WIJDEMEERSE WEBKRANT
GS-NH versus Wijdemeren
Wijdemeren, di 27 maart 2007

GS van Noord-Holland hebben besloten om Wijdemeren te dwingen om mee te werken aan het verdiepingenplan. Wijdemeren verzet zich.

Update 29-3-2007, 9.30, het besluit van GS is toegevoegd:

In de besluitenlijst van GS van 27 maart 2007 staat het volgende:

5.
Aanwijzing ex art. 37 WRO aan gemeente Wijdemeren:
verdieping Loosdrechtse Plassen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. over de Strategische Milieubeoordeling Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen. De commissie voor de m.e.r. is van oordeel dat voor het aanwijzingsbesluit de essentiële informatie in het SMB aanwezig is.
 2. De raad van de gemeente Wijdemeren op grond van artikel 37 lid 4 WRO te verplichten een bestemmingsplan vast te stellen of te herzien. Dit kan in de vorm het voortzetten/hervatten van de afgebroken procedure voor het ontwerp van de
  Partiële herziening bestemmingsplan Plassengebied 2002, dan wel in de vorm van het starten van een nieuwe procedure teneinde een bestemmingsplan vast te stellen;
 3. De raad van de gemeente Wijdemeren op grond van artikel 37, lid 5 WRO de volgende inhoudelijke aanwijzingen te geven:
 • Er komen enkele diepe putten voor ‘natuurlijke slibvang’ (verdiepingen)
  (Streekplan Noord Holland Zuid). Het betreft minimaal 3 diepe putten.
 • De gezamenlijke oppervlakte van de verdiepingen bedraagt ca. 120 ha.
  (Streekplan Noord Holland Zuid).
 • In het bestemmingsplan worden zodanige bestemmingen en voorschriften
  opgenomen dat het verdiepingenplan van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen tot uitvoering kan komen. Het bestemmingsplan moet tevens een grondslag bieden voor de ontgrondingenvergunning. De ontgrondingenvergunning is MER-plichtig.
 • De verdiepingen worden aangelegd op de op bijgaande kaart aangewezen
  locaties. Deze locaties komen overeen met de locaties zoals deze waren
  aangewezen in het ontwerp van de Partiële herziening bestemmingsplan
  Plassengebied 2002;
 • Bij het opstellen van de Strategische Milieubeoordeling voor het
  bestemmingsplan kan gebruikt worden gemaakt van het SMB behorende bij deze aanwijzing ex. art. 37 WRO.
 • De aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. in het toetsingsadvies te betrekken in het SMB voor het bestemmingsplan en/of MER voor de ontgrondingenvergunning.
 • Varianten binnen het verdiepingenplan zijn mogelijk, mits voldaan wordt aan het voorgaande.

persbericht

Wijdemeren blijft zich verzetten tegen verdiepingenplan

De gemeente Wijdemeren heeft kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om een aanwijzing te geven. Met die aanwijzing wil de provincie de gemeente dwingen mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging. Die wijziging is nodig om het verdiepingenplan uit te kunnen voeren. De gemeente zal zich hiertegen blijven verzetten.

Ook de gemeente wil zich inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen. Het verdiepingenplan, waarbij drie grote gaten in de bodem van de plassen worden aangelegd, is hiervoor niet de juiste aanpak. De gemeente betreurt de houding van de provincie omdat er interessante alternatieven zijn die verder onderzoek vragen.

Zorgvuldigheid en draagvlak

De haast die de provincie kennelijk wil maken, gaat voorbij aan de procedures van de Europese Kaderrichtlijn Water. De gemeente acht zorgvuldigheid en draagvlak belangrijker dan daadkracht zonder steun. De gemeente voorziet een verdere procedure waarbij het door de provincie op te stellen bestemmingsplan veel weerstand en bezwaren zal oproepen. Tegen die achtergrond is de gemeente van mening, dat het verre de voorkeur verdient alle energie te richten op kanshebbende alternatieven.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
stralend
17 gr.
windkr. 3