigering tot publicatie wordt niet gecorrespondeerd. Een ingezonden brief of bericht wordt ook niet gepubliceerd indien de tekst van dat bericht onsamenhangend, onbegrijpelijk of veel te lang is, of als de complete tekst geen goed Nederlands en daardoor onleesbaar is. Enkele fouten corrigeren wij, maar wij herschrijven niet uw complete ingezonden brief, want dan is het niet meer uw brief, maar de onze. En dat is niet de bedoeling.

Rectificatie

Indien u iets wilt mededelen, rectificeren of anderszins kwijt wilt in de Wijdemeerse Webkrant, dan kunt u daarvoor de reactiepagina gebruiken. Ook kunt u uw bijdrage mailen aan (dit emailadres is opgeheven) zeker als u documenten, foto's of andere bijlagen mee wilt sturen.
Geef aan of u uw rectificatie of reactie gepubliceerd wilt hebben in de WWK. Uw reactie wordt in dat geval letterlijk overgenomen en geplaatst. De rectificatie kan geplaatst worden als aanvulling (update) op het eerdere bericht (update met tijd, datum en bron), of als nieuw bericht met een link naar het oorspronkelijke bericht waarop de rectificatie van toepassing is. De WWK waardeert het zeer als u fouten in de berichtgeving corrigeert.

Privacy

De WWK hecht zeer aan privacy. Emailadressen worden niet gepubliceerd. Emailadressen worden niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt. Emailadressen worden niet aan derden verstrekt. Emailadressen worden uitsluitend gepubliceerd indien de eigenaar aangeeft (bijv. d.m.v. een persbericht) dat hij/zij het adres juist wel gepubliceerd wil hebben om zo contact met de WWK lezers te krijgen.

Nieuwsbrief, Twitter en RSS

De Wijdemeerse Webkrant stuurt wekelijks per email een weekoverzicht naar een grote groep lezers. In die email staan de onderwerpen van de afgelopen week met een directe link naar de betreffende berichten. U wordt zo herinnerd aan het Wijdemeerse nieuws. U kunt zich hier opgeven voor toezending.
U vindt de Wijdemeerse Webkrant ook op Twitter. Van ieder gepubliceerd bericht wordt de inleiding in een tweet op Twitter geplaatst.
De Wijdemeerse Webkrant beschikt over een RSS feed waarop u zich met uw feedreader of browser kunt abonneren.

Technische problemen

Fouten in de website van de WWK (ontbrekende links, onleesbaarheid, etc.) of andere technische problemen die u ondervindt bij het lezen van de WWK horen wij graag van u. Gebruik voor het melden van zo'n probleem de reactiepagina. Wilt u zo goed mogelijk aangeven wanneer het probleem optrad, wat het probleem was en waar (in welk bericht) het probleem optrad? Wij proberen het samen met u te verhelpen.

Redactie WWK

Redactie: Rik Jungmann
Fotografie: Douwe van Essen, Rik Jungmann
Redactie-email: opgeheven