WIJDEMEERSE WEBKRANT
27 Kritiekpunten Wijdemeren
Wijdemeren, ma 27 augustus 2007

De gemeente gaf een persbericht uit waarin uiteengezet wordt waarom men bezwaar aantekent tegen het verdiepingenplan van Noord-Holland.

Zie ook het bericht van 25 augustus.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

College heeft 27 kritiekpunten op verdiepingsplan provincie

B & W van Wijdemeren hebben op 22 augustus bij gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun zienswijze ingediend op de 'Startnotitie Loosdrechtse Plassen'. De zienswijze bevat 27 kritiekpunten op het plan van de provincie om drie enorme, 14 meter diepe putten te graven in de Loosdrechtse Plassen.

Inhoudelijke kritiek

Inhoudelijk heeft Wijdemeren op 25 punten in de Startnotitie op- en aanmerkingen. Er wordt ernstig bezwaar gemaakt tegen het voorstel om de plassen tot 14 meter uit te diepen. Dit kan tot gevolg hebben dat er juist meer, in plaats van minder, zwevend veen in de plas zal voorkomen. Vraagtekens worden ook gezet bij de voorbeelden die de provincie geeft van plekken waar verdieping gewenst resultaat zou hebben gehad. Bij de aangehaalde voorbeelden (Trummenmeer in Zweden, Lake Lilly, USA) is de bodem namelijk uitgebaggerd en niet verdiept.

Het college heeft actief gezocht naar vergelijkbare plassen in Nederland (o.a. in Friesland en Zuid-Holland), maar kan nergens plassen vinden die aan dezelfde 'doorzichtcriteria' moeten voldoen als de Loosdrechtse plassen. "Het lijkt er sterk op dat in de rest van Nederland het een volstrekt geaccepteerd feit is dat veenplassen met geringe bodemdiepte en een recreatieve functie een beperkt doorzicht hebben". Het college vraagt zich af waarom er aan de Loosdrechtse plassen eisen gesteld worden die op andere Nederlandse laagveenplassen niet toepasbaar zijn.

In de Kaderrichtlijn Water zijn overigens geen doelstellingen geformuleerd voor de Loosdrechtse Plassen (en dat zal mogelijk nooit gebeuren), terwijl in de aanwijzing die de provincie heeft gegeven hier wel naar wordt verwezen.

Het college concludeert verder dat het provinciaal verdiepingenplan niet financieel neutraal kan worden uitgevoerd, omdat de prijs van zand sinds 1996 (het jaar waarin het plan ontstond) is gehalveerd, terwijl de transportkosten zijn verviervoudigd.

Tevens meent het college dat de recreatiefunctie van de plassen in het verdiepingenplan wordt onderbelicht.

Procedureel

Het college heeft op twee punten kritiek op de gevolgde procedure. De provincie had de Startnotitie ook in Loenen ter inzage moeten leggen, omdat de baggeractiviteiten zowel in Wijdemeren als in de gemeente Loenen niet in de geldende bestemmingsplannen passen en er dus van beide gemeenten planologische medewerking nodig is. De provincie heeft de gemeente Loenen niet betrokken bij besluitvorming over de Milieu Effect Rapportage en heeft zelfs nagelaten om de Starnotitie daar ter inzage te leggen. De gemeente Loenen kwalificeert dit op haar website als "onzorgvuldig en ongepast". Ten slotte constateert het college dat de provincie afwijkende termijnen heeft gehanteerd waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 2