... ...

Rik Jungmann

De Nieuwsster
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Grondoverdracht: probleem?

Loosdrecht, 29 januari 2004. Jaap van Waveren ziet beren op de weg voor de realisering van het Dorpscentrum in Loosdrecht. Hij trekt zelfs voorzichtig een parallel met het 's-Gravelandse gebouwenplan.

Overgenomen uit:

Meningsverschil over grondoverdracht kan invulling middenstuk Dorpscentrum in gevaar brengen
Door: Jaap van Waveren

Toen de commissie REO afgelopen december werd geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het dorpscentrum in Oud Loosdrecht, deelde het college mee een positieve grondhouding te hebben t.a.v. de invulling van het middenstuk door de heren van der Wurf en Pijnaker. Afgelopen week kregen de beide heren een brief van het college waarin uitleg gegeven wordt wat deze positieve grondhouding betekent.

Bij de invulling van het middenstuk waren twee opties aangeboden. De eerste optie ging uit van een gezamenlijk ontwikkeling van de plannen (met het plan Situs) waarbij gebruik zou worden gemaakt van één toegangsweg. Al tijdens de commissie vergadering bleek dat het college aan deze variant niet wilde meewerken. Als reden werd gegeven dat het Situs plan moest worden aangepast en eigendomsposities uitgewisseld. In de toelichting staat dat medewerking aan deze optie vertragend zou werken en dat Situs aangegeven heeft niet bereid te zijn tot het geven van enige vorm van medewerking om deze optie uit te kunnen voeren.

Wel is het college bereid mee te werken aan optie twee onder de voorwaarden dat het plan stedenbouwkundig wordt aangepast, overeenstemming wordt bereikt over de privaatrechtelijke aspecten en dat de beide heren afzien van bezwaren die gericht zijn tegen het centrumplan. Als positief punt haalt het college de nieuwe zichtlijnen aan waardoor het uitzicht op de plassen verbetert en ook de herkenbaarheid van het dorpscentrum binnen de lintbebouwing.

Het parkeerprobleem wordt ook in het nieuwe plan niet voldoende opgelost. Na de positieve punten komt het college voorts met een aantal zaken die de voortgang van deze optie zeker niet zullen bespoedigen. Zo wordt melding gemaakt van bebouwingspercentages, de stedenbouwkundige invulling die voor verbetering vatbaar is, maar ook dat het project aantoonbaar financieel haalbaar wordt, anders wordt geen toestemming gegeven.

Hierin tekent zich al een ongelijkheid t.o.v. Situs die aan deze eis contractueel niet gebonden is. Er worden nog meer zaken aangebracht maar de laatste alinea doet de deur weer een stukje dicht.” Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van een ontsluitingsweg in het Situsproject. Onduidelijk is (het gaat nog om de uitleg van het contract met Situs) of de weg in eigendom gaat naar Situs (dan is het onderhavige verzoek niet uitvoerbaar, want Situs wil geen medewerking verlenen) , of in eigendom van de gemeente blijft”. Deze kwestie zorgt nog steeds voor onbegrip.

Situs meent dat alle gronden van de Irenekavel aan haar dienen te worden overgedragen terwijl de gemeente alleen de grond voor de woningen wil overdragen met voldoende garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het vorige gemeentebestuur heeft dit contractueel niet goed geregeld. In een antwoord opgesteld door adviesbureau APART wordt de houding van Situs betreurd, mede omdat het plan vele bezwaren van omwonenden had weggenomen.

Het bureau gaat dieper in op het schrijven van het college en komt voorts tot de conclusie dat “er sinds de indiening van de plannen van van der Wurf en Pijnaker, Situs 2 kleine wijzigingen heeft aangebracht in haar plannen. Deze wijzigingen bemoeilijken de invulling van het project en komen, hopelijk onterecht, over als een poging om realisering van de invulling van het middenstuk verder te verhinderen”. Het bureau hoopt dat de gemeente gebruik maakt van haar stuurcapaciteit.

De heren van der Wurf en Pijnaker zijn na de ontvangst van het schrijven van het college nog meer overtuigd dat Situs maar kan doen en laten wat ze wil zonder al te veel tegenstribbelen van het college.

Men heeft de vaste overtuiging dat Situs al lang niet meer geïnteresseerd is in de bouw van het Dorpscentrum, maar hoopt op een schadevergoeding doordat de gemeente op een gegeven moment niet verder kan. De overeenkomst met het gebouwenplan van ‘s Graveland lijkt niet ver gezocht. Een gemeente zijn ziel en zaligheid heeft verkocht aan een projectontwikkelaar die, zonder dat er sanctiemogelijkheden zijn, de belangen van de gemeente en de burgers volledig veronachtzaamt.

Ook het plan Fortis lijkt de zelfde kant uit te gaan. Vooralsnog blijven de bezwaren van de omwonenden gehandhaafd en misschien is Situs daar wel heel gelukkig mee aldus de zorgelijke indieners van het plan. Zij benadrukken echter constructief met het college verder te willen gaan, bijgestaan door adviesbureau APART, dat, mede op verzoek van het college, de plannen voor een eventuele invulling van het middenstuk begeleid.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page SneeuwMatige wind Naar volgende bericht