WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vragen DLP Antwoorden Smit
Wijdemeren, wo 5 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De Lokale Partij van Gert Zagt en Alette Zandbergen stelde vragen naar aanleiding van het blog van burgemeester Martijn Smit in reactie op de raad van Stichtse Vecht.

Ontrouw??

De vragen van DLP werden punt voor punt door burgemeester Smit beantwoord in een brief aan de raad. (Zie hieronder.)
De brief wordt in het documentatiesysteem van de gemeente aangeduid met de titel "2015-S-09 Beantwoording Schr vragen DeLokalePartij over ontrouw"

SGP?

Uw WWK-redacteur las de titel van het stuk en verkeerde even in de veronderstelling dat de DLP-fractie in het voetspoor trad van SGP voorman Kees van der Staaij, die onlangs een media-offensief startte tegen ontrouw. Dat bleek onjuist. De DLP-fractie vindt dat Wijdemeren ontrouw is aan de SWW partners met een keuze van de huidige coalitie voor Hilversum.

Dossier Bestuur Herindeling/Regio

Vragen DLP d.d. 28 juli 2015

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek?

Naar aanleiding van het bericht in de Gooi-en Eemlander d.d. 27 juli 2015 over de Wijdemeerse ontrouw aan Stichtse Vecht en het blog van burgemeester Smit d.d. 28 juli 2015 stelt De Lokale Partij een aantal vragen.

De fractie vraagt om schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen conform artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van Wijdemeren.

Toelichting.

Uit een artikel in VARnieuws (23 juli 2015) blijkt dat de raad van Stichtse Vecht grote twijfels heeft over het huidige verloop van de samenwerking met Wijdemeren. Citaat: ‘Het is een zinloze expeditie en een verspilling van tijd, geld en moeite, die we beter in onze eigen gemeente kunnen steken’, ‘Het is aan een dood paard moeilijk trekken, Wijdemeren trapt op de rem, niet Stichtse Vecht en dan moeten de problemen niet bij ons worden gelegd’ , ‘Wij hebben de discussie niet geopend’ en ‘Wij zijn niet de onrustzaaiers, dat is de raad van Wijdemeren.

De Gooi- en Eemlander beschrijft in een artikel van 27 juli 2015 over de onbetrouwbare rol van Wijdemeren. De discussie kwam stevig op de agenda toen op 9 juli j.l. in de commissie vergadering van Stichtse Vecht de ‘100-dagen’ brief van burgemeester Marc Witteman besproken werd. De burgemeester deelde zijn ervaringen op veel terreinen van zijn nieuwe functie en verbond daar 14 stevige ambities aan. Ambitie 12 luidt: ‘Met uw mandaat wil ik me inzetten om samen met Weesp en Wijdemeren de samenwerking verder vorm te geven’. Burgemeester Witteman was teleurgesteld over de toon van de commissie op het gebied van de samenwerking. Na de vakantie praat hij daarover verder met de gemeenteraad.

In het blog (28 juli 2015) van burgemeester Smit schrijft hij dat er twee stromingen in de raad van Wijdemeren zijn. Dat is juist. Maar de typering is absoluut niet correct.

A. De burgemeester stelt dat er een stroming is die een zelfstandige gemeente wil houden en pas gaat samenwerken met Weesp en Stichtse Vecht als het echt niet meer anders kan. Dat is niet juist. De raadsleden die deel uitmaken van deze stroming willen juist nu al volop samenwerken met gemeenten. En dat doen we ook al jaren, zowel in Gooi en Vecht als met Weesp en Stichtse Vecht. Dus niet pas op het moment dat ‘het niet meer anders kan’ en ook niet beperkt tot twee gemeenten.

B. De andere stroming wil volgens de burgemeester eerst samenwerken met Weesp en Hilversum en daarmee vervolgens fuseren. Dat klopt ook niet. Die raadsleden willen juist zo snel mogelijk fuseren met Hilversum, met of zonder Weesp, dat maakt ze niets uit. Per 1 januari 2019 willen zij al fuseren, zodat er geen zelfstandige verkiezingen meer komen voor de gemeente Wijdemeren!

Concreet heeft De Lokale Partij de volgende vragen

 1. Met welke inzet en op welke wijze gaat ons college de genoemde ambitie ‘12’ van de burgemeester van Stichtse Vecht ondersteunen?
 2. Wat gaat u doen om Wijdemeren in de gemeenteraad van Stichtse Vecht weer als betrouwbare partner op de kaart te zetten?
 3. Wilt u voor ons in enkele alinea’s schetsen op welke wijze de samenwerking in het SWW verband al deuken heeft opgelopen en waar het stroef verloopt?
 4. Hoe heeft het college aan de raden van Weesp en Stichtse Vecht duidelijk gemaakt dat de meerderheid van de raad van Wijdemeren (= de coalitie): a. niets ziet in samenwerkingsverbanden gelet op het door hen benoemde ‘democratisch gat’? b. al op korte termijn wil fuseren met Hilversum?
 5. Waarom wijkt de burgemeester is zijn blog van 28 juli 2015 af van de heersende opvattingen in de raad van Wijdemeren?
 6. Waarom wordt de gemeenteraad van Wijdemeren niet rechtstreeks door de burgemeester geïnformeerd en moeten we een reactie (per toeval) via een blog op social media vernemen?
 7. Hoe is het toch mogelijk dat het college blijkbaar al stevig voorsorteert op fusie met Hilversum, terwijl de burgemeester op alle dorpsavonden tegen de bevolking steeds heeft gezegd dat er niets wordt ondernomen in die richting voordat de bestuurskrachtmeting (medio 2016) gehouden is?
 8. Is het college het met ons eens dat leuke contacten van een paar individuen met Hilversum onvoldoende basis is om de toekomst van Wijdemeren op te baseren?
 9. Op basis van welke fundamentele onderbouwing gaat het college na de bestuurskrachtmeting van medio 2016 keuzes voor de toekomst van Wijdemeren voorleggen aan de gemeenteraad?

De Lokale Partij: Gert Zagt & Alette Zandbergen

Antwoord burgemeester Martijn Smit aan fractie DLP d.d. 29 juli 2015

Geachte fractie,

Naar aanleiding van uw vragen van 28 juli jl. over de samenwerking SWW deel ik u het volgende mee.

In uw vragen refereert u aan mijn Blog met als titel “Wijdemeren na 2020”. Zoals u bekend verzorgde ik in de vorige periode enige tijd een Blog. Zoals veel bestuurders overigens. Deze gewoonte heb ik deze week weer opgepakt. Een Blog is bedoeld als podium om persoonlijke beschouwingen en opvattingen te kunnen delen. Dus naast de formele structuren zoals die wij kennen een andere vorm om inwoners en geïnteresseerden te bereiken. De tekst is voor verantwoording van de schrijver. Dat is inherent aan een Blog. Op deze wijze beantwoord ik u dan ook. Niet namens het college of raad maar als burgemeester van Wijdemeren die in zijn Blog een opvatting heeft geschreven.

Overigens wordt bestuurlijke informatie zoals te doen gebruikelijk als eerste met u en dan op de formele wijze gedeeld.

 1. Het is niet aan de burgemeester van Wijdemeren om te reageren op de door collega Witteman geformuleerde ambitie gericht aan de raad van Stichtse Vecht. De reikwijdte en intensiteit van de samenwerking met Stichtse Vecht is u bekend.
 2. U refereert hier aan een politieke discussie in Stichtse Vecht. Het is niet aan mij om te oordelen over deze kwalificaties. Er wordt op diverse beleidsterreinen intensief samengewerkt. De drie gemeenten komen hun afspraken na.
 3. U bent van alle ontwikkelingen goed op de hoogte gehouden. Dit zal de komende periode niet veranderen.
 4. 4a/b Direct na de collegevorming volgend op de verkiezingen hebben de voltallige colleges met elkaar gesproken en de afspraken herijkt. Wij zijn voortdurend in wisselende samenstellingen (colleges, portefeuillehouders, organisatie) met elkaar in gesprek.
 5. In de Blog heb ik de opvattingen van de raad correct weergegeven. Uw weergave (onder A) in de vragen die u stelt, wijkt af van de door mij geschreven tekst. De tekst van de Blog luidt: “Wijdemeren blijft zolang mogelijk zelfstandig en werkt tenzij het niet meer anders kan samen met de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren.”
  U geeft in uw samenvatting aan dat Wijdemeren zelfstandig blijft en pas gaat samenwerken met Stichtse Vecht en Weesp als het niet anders kan.
  Ter voorkoming van misverstanden: De zin uit mijn Blog houdt in dat Wijdemeren zolang mogelijk zelfstandig blijft, samenwerkt met Stichtse Vecht en Weesp, tenzij het niet meer anders kan. De weergave die u stelt is niet aan de orde.
 6. Het gaat hier niet om bestuurlijke informatie. Het betreft een Blog (zie hiervoor).
 7. De opvattingen binnen de gemeenteraad zijn u bekend. Het college tracht er zorg voor te dragen dat besluitvorming van uw raad, hoe die ook mag zijn, kan worden gerealiseerd. Op de dorpsavonden heb ik consequent uitgedragen dat er geen besluit is genomen tot fusie maar dat er een voorkeur ligt voor een fusie bij een meerderheid van de raad. Dat is het argument dat er met o.a. inwoners, ondernemers, overheden en specialisten wordt gesproken en vervolgens een bestuurskrachtmeting wordt gehouden.
 8. Zoals gesteld, antwoord ik u en niet het college. Ik ga er echter vanuit dat er niemand is, ook niet binnen het college, die vindt dat een paar leuke contacten bepalend zijn om de toekomst op te baseren. Vandaar het intensieve traject zoals onder 7 aangehaald.
 9. Zoals eerder gesteld is het uw raad die de opdracht tot een bestuurskrachtmeting geeft en de uitkomsten hiervan bespreekt.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Wijdemeren,

Drs. M.E. Smit

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Wdm
foto
---
auteur
Div.
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief