Rik Jungmann

Ingezonden Bericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Inspraak DBL bij Provincie

Wijdemeren, 28 april 2005. Gert Zagt (DBL) sprak gisteren in tijdens de commissievergadering in Haarlem over het verdiepingenplan. Hij zond de tekst.

Ingezonden Bericht

Dorpsbelangen Loosdrecht

Inspraak tijdens de vergadering van de Commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu van de Provincie Noord-Holland, d.d. 27 april 2005, aanvang 14.00 uur.

Geachte Voorzitter, commissieleden, dames en heren,

Mijn naam is Gert Zagt en ik spreek hier in als fractievoorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht, één van de drie coalitiepartijen van Wijdemeren. Samen met het CDA en de PvdA vormen wij een stabiele coalitie, die nog steeds stevig in het zadel zit. Een niet onbelangrijk feit , want Raad en College hebben moeilijke beslissingen moeten nemen voor onze heringedeelde gemeente. En, voorzitter, dames en heren, deze coalitie durft bestuurlijke beslissingen te nemen zolang zij die maar goed uit kan leggen aan de achterban.

Ook Dorpsbelangen Loosdrecht heeft zich keihard ingezet rond het traject van het verdiepingenplan. Ik noem slechts het organiseren van een eigen openbare informatie/discussie avond met deskundigen en inwoners, en uiteraard de deelname aan de door de gemeente georganiseerde inspraakavond en aan de debatten in de raadscommissies.

Gehoord worden, naar de mensen luisteren en dan een inhoudelijke afweging maken in het algemeen belang. Dat vinden wij democratie. Overigens,volgens informatie van ons College is er zelfs na het vrijwel unanieme advies van de raadscommissie van Wijdemeren in februari j.l. nog steeds geen vergadering bijeen geweest van de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen. Het gremium waar toch de discussie over dit onderwerp zou moeten plaatsvinden.

Voorzitter, deskundigen spreken elkaar tegen over het wel of niet bereiken van effecten van de verdiepingen en ook over de eraan verbonden risico’s. Wie bent u, wie is dhr Moens, wie ben ik? Kortom wie zijn wij dan? Daarom: Zoveel onzekerheid rechtvaardigt dit onomkeerbare ingrijpen in de natuur NIET!

Ik geef u slechts drie voorbeelden:

  • Ik denk aan de bouwput in Middelburg, die men vol moest laten lopen om het instorten van huizen en wegen te stoppen. Waren daar deskundigen bij?

  • Ik denk aan de dijken in Wilnis. Iets wat niemand verwacht had gebeurde daar. Waren daar deskundigen bij?

  • Ik denk aan de put van de Haagse Tramtunnel. Waren daar deskundigen bij?

Ja, inderdaad overal waren deskundigen bij, en toch liep het fout!
Mag je dan de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen om zo’n onherstelbare ingreep in de Loosdrechtse Plassen te plegen als de effecten volgens Professor De Vries nihil zijn en de risico’s ongewis?
En wie neemt überhaupt de verantwoording voor de gevolgen?

Ik lees recent in het Agrarisch Dagblad dat de waterkwaliteit van de Eems niet voldoet aan de eisen van de Europese KaderRichtlijn Water. (KRW) Mag er nu niet meer op de Eems gevaren worden? Ik lees in hetzelfde Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Schultz voor delen van de Waddenzee uitzonderingen maakt met betrekking tot de invloed van de KaderRichtlijn Water. Dit mede op initiatief van de Tweede Kamer. Want moeten we anders hetzelfde tolereren zoals nu al het geval is met de Europese Richtlijn van de luchtkwaliteit? Namelijk dat de Raad van State de aanleg van industrieterreinen, wegen en huizenbouw in de buurt van drukke wegen, blokkeert?

Trouwens de heer Tjeenk Willink, vice president van die Raad van State uitte bij de presentatie van zijn jaarverslag afgelopen donderdag, duidelijke kritiek. Hij stelt dat regering en parlement zélf, Europese wetgeving vaak voorstellen als iets wat Nederland overkomt. Hij vindt dat de Tweede Kamer onvoldoende controleert wat het aandeel van het kabinet is bij de besluitvorming over Europees beleid. En het gevolg is dat het Nederlandse parlement zich vaak te laat realiseert wat de gevolgen zijn van Europese regels voor de Nederlandse wetgeving.
En voorzitter, niet in het minst betoogde hij: “Er is een steeds grotere controlerende tussenlaag ontstaan, die voor steeds meer bureaucratische eisen van verantwoording zorgt. Die tussenlaag heeft ervoor gezorgd dat publieke instellingen van de politiek zijn losgeraakt. En als politici niet meer duidelijk maken waar ze zelf voor staan, als uitvoerders niet meer doen waarvoor ze zijn aangesteld, dan haken burgers af.”

Voorzitter, In raadszetels uitgedrukt hebben na een lange en goede democratische procedure 17 van de 19 raadsleden het College van Wijdemeren steun gegeven om niet mee te werken aan het verdiepingen plan. Het college van Wijdemeren is dus breed gesteund in haar standpunt.

Ik reken erop en doe een beroep op u te adviseren dat er geen aanwijzing door Gedeputeerde Staten wordt gegeven. De lokale democratie verliest dan haar gezicht. Hoe moet ik als raadslid onze inwoners, die ook hier bij u in huis hun betrokkenheid tonen, onder ogen komen als u de lokale democratie passeert? Want, deze aanwijzing is absoluut niet in het algemeen belang. Integendeel. Recreatie en toerisme zullen jarenlang belemmerd worden. De economische schade is niet te overzien. En dan heb ik het nog niet eens over de onherstelbare schade aan flora en fauna.

Voorzitter, ik ga afronden. Onze inhoudelijke constateringen rond de MER samen met mijn betoog zijn hier per fractie voor u beschikbaar. Daarnaast nodig ik u namens Dorpsbelangen Loosdrecht uit voor een excursie op en rond de Loosdrechtse Plassen. We denken dan aan zaterdag 14 mei. U kunt dan tussen nu en het moment van het uiteindelijke advies/besluit, uw kennis misschien nog letterlijk verdiepen! Ik wens u veel wijsheid toe.

Gert Zagt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind17º Naar volgende bericht