Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Dode Eind/Krakeelakker

Wijdemeren, 31 oktober 2003. Gisterenavond stond op de agenda van de gemeenteraad het voorstel van het college om tot een oplossing te komen van de problematiek aan het Dode Eind in Kortenhoef. Er was minder vuurwerk in dit debat dan verwacht werd. Politieke slachtoffers vielen er helemaal niet. Zelfs geen krasjes werden aangebracht op het blazoen van wie dan ook.

Inleiding

Raadslid en mede-eigenaar van de Krakeelakker, Henk de Kloet, verliet bij de aanvang van het debat om op de publieke tribune plaats te nemen.


De familie De Kloet luistert op de publieke tribune naar het debat.
V.l.n.r.: Wendy de Kloet (dochter van Henk), Bert de Kloet (mede-eigenaar Krakeelakker), Henk de Kloet (raadslid en mede-eigenaar) en Françoise de Kloet (echtgenote van Henk).


Burgemeester Don Bijl

Het agendapunt werd ingeleid door burgemeester Don Bijl die een overzicht gaf van de geschiedenis van dit dossier, de plannen van het college nu en de gevaren die nog loeren. Daarbij legde hij een grote verantwoordelijkheid bij de provincie die indertijd met haar ontheffingen voor woonschepen verwarring zaaide en die hij een zig zag beleid verweet. Ook maakte hij duidelijk dat de uiterste consequentie van de uitspraak van de Raad van State betekent dat er geen enkele woonark bij de Krakeelakker en Maarten Fokke kan blijven liggen als de partijen er niet uit komen. Het voorstel van het college gaat uit van het 12 punten plan van de aanwonenden, die de zaak bij de RvS hebben gewonnen. Indien de partijen wel overeenstemming bereiken, dan is het waarschijnlijk dat de provincie zal instemmen met aanpassing van het bestemmingsplan. In dat geval worden er een aantal maatregelen genomen en wordt het aantal woonarken in de beide woonschepenhavens gemaximaliseerd op 18 per haven.

Debat


Betske van Henten (CDA)

Betske van Henten (CDA) opende de rij sprekers. Zij schetste de treurige erfenis van de gemeente 's-Graveland. Na betoogd te hebben dat het college grote inspanningen heeft gedaan om tot het huidige voorstel te komen, sprak zij haar steun uit aan de gepresenteerde plannen. Wel vroeg zij wethouder Co de Kloet of deze het collegebesluit loyaal uit zal voeren ondanks zijn minderheidsstandpunt in de besluitvorming.

Ook Lia Moote (PvdA) sprak haar sterke steun uit aan het college en hoopte dat alle partijen mee zullen werken om dit compromis te realiseren. Net als het CDA was zij licht kritisch over de rol van Co de Kloet en wilde zij daarover opheldering. Aan de oud-'s-Gravelandse wethouders Neef en De Kloet stelde zij de vraag: "Zou u weer zo besluiten met de kennis van nu?"


Gert Zagt (DBL)

Gert Zagt (DBL) sprak van een slepende kwestie. Het feit dat de aanwonenden bereid zijn om akkoord te gaan met het 12 punten plan vond hij zeer loyaal. "Tel uw zegeningen. Stop de juridische strijd. Die kent alleen maar verliezers." :riep hij alle partijen in het conflict toe. Hij was kritisch over het feit dat de raadsleden geen woord mochten zeggen over de kwestie, terwijl wethouder Co de Kloet direct in de krant stond. Aan De KLoet vroeg hij waarom deze de waarschuwingen van de provincie indertijd genegeerd heeft en of deze zich verantwoordelijk voelt voor de kosten en de schade die de zaak heeft opgeleverd en mogelijk nog gaat opleveren.

René Voigt (DBW) liet een heel ander geluid horen. Hij vroeg zich af waar deze discussie in de raad eigenlijk over gaat. Bestuursdwang (handhaven red.) is een zaak van het college. De raad moet weliswaar het college controleren, maar er zijn geen beleidskaders waaraan het handelen van het college getoetst kan worden. Indertijd heeft het voltallige college van 's-Graveland (Kozijn, Neef en De Kloet) te goeder trouw besluiten genomen op grond van ambtelijke adviezen. Alle wettelijke procedures zijn gevolgd. Er was geen sprake van achterkamertjes. Met de kennis van nu weten we dat de besluiten fout waren, maar toen niet. Een andere uitweg is om de huidige situatie met een nieuw bestemmingsplan te legaliseren. Ook stelde hij de indringende vraag of er wel een juiste afweging van alle belangen heeft plaatsgevonden in het voorstel van het college. Bestuursdwang hoeft niet als er andere grotere belangen aan de orde stelde Voigt.


Els van Hall (VVD)

Els van Hall (VVD) vond dat er veel tijd, geld en energie in de zaak was gestoken. Haar was het duidelijk dat er van de RvS geen woonschepen aan het Dode Eind mogen liggen. "Ik zou het knap van u vinden als u toch daar woonschepen mag laten liggen, bij wijze van compromis. De eigenaren van De Krakeelakker realiseren zich niet de gevolgen van de uitspraak van de RvS. Als zij dwars blijven liggen, dan spelen zij met vuur en blijven er uiteindelijk nul woonschepen." :aldus Van Hall.
Over de gemeente ën wethouder Co de Kloet (DBW) zei zij: "U heeft meerdere malen negatieve reacties van de provincie gehad maar daar is nooit iets mee gedaan. Met de verkoop van de parkeerplaats is het ook niet goed gegaan. Er leek wel sprake van een voorkeursbehandeling van de Krakeelakker door de gemeente 's-Graveland. Wij wilden het debat wel, maar de gemeente wilde dat nooit. De wethouder (De Kloet red.) heeft willens en wetens meegewerkt aan de woonschepenhavens zonder planologische toetsing. Zelfs nu vindt hij nog dat de zaak anders opgelost kan worden. Als dat zo blijft zit hier een wethouder vanavond zijn laatste klus te doen."

Nelleke Schenkkan(GL) hoopte op de afsluiting van een akelige zaak. Zij acht de problemen de schuld van de gemeente 's-Graveland. "De teneur in 's-Graveland was bedrijven helpen, zo kreeg Gijs' Supermarkt in Ankeveen ooit ook subsidie toen deze failliet dreigde te gaan." Zij vindt dat de toenmalige gemeente zich te afhankelijk heeft opgesteld van de provincie en de onduidelijke ontheffingen die deze uit gaf. "Het college van toen stelde altijd dat er niets tegen die ontheffingen in te brengen was." De provincie Noord-Holland verweet zij, in navolging van de burgemeester, inconsequent handelen ten aanzien van de uitgifte van ontheffingen voor het afmeren van woonschepen. "De cirkel is rond. Wat ooit begon als een parkeerprobleem op de jachthaven De Krakeelakker is nu weer terug bij een parkeerprobleem."

Felix Flameling (D66) deelde de opluchting van GL over het naderend einde van deze lang slepende kwestie. Hij somde alle slachtoffers van de zaak op: 1) De Krakeelakker, 2) de bewoners van de arken, 3) de gemeente Wijdemeren en 4) de aanwonenden. "Als wij in het college alleen maar nieuwe wethouders hadden gehad, dan was er nu weinig te bespreken. Nu is dat anders, omdat zowel Wim Neef (CDA) en Co de Kloet (DBW) ook de twee wethouders waren in het college waar dit alles fout ging. Hij pleitte ervoor om bij de handhavingsmaatregelen De Krakeelakker te compenseren voor schade. Hij sprak zijn steun uit voor de door het college voorgestelde oplossing.

Na deze bijdrage werd de vergadering voor 20 minuten geschorst.

Antwoorden college

Na de hervatting kreeg eerst wethouder Wim Neef het woord. Hij zei uiteraard de uitspraak van de RvS te zullen respecteren. Wel zei hij nog steeds volledig achter de besluiten van indertijd te staan, al zou hij die met de kennis van nu niet meer zo nemen.


Wethouder Co de Kloet (DBW)

Wethouder Co de Kloet was uitvoeriger in zijn beantwoording van de vragen. Hij legde uit dat ook hij de besluiten van indertijd weer zo zou nemen, maar niet met de kennis van nu. Hij legde uit waarom hij een minderheidsstandpunt in het college had ingenomen tegen het voorliggende voorstel. Hij dacht dat er nog andere mogelijkheden open lagen als in het nieuwe bestemmingsplan wel de woonschepen opgenomen zouden zijn. Van het nu voorliggende voorstel vindt hij dat er niet te schatten financiële risico's in zitten, die hij niet voor zijn rekening wilde nemen. Nu het besluit door het college zo genomen is zal hij het loyaal uitvoeren. Naar Nelleke Schenkkan had hij een felle reactie. "U zat toen ook in de raad. Toen heb ik u nooit gehoord, maar nu bent u wel kritisch." Fijntjes merkte hij ook op dat het college van toen een minderheidscollege was, dat ruime steun van de VVD kreeg, die nu de meeste kritiek heeft.
Ook vindt hij dat in het voorstel van het college zaken zitten die niets te maken hebben met de problemen. Als voorbeeld schamperde hij over de verkeersremmende maatregelen op het Dode Eind (een smal doodlopend weggetje van 150 meter lang).

De Kloet denkt dat de andere collegeleden te veel vertrouwen hebben in de goede afloop. "Compromissen zijn altijd mislukt. Ik had er geen vertrouwen in, mijn collega's wel."

Tweede termijn

In de tweede termijn vroeg Gert Zagt (DBL) indringend aan wethouder Co de Kloet of deze ooit besluiten in deze zaak had genomen die afweken van het ambtelijk advies. De Kloet gaf een onduidelijk antwoord, waarop Zagt de vraag nogmaals stelde. Uiteindelijk verklaarde De Kloet dat hij altijd de adviezen van de ambtenaren volgde. Na een tweede serie vragen van Zagt zei De Kloet dat er nooit een negatief advies aan het college over de ontwikkelingen aan het Dode Eind was gekomen.


Het publiek keek af en toe even
op uit de krant als het even heet
toe ging.

René Voigt (DBW) stoorde zich in zijn tweede termijn zeer aan de uitspraken van Els van Hall die het had over "gerommel" en "vriendjespolitiek". Ook haalde hij sterk uit naar de heer Scholten, aanwonende van het Dode Eind. Deze betichtte hij van "bijna laster" richting de gebroeders De Kloet van de Krakeelakker. Ook noemde hij een brief van de heer Scholten waarin deze het gehad zou hebben over "bestuurlijke criminelen". "Dat kunnen wij niet accepteren!" :zei Voigt.

Aansluitend volgde een warrig deel van het debat waarin Els van Hall het met Co de Kloet en René Voigt aan de stok kreeg. Op een zeker moment greep burgemeester Bijl in met de vraag waar zij naar toe wilde. Ook Lia Moote (PvdA) liet haar ongenoegen over de gang van het debat duidelijk blijken.

Om half twaalf was de discussie afgelopen. Er werd niet gestemd, er waren geen moties. Wel was duidelijk dat de meerderheid van de raad zich schaart achter de voorstellen van het college, dat nu verdere stappen moet zetten om tot uitvoering van de plannen te komen in overleg met alle betrokken partijen. Dat wordt geen eenvoudige klus.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...