Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Burger komt eerst? Afgeserveerd!

Wijdemeren, 3 december 2003. Vanavond werd de commissie Ruimte en Economie gehouden. De agenda was overvol, reden om niet om 20.00 uur, maar om 19.30 te beginnen.

Rioleringsplan

Bij binnenkomst was een duidelijke presentatie gaande over het rioleringsplan en de knelpunten in het rioleringstelsel, zoals in Nieuw Loosdrecht waar een flinke bui voor wateroverlast zorgt. De komende jaren wil de gemeente na de vaststelling van het rioleringsplan de zaak gaan aanpakken.

Dorpscentrum Loosdrecht

Vervolgens werd een uitgebreide presentatie gegeven over het dorpscentrum in Loosdrecht, waarbij de nadruk lag op het Situs plan. Er kwamen vele vragen van de commissie over het plan en de inbreng van de insprekers Jacob van der Meulen en de heer van der Burg. In de discussie bleek dat Jacob van der Meulen ondanks zijn kanttekeningen bij de plannen "een fervent voorstander" is van de bouw van het centrum.  Tineke Franssen verklaarde dat DBL geen echte voorstander van het plan is, mede vanwege de haast waarmee Loosdrecht het plan indertijd aangenomen heeft en de daaraan klevende risico's. Tineke Franssen stelde dat de tweede Heul (verbinding tussen de Vuntusplas en de Loosdrechtse Plassen) absoluut noodzakelijk is. Wethouder Neef was dit met haar eens. Wim Voeten (CDA) had geen vragen. Hij beperkte zich tot het college "succes" te wensen. De meerderheid van de commissie besloot geen behandeling in de raad te wensen van het informatieve stuk dat vanavond behandeld werd.

Handhaving carport en beeldentuin


Mevrouw Six spreekt opnieuw in....

Omdat in de raad besloten was de brieven van de familie Six en de daarin vervatte klachten naar de commissie te verwijzen, was mevrouw Six weer afgereisd naar Wijdemeren om in te spreken. In een kernachtig betoog herhaalde zij de bezwaren tegen de carport die illegaal bewoond wordt en de beeldentuin die door oud-wethouder 't Hoen commercieel geŽxploiteerd wordt. In correspondentie van de gemeente is in het verleden aangegeven dat noch de bewoning, noch de beeldentuin toegestaan waren. Vandaar de herhaalde vraag van de familie Six aan de gemeente om te handhaven, ofwel de bewoning te beŽindigen en de beeldentuin te verbieden.

Na de eerdere brieven van de gemeente was zij dan ook zeer verbaasd dat er in de raad van afgelopen donderdag plotseling over legalisering van de beeldentuin werd gesproken door het college.

Ook deed zij tegenover de commissie haar beklag over het feit dat de gemeente zich niet houdt aan vastgestelde termijnen waarbinnen reacties moeten worden gegeven. "Wijdemeren heeft de mond vol over handhaven, in de praktijk gebeurt dat echter niet." : zo sloot zij haar betoog af.

College wil legaliseren


Dick 't Hoen (oud VVD wethouder)

Burgemeester Don Bijl reageerde op de inspraak van mevrouw Six. Hij stelde dat Dick 't Hoen tegenover de gemeente verklaard heeft dat de carport geen woonruimte is, maar een berging waar een wasmachine staat en waar muziek gemaakt wordt. Waarmee handhaving niet aan de orde zou zijn. Over de beeldentuin zei hij dat deze hobbymatig wordt gehouden en dat navraag bij provincie en monumentenzorg had geleerd dat er in dat geval (hobby, kleinschalig) positief zou worden gereageerd op een bestemmingswijziging van het perceel, waarmee de beeldentuin gelegaliseerd zou worden.

Misser van de avond

Ook zei Don Bijl dat de familie Six op 14 maart dit jaar hun bezwaren tegen de woning en de beeldentuin had ingetrokken. Hij verbaasde zich er dan ook over dat de bezwaren opnieuw waren ingediend. Daarop ontstond enige commotie. Mevrouw Six verklaarde vanaf de publieke tribune dat dit een onjuiste voorstelling van zaken was en dat zij graag in drie zinnen wilde uitleggen hoe dat zat. Voorzitter Wim Lorjť van de commissie was echter onverbiddelijk, ontnam haar het woord en stuurde haar naar haar plaats terug. Formeel had hij misschien gelijk, maar uit menselijk en uit praktisch oogpunt was dit de misser van de avond. Een afgeserveerde burger was het resultaat.

In de discussie met de commissie kwam het later nog enkele malen voor dat het college dit punt benadrukte, De commissie, de publieke tribune en het college wisten dat mevrouw Six opheldering kon geven. Het werd haar echter niet toegestaan. Op de publieke tribune zei Gert Zagt (DBL) hardop: "Hoezo de burger komt eerst?", waarmee hij de irritatie van de toehoorders verwoordde over het formalistische gedrag van de commissievoorzitter en de commissie. Het college kwam de interventie van de voorzitter natuurlijk goed uit, maar in een duaal systeem met een commissievoorzitter van de oppositie zou je anders verwachten.

Partijen zeer kritisch

Enkele partijen waren zeer kritisch over de opstelling van het college. Andrť Spils (DBL) was gaan kijken naar de beeldentuin en kon geen andere conclusie trekken, dan dat hier van "een commerciŽle activiteit sprake is die onwenselijk is". Hij pleitte voor handhaving. Over de "carport" zei hij dat daar een keuken en een badkamer in zitten en dat deze dus niet alleen voor opslag, maar voor bewoning geschikt is. Renť Voigt (DBW) sloot zich bij Andrť Spils aan. "Dit is niet hobbymatig. Het is een bedrijf met een website. U moet niet legaliseren. U moet handhaven." Ernst Haselhoff (VVD) sloot zich ook bij die conclusie aan, evenals later Nanne Roosenschoon (D66). Wim Voeten (CDA) liet in het midden wat de mening van de fractie was over deze kwestie.

Het college, bij monde van burgemeester Don Bijl en wethouder Wim Neef bleef vasthouden aan het feit dat zij wilden legaliseren en niet handhaven. Ook stelde het college voor om eerst een artikel 19 procedure te starten om de beeldentuin te legaliseren, waarna de raad alsnog de procedure zou kunnen beoordelen. Dat stuitte op brede weerstand uit de commissie. (Overigens zijn artikel 19 procedures gedelegeerd aan het college, waardoor de raad niet om een oordeel gevraagd hoeft te worden, maar deze zelfstandig kan uitvoeren, zonder de raad. Maar dit terzijde. red.)

Omdat er brede weerstand in de commissie tegen legalisering bestond, zwakte burgemeester Don Bijl zijn pleidooi voor legalisering af. Hij stelde voor om bouw- en woningtoezicht de carport te laten controleren en om de vraag of de beeldentuin een hobby of een bedrijf is mee terug te nemen in het college en uit te laten zoeken.

Andrť Spils stelde aan het eind van het debat nog een cruciale vraag. "Is er vergunning voor bewoning van de carport gegeven, zoals Dick 't Hoen in de Gooi- en Eemlander beweert?" Wethouder Wim Neef: "Nee, er is geen vergunning gegeven."

Wat mevrouw Six had willen zeggen, maar niet mocht zeggen

Na afloop van het debat hing natuurlijk nog de vraag in de lucht of de familie Six nu wel of niet hun bezwaren hadden ingetrokken, zoals burgemeester Don Bijl had verklaard. Wij hebben het antwoord!

De bezwaren waren door de familie Six ingetrokken op basis van een schrijven van de gemeente met de toezegging dat de bewoning beŽindigd zou worden en voorzien van de vraag wat de gemeente ten aanzien van de beeldentuin onder hobbymatig verstaat. Aangezien de bewoning nooit gestaakt is geweest en er nooit uitsluitsel van de gemeente op de uitstaande vraag "hobbymatig"  is gekomen, is de zaak weer opgestart.

Als mevrouw Six tien seconden had gekregen van de voorzitter, dan had deze nuancering op de uitspraken van Don Bijl in het debat meegenomen kunnen worden. Raad en college moeten hun eigen visiedocument er nog maar eens op nalezen. Vooral het hoofdstuk over open bestuursstijl en goede communicatie met de burger bevat interessante leesstof. Morgen in de commissie het gemeentewapen van Gerda van der Stroom, die even wilde praten, maar dat ook niet mocht. red.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...