WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Nieuwe aanpak N.-Z.einde?
's-Graveland, wo 12 januari 2011

Gisteravond werd gesproken over de verkeersproblemen in Wijdemeren en dan eigenlijk alleen die in 's-Graveland.


Max van Kelegom presenteert het Plan van Aanpak.

Bureau Hauptmeijer bestudeerde het verkeer in Wijdemeren en sprak met bewonersgroepen en de verkeersadviescommissie (VAC). Uit die studie werden conclusies getrokken waaruit aanbevelingen werden gedaan aan het gemeentebestuur van Wijdemeren in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak (PvA) werd gepresenteerd door Max van Kelegom. In zijn presentatie zaten geen concrete aanbevelingen. Het bleef bij een analytisch theoretische beschrijving van de beleving van het verkeer, hoe men daarover spreekt en hoe daarop beleid zou kunnen worden ontwikkeld. Concrete maatregelen werden (naar later bleek op verzoek van de VAC) niet genoemd.

Dikke vrienden


Bob Bestevaer (WADW)

Erik Greve (EKC)

Aansluitend kregen de heren Bob Bestevaer (voorzitter Werk aan de Weg (WADW)) en Erik Greve (voorzitter Emmaweg-Koninginneweg-Cannenburgerweg (EKC)) het woord. Inmiddels zijn de heren hele dikke vrienden en hebben hun beide achterbannen de vrede getekend, mede dankzij het feit dat De Knip bij de Smidsbrug inmiddels een gepasseerd station is. Beide heren waren behoorlijk kritisch over het PvA, met name miste men de concreetheid van eerdere rapporten. De tekortkomingen werden met de mantel der liefde bedekt. Bestevaer "zag veel en grote mogelijkheden". Greve had er veel waardering voor dat EKC erbij betrokken was in twee gesprekken.

Politiek Stuk

Daarna was het de beurt aan de politiek. Die spaarde de opstellers van het PvA niet. Hannie Humme (D66) zag tegenstrijdigheden en vond het PvA niet concreet. Theo Reijn (CDA) vond dat er wel zeer eenzijdig naar het Noorder- en Zuidereinde gekeken was. Hij miste ook het gebruik van cijfers en gegevens uit andere (regionale) bronnen. "Dit Plan van Aanpak kan niet worden uitgevoerd." : aldus Reijn. Emiel Bakker (DB) maakte gehakt van het PvA. Hij vond dat er niets nieuws in stond en noemde het een politiek stuk. Over de conclusie in het PvA dat er een ambtenaar voor het verkeer bij moet was Bakker ook zeer kritisch. Ben Steenvoorden (PvdA) was nog kritischer over het PvA. "Dit PvA past op iedere gemeente. Het kan ook over Tietjerksteradeel of Tuitjenhorn gaan." In het PvA wordt gesteld dat een rondweg niet haalbaar is. Ben Steenvoorden bestreed die visie. Hij wees erop dat er al veertig jaar over het verkeer in 's-Graveland gepraat wordt en dat er nu maar eens iets gedaan moet worden.

Krugerbocht open

Joep Frijdal (VVD) sloot het rondje fracties af. Hij was veel positiever over het PvA. Welis waar mist hij de aansluiting met de opdracht, maar hij vond het PvA een goede basis om verder te gaan. Hij wilde weten of met "de Mediaparkroute" bedoeld werd dat de Krugerbocht in Hilversum heropend moet worden. Dat werd later bevestigd door de onderzoeker. Voor Theo Reijn (CDA), die nauw betrokken is bij de herinrichting van de Hilversumse Ring was dit aanleiding om te spreken van "wishful thinking", omdat Hilversum net miljoenen heeft besteed, ook aan de Krugerbocht.

Eerst beleid?

Max van Kelegom benadrukte dat de kern van het probleem is dat het Noorder- en Zuidereinde doorgaande wegen zijn, maar dat de bewoners dat anders beleven. Hij stelde voor om eerst de wegen onder te brengen in categoriëen (categoriseren) om vandaaruit beleid op de verkeerstromen te ontwikkelen. De commissieleden wilden dat in meerderheid juist andersom. Eerst beleid ontwikkelen en dan de wegen indelen en aanpassen aan hun categorie en het Wijdemeerse beleid uitdragen in de regio, nadat daar een extra ambtenaar voor is aangesteld. De beleid-categorie volgorde was overigens een discussie die de hele avond steeds terugkwam.

Categorisering: voor kennisgeving aangenomen

Wethouder Gerard Abrahamse opende met: "Ik wist niet dat het verkeer zo leefde.", terwijl hij naar de volle publieke tribune keek. Hij stelde dat de categorisering van wegen een jaar geleden al was gedaan en toen door de raad zonder op- en aanmerkingen voor kennisgeving was aangenomen. Tegen die stelling werd stevig geprotesteerd door Joep Frijdal en Theo Reijn. Volgens hen waren de op- en aamerkingen op die categorisering juist met opzet uitgesteld tot de oplevering van het PvA. De wethouder zag een planning voor zich waarbij categorisering en beleid dit jaar afgerond worden en in het najaar gestart kan worden met de uitvoering.

Bang voor emoties


Frans Duurland (VAC).

De hele avond was verlopen zonder dat er ook maar één maatregel genoemd werd. Dat bleek ook de bedoeling. Voorzitter Frans Duurland van de Verkeers Advies Commissie ging daarin zelfs zover dat hij de schuld van de vaagheid van het PvA op zich nam. Hij had Bureau Hauptmeyer sterk afgeraden om concrete maatregelen te noemen. Hij zei bang te zijn dat het net als met De Knip zou gaan als er te vroeg maatregelen genoemd zouden worden. "De emoties nemen dan de overhand en het voorstel is al afgeschoten voor er aan begonnen is." Duurland verraste de zaal door te stellen dat er zoveel materiaal is, waardoor er in één dag beleid kan worden geformuleerd.

30 km en chicanes

Toch kwam er op zeker moment, op vragen van Joep Frijdal (VVD), wat licht in de duisternis, verschaft door de heer Bestevaer van WADW. Er wordt voor het Noorder- en Zuidereinde gedacht aan verkorten van de groenlicht periodes van de stoplichten op de Loodijk en de Vreelandseweg om de verkeersstroom te knijpen. Bovendien zouden N. en Z.einde dertig kilometerzone moeten worden en zouden op beide wegen chicanes aangelegd moeten worden. Om sluipverkeer over de EKC wegen te voorkomen moeten ook daar dan maatregelen genomen worden.Commissievoorzitter Joep Nuissl (DB) stopte de discussie over oplossingen echter direct. Vanavond ging het uitsluitend over het PvA en de procedure.

Rondweg op de agenda houden

In de tweede ronde was er inmiddels meer steun ontstaan voor de aanleg van een rondweg, althans om dat onderwerp regionaal en provinciaal op de agenda te zetten in de wetenschap dat het nog jeren zal duren voor die rondweg er ligt. Emiel Bakker (DB), Ben Steenvoorden (PvdA) en iets minder uitgesproken Theo Reijn (CDA) wilden de rondweg op de agenda zetten en houden. Volgens Joep Frijdal (VVD) is een rondweg geen oplossing. Hij rekende voor dat er erg weinig auto's gebruik van zullen maken.

Het was een enigszins merkwaardige avond. Er werd begonnen met ongezouten keiharde kritiek op de vaagheid van het Plan van Aanpak. Later draaiden de commissieleden wat dat betreft wat bij. In het Plan van Aanpak worden enkele forse kostenposten genoemd. De hele avond ging over Noorder- en Zuidereinde en in mindere mate EKC. Andere wegen in Wijdemeren kwamen niet aan bod, dus ook niet wat men daar vindt van eventuele maatregelen.

Opvallend was dat sommige, vrij essentiële zaken, zoals het bestaan van en de status van een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) niet bekend waren bij alle commissieleden. Theo Reijn (CDA) noemde ook tellingen en cijfermateriaal dat hij uit Hilversum kent, waarvan kennelijk geen gebruik was gemaakt.

De voozitters van WADW en EKC konden het heel erg goed met elkaar vinden. Zij sloegen elkaar joviaal op de schouders en spraken elkaar aan als "mijn vriend Bob Bestevaer". Een hemelsbreed verschil met eerdere bijeenkomsten, waar WADW en EKC diametraal tegenover elkaar stonden. Volgens beide heren wordt 2011 het oogstjaar voor verminderen van de verkeersoverlast op het Noorder- en Zuidereinde, zo verklaarden zij optimistisch.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
5 gr.
windkr. 4