Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Geen OZB terug

Wijdemeren, 16 mei  2002. De Gemeente Wijdemeren heeft in een persbericht bekendgemaakt dat men een besluit van het college van B&W van 's-Graveland, dat de instemming van de toenmalige gemeenteraad had, gewoon terugdraait. Het oude college waarin wethouder Co de Kloet (DB) en wethouder Wim Neef (CDA) zaten nam in de gemeenteraad van 27 september vorig jaar  het besluit om een overschot aan OZB aan de bevolking terug te geven. Per huishouden 45,-- (fl. 100,--). Het nieuwe college heeft besloten om die harde toezegging domweg terug te draaien. Alleen wethouder Co de Kloet (DB) was het binnen het college oneens met dit standpunt. Wethouder Wim Neef (CDA) draaide mee met de rest van het college en was voor het terugdraaien van de belofte aan de 's-Gravelandse bevolking.

Met de discussie over de OZB in Loosdrecht vers in het geheugen is dit een merkwaardige gang van zaken. Toen werd door het college met nadruk gesteld dat de oude gemeenteraden nu eenmaal hadden bepaald dat de totale opbrengst van de OZB in Wijdemeren gelijk moest blijven en dat men zich aan dat besluit van de oude raden moest houden. (Overigens werd dat standpunt in januari dit jaar door de raad herbevestigd.) De oude raad van 's-Graveland besloot in november tot een verhoging van 4,5 % vanwege de onzekerheid van de toekomst, maar met de uitdrukkelijke wens om de OZB te verlagen als dat zou kunnen.

Met dit besluit wordt een precedent geschapen. Elk besluit van vorige colleges kan dus zonder meer teruggedraaid worden. Zelfs met hulp van wethouders die indertijd verantwoordelijk waren voor het oude besluit. Dat kon wel eens betekenen dat andere belangrijke besluiten van de diverse oude gemeenten ook  nog voor verrassingen kunnen gaan zorgen.

De Gooi- en Eemlander van vanavond heeft het bericht groot op pagina 2 van het regiokatern. De kop liegt er niet om.

's-Gravelanders lopen 45 euro mis
Nieuwe gemeente breekt belofte

In het artikel van Nico Postma staat beschreven hoe het college van Wijdemeren de belofte van het college van 's-Graveland brak. "De gemeente is onbetrouwbaar" :zegt Co de Kloet. "Ik zag het al aankomen. Ik had er al zo vaak op aangedrongen, maar het voorstel kwam maar nooit. Ik heb me er verschrikkelijk over opgewonden, omdat ik het de inwoners van 's-Graveland had beloofd." Hij kon zijn collega wethouders hier echter niet van overtuigen, inclusief wethouder Neef wiens besluit het ook was.

In het artikel wijst Co de Kloet erop dat de fusiegemeente heeft beloofd alle besluiten van de oude gemeenten uit te voeren. Daarbij noemt hij ook de toezeggingen aan de S.V. 's-Graveland die vorige maand door de nieuwe raad naar de prullenbak werden verwezen.

In de letterlijke tekst van het persbericht van de gemeente Wijdemeren hieronder is de argumentatie van het college te vinden voor deze wilde actie. Die luidt: "Het college van Wijdemeren vindt bij meerderheid een dergelijke uitkering niet verantwoord gezien de huidige financile positie van Wijdemeren. Daarbij zou het niet billijk zijn ten opzichte van de inwoners van de kernen Loosdrecht en Nederhorst den Berg die door de herindeling juist een (aanzienlijke) verhoging van de ozb krijgen." Bovendien worden automatiseringsmoeilijkheden genoemd bij de uitvoering van de belofte aan de burgers van 's-Graveland.

Geen uitkering aan inwoners s-Graveland van overschot OZB jaar 2000

De meerderheid van het college van B&W van Wijdemeren heeft besloten niet over te gaan tot uitkering van het overschot OZB van het jaar 2000 aan de inwoners van s-Graveland. Het zou hierbij gaan om ca. 45,-- per huishouden. Hiermee trekt het college een besluit in van het toenmalige college van s-Graveland. Aangezien wethouder De Kloet de belofte aan de inwoners had willen nakomen heeft hij tegen dit voorstel gestemd. 

Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2000 van de voormalige gemeente s-Graveland bleek dat er een meeropbrengst was van de onroerende zaakbelastingen van 350.000,--. Dit bedrag wilde het toenmalige college restitueren aan de inwoners mits het geen uitvoeringstechnische problemen met zich mee zou brengen. Dit is destijds aan de inwoners van s-Graveland kenbaar gemaakt. Het benodigde raadsbesluit hiervoor is echter nooit genomen. 

Het college van Wijdemeren vindt bij meerderheid een dergelijke uitkering niet verantwoord gezien de huidige financile positie van Wijdemeren. Daarbij zou het niet billijk zijn ten opzichte van de inwoners van de kernen Loosdrecht en Nederhorst den Berg die door de herindeling juist een (aanzienlijke) verhoging van de ozb krijgen. Van geheel andere orde is het feit dat de uitvoering wel degelijk automatiseringstechnische problemen met zich mee zou kunnen brengen. Reden genoeg niet tot uitkering over te gaan. Het college hoopt met dit besluit duidelijkheid te hebben geschapen. 

Regels verkoop kleine percelen grond vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsnota snippergroen Wijdemeren vastgesteld. Hierin is ondermeer bepaald dat de eerste 15 m2 onbebouwde grond 90,-- per m2, kosten koper zal gaan kosten. De hierna volgende m2 tot een totaal van 50 m2 onbebouwde grond komt op 75,-- per m2 k.k. Te bebouwen grond kost 135,-- per m2 k.k. Deze prijzen zullen jaarlijks worden aangepast aan de prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie van het CBS. In de nota is verder bepaald onder welke voorwaarden de gemeente bereid is kleine percelen grond aan particulieren te verkopen. Binnenkort volgt hierover uitgebreide informatie op de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen. 


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gem. WDM, G&E
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...