Herindelingsdossier

maart 2000 - juli 2001
De herindeling vond plaats op 1 januari 2002

Publ. Staatsblad (12-7-2001) Wijdemeren een feit (30-5-2001)
Herindeling Hamerstuk Herindeling unaniem aangenomen (15-2-2001)
Antwoordnota Minister (18/11/2000) Commissiebehandeling (15/11/2000)
Dorpsbelangen komt! (27/12/00) Leefbaar Wijdemeren? (11/11/00)
Goudberg: Tolheffing kul (10/11/00) Loosdrecht superieur? (8/11/00)
Doets wil niet fuseren (13/10/00) Wijdemeren.nl (12/10/00)
Utrecht geeft tegengas (7/10/2000) Partijen fuseren (30/9/00)
Kamerleden komen horen (14/9/00) Persbericht en Wetsvoorstel (31/8/00)
Plaats gemeentehuis (3) (13/7/00) Plaats gemeentehuis (2) (12/7/00)
Reacties naam (30/6/00) Plaats gemeentehuis (30/6/00)
Voorstel naam (28/6/00) Loosdrecht bij Noord-Holland (23/6/00)
Werknaam kiezen (2) (19/5/00) Werknaam kiezen (17/5/00)
Eerste gezamenlijke raad (18/4/00) Utrecht biedt weerstand (3/3/00)

Onomkeerbaar!

Hieronder staat de wetswijziging die gepubliceerd is in het Staatsblad, waarmee de herindeling een feit is. Onomkeerbaar. Dag 's-Graveland, dag Nederhorst den Berg, dag Loosdrecht, welkom Wijdemeren (NH).

Wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht opgeheven.

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingedeeld bij de provincie Noord-Holland, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden  van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de
instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6
1. Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg belast.
3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de bij deze wet ingestelde gemeente.
4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Wijdemeren eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling

Artikel 7
Artikel 8 van de Wet op de rechterlijke indeling 1 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
In het gestelde onder «Kantongerecht Hilversum:» vervallen:
«’s-Graveland», «Loosdrecht» en «Nederhorst den Berg». Na «Weesp» wordt toegevoegd: , Wijdemeren.

Artikel 8
De bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 2 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
In het gestelde onder «Gooi en Vechtstreek» vervallen: «’s-Graveland», «Loosdrecht» en «Nederhorst den Berg». Na «Weesp» wordt toegevoegd: Wijdemeren.

Artikel 9
De tabel, bedoeld in artikel E1, eerste lid, van de Kieswet 3 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
Staatsblad 2001 328 2.In het gestelde onder kieskring 10 vervallen: «’s-Graveland» en «Nederhorst den Berg». Na «Weesp, » wordt ingevoegd: Wijdemeren,.

Artikel 10
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 31 mei 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K. G. de Vries

Uitgegeven de twaalfde juli 2001

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 255.
Handelingen II 2000/2001, blz. 3775–3787; 3844.
Kamerstukken I 2000/2001, 27 255 (253, 253a).
Handelingen I 2000/2001, blz. 1389

1 Stb. 1994, 404, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 februari 2001, Stb. 102.
2 Stb. 1994, 145, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2000, Stb. 496.
3 Stb. 1989, 423, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 maart 2001, Stb. 163.

Wijdemeren een feit
20 mei 2001

Wijdemeren, 30 mei 2001. Gisteren was het zover. De Eerste Kamer nam het wetsontwerp unaniem aan om Loosdrecht bij Noord-Holland te voegen en om de gemeenten 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg met ingang van 1 januari 2002 vrijwillig samen te voegen tot de nieuwe gemeente Wijdemeren.

Daarmee is een proces afgerond dat in 1995/1996 begon met de dreiging van annexatie door Hilversum en de samenwerking van 's-Graveland en Loosdrecht om tot samenvoeging te komen. Later sloot Nederhorst den Berg zich bij dat samenwerkingsverband aan.

De provincie Utrecht startte een jaar of drie geleden alsnog een tegenoffensief, maar dat mocht niet baten.

Met dit besluit is geschiedenis geschreven. De gemeenteraden waren unaniem voor de vrijwillige samenvoeging en de provinciegrens bleek minder heilig dan hij altijd werd voorgesteld.

Met de publicatie van deze wet in de Staatscourant treedt hij in werking en is de samenvoeging formeel een feit. Dit stond er op de website van de Eerste Kamer vandaag:

Samenvoeging gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, en wijziging grens provincies Noord-Holland en Utrecht (27.255)

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot de nieuwe gemeente Wijdemeren, die ruim 23.000 inwoners zal tellen.

Omdat de eerste twee gemeenten in de provincie Noord-Holland liggen en de derde gemeente in de provincie Utrecht, wijzigt met deze samenvoeging tevens het grensbeloop tussen deze provincies. De nieuwe gemeente komt te liggen in de provincie Noord-Holland.

Het voorstel is op 20 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 mei 2001 als hamerstuk afgedaan.

Eerste Kamer: Herindeling Hamerstuk
18 mei 2001

Wijdemeren, 18 mei 2001. Op 29 mei aanstaande zal de herindelingswet door de Eerste Kamer behandeld zal worden. Die informatie staat de website van de Eerste Kamer. Geen van de Senatoren wenst het woord of stemming, noch wil iemand nog enige vragen stellen. Daarom zal Minister de Vries ook niet bij de behandeling in de Kamer aanwezig zijn.

Alleen GroenLinks heeft in de schriftelijke voorbereiding vragen gesteld over het feit dat het Gemeentehuis van de nieuwe Gemeente in 's-Graveland komt en er geen direct openbaar vervoer van Loosdrecht beschikbaar is. De Minister verwees in zijn antwoord naar het feit dat men in een half uur via Hilversum in 's-Graveland kan zijn. Bovendien wees hij op de komst van de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland die mensen naar de plaats van bestemming zal vervoeren.

Ook stelde hij dat er loketten in Nederhorst en Loosdrecht komen. Tenslotte antwoordde hij dat ook Wijdemeren gebruik gaat maken van de electronische snelweg voor dienstverlening.

Er rest na deze "behandeling" in de Eerste Kamer nog één stap in het herindelinsproces, de publicatie van de Wetswijziging in het Staatsblad. Op dat moment is de komende herindeling een voldongen feit.

Hieronder de tekst zoals die te vinden is op de site van de Eerste Kamer:

Samenvoeging gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, en wijziging grens provincies Noord-Holland en Utrecht (27.255)

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot de nieuwe gemeente Wijdemeren, die ruim 23.000 inwoners zal tellen.

Omdat de eerste twee gemeenten in de provincie Noord-Holland liggen en de derde gemeente in de provincie Utrecht, wijzigt met deze samenvoeging tevens het grensbeloop tussen deze provincies. De nieuwe gemeente komt te liggen in de provincie Noord-Holland.

Het voorstel is op 20 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat heeft op 3 mei 2001 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen. Het voorstel wordt op 29 mei 2001 als hamerstuk afgedaan.

Tweede Kamer: Herindeling unaniem aangenomen
15 februari 2001

De jarenlange zorvuldige voorbereidingen voor de samenvoeging van de gemeentes's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg werden vandaag beloond en bekroond met de unanieme steun van alle Tweede Kamerfracties, met uitzondering van de fractie GL, die afwezig was.

Een zeer ruime vertegenwoordiging van lokale bestuurders, fracties en besturen van de 3 gemeentes mocht daar in Den Haag persoonlijk getuige van zijn, getuige van een historisch moment, de opheffing van hun gemeentes en de vorming van de nieuwe gemeente Wijdemeren. Uiteraard heeft de Eerste Kamer 
het laatste woord, maar gezien de eensgezindheid in de Tweede Kamer kan en mag dat geen enkel probleem meer opleveren. Treffend was dan ook de samenvattende reactie van minister De Vries, verantwoordelijk voor herindelingen: "Ik ben blij met de eenstemmigheid waarmee u op dit wetsvoorstel hebt gereageerd. Het kan dus ook anders bij herindelingen". 

In de discussies, gevoerd door de Kamerleden van VVD (dhr. Balemans), SGP (dhr. v.d. Berg), D66 (dhr. Hoekema), CDA (dhr. Mosterd) en PvdA (mevr. Duikers) werd door iedereen benadrukt dat deze herindeling van onderen af is gekomen. Wel vroeg de SGP zich af hoe vrijwillig vrijwillig hier was, gezien de vroegere dreiging van Hilversum. Het CDA vroeg vervolgens aan de minister 
of de nieuwe gemeente wel 25 jaar verschoond zou blijven van nieuwe herindelingen. Minister De Vries kon uiteraard geen toezegging doen voor een dergelijke termijn, wel zei hij dat de nieuwe gemeente alles in zich heeft om een duurzaam bestaan mogelijk te maken. Van de gemeente Hilversum had hij overigens een brief ontvangen die duidelijke taal sprak: "Het Streekplan biedt Hilversum voldoende aanknopingspunten voor woonruimtebeleid. Verder uitbreiding heeft geen zin".

Als een rode draad door alle opvallend diepgaande en zakelijk gevoerde discussies liep, hoe kan het ook anders, de wijziging van de provinciegrens in verband met de overgang van Loosdrecht van Utrecht naar Noord-Holland. Daarbij werd ook meerdere malen gerefereerd aan andere opbloeiende herindelingsvarianten, zoals BAL (Breukelen, Abcoude en Loenen), BEL (Blaricum, Eemnes en Laren), Veenendaal, en de zeer ver gevorderde variant Vianen. Waar versterking van het lokale bestuur zo werd geroemd bij herindelingen, Wijdemeren in het bijzonder, werd daaraan meteen gekoppeld of dat dan ook niet voor provincies gold, met name gezien de omvang van de provincie Utrecht. Met andere woorden: hoe klein mag een provincie zijn? Iedereen was het er over eens dat structureel onderzoek noodzakelijk is. De Kamer en ook de minister zijn voorstander van uitbreiding van het onderzoek door het IPO (Interprovinciaal Overleg), voorzitter de Commissaris van de Koningin van N.H, de heer Van Kemenade naar de rol van de provincies. Voorstel is om daar de VNG (Ver. van Ned. Gemeenten), voorzitter de heer Deetman, bij te betrekken en die gezamenlijk een rapport aan de Kamer uit te laten brengen. De minister ontlokte mevrouw Duikers nog de uitspraak, dat samenvoeging van Flevoland en Utrecht voor de PvdA bespreekbaar is. 
De heer Balemans (VVD) nam wat gas terug over het inleveren van Utrecht en zijn verwijzing naar Vianen toen de heer Van de Berg (SGP) hem interrumpeerde met de opmerking dat deze herindeling op zichzelf staat en dat een soort ruilhandeldiscussie onzuiver is. 

Ook de rol van het Plassenschap en het Samenhangend Gebiedsperspectief (SGP) werden besproken, maar speelden een zeer ondergeschikte rol in de discussie. Tot slot bleek iedereen het roerend met elkaar eens over de waarde van dit gebied als groene zone, en, bovenal, als een buitengewoon aantrekkelijk gebied om in te mogen wonen. En dat verandert niet door deze herindeling, integendeel, de kans om dit unieke gebied zo te bewaren wordt hierdoor juist versterkt. 


Douwe van Essen, fractievoorzitter CDA 's-Graveland en waarnemend parlementair journalist.

Dorpsbelangen komt!
27 december 2000.

In de Gooi- en Eemlander van vanavond schrijft Evert van Tijn een stuk over Dorpsbelangen. De lokale 's-Gravelandse partij gaat zijn vleugels uitslaan naar Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Heeft Algemeen Belang onlangs de handdoek in de ring geworpen omdat deze partij het niet zag zitten om in november met de verkiezingen mee te doen, Dorpsbelangen kiest ervoor om zich te klonen in de beide andere gemeenten. Begin januari zullen er in de beide gemeenten zusterpartijen worden opgericht.

Omdat er nog geen Loosdrechtse woordvoerder is neemt wethouder Co de Kloet vanuit Kortenhoef de honneurs waar. Hij wil nog even geheim houden wie Dorpsbelangen Loosdrecht gaan vormen, evenals de definitieve oprichtingsdatum. Dat zal echter zeker voor half januari zijn. Rond hetzelfde tijdstip zal ook Dorpsbelangen Nederhorst den Berg een feit worden.

Er zijn nog geen plannen om direct te komen tot een overkoepelende partij Dorpsbelangen Wijdemeren (of wat de naam van de gemeente ook mag worden, aldus de Kloet). Hij vindt het beter om zelfstandig te beginnen omdat de beide zusterpartijen van de grond af moeten worden opgebouwd. Van Leefbaar Wijdemeren weet hij helemaal niets.

In Loosdrecht heeft alleen Jacob van der Meulen, de voorzitter van de lokale VVD, ervaring op dit gebied. Een poging om indertijd Gemeentebelangen Loosdrecht te doen herleven mislukte. "Voor de grote gevestigde partijen is het al moeilijk om mensen te krijgen. Dat wordt nog lastiger met een lokale partij erbij. Nee hoor, ik blijf netjes binnen de VVD."

Doets wil niet fuseren
13 oktober 2000

De Gooi & Eemlander bericht in een artikel dat de Loosdrechtse agrariër Adriaan Doets graag aanstaande maandag over de komende herindeling had ingesproken bij de hoorzitting van de vaste kamercommissie. Zijn brief, waarin hij verzocht om spreektijd, is echter zoekgeraakt.

Hij vindt dat de huidige gemeenten te klein zijn om samen zelf de broek op te houden. Omdat de nieuwe gemeente een duurdere burgemeester en een duurder ambtenarenkorps zal hebben, voorziet hij stijgingen van de ozb. Verder denkt hij dat de grote oppervlakte van de nieuwe gemeente en de intensiteit van het gebied voor problemen gaan zorgen. Een ander argument tegen de herindeling vindt hij dat de nieuwe gemeente bij Noord-Holland gevoegd zal worden. De afstand tot Haarlem vindt hij te groot in vergelijking tot die van Utrecht. Hij zou liever zien dat Loosdrecht samen zou gaan met Loenen en Breukelen als er dan toch gefuseerd moet worden. Hij heeft enkele honderden handtekeningen opgehaald van medestanders. Met argusogen zal hij de nieuwe gemeente blijven volgen.

Over een jaar of vijf, zes voorziet hij dat Wijdemeren bij Hilversum gevoegd zal worden, waarna Hilversum in het gebied gaat bouwen van de Bosdrift tot het Vliegveld.

Op de hoorzitting zullen de volgende organisaties ieder tien minuten inspreken. De openbare hoorzitting begint om 15.20 in de Statenzaal van de provinciehuis in Utrecht aan de Pythagoraslaan in Utrecht:

 • Bewonersvereniging Horstermeerpolder
 • Curtevennestichting
 • Gedeputeerde Meijdam van Noord-Holland
 • De burgemeesters van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland
 • Gedeputeerde Staten van Utrecht (verklaard tegenstander van de herindeling)

Wijdemeren.nl
12 oktober 2000

Onder de kop "Gemeenten tuk op wijdemeren.nl" staat er in de Gooi- en Eemlander van vanavond een stuk over de plannen van Minister van Boxtel om voor de overheid eigen domeinnamen te maken. Gevraagd naar de reactie van de gemeente 's-Graveland deelt Martin Luif, woordvoerder van de gemeente, mee dat de drie gemeenten, die verwachten heringedeeld te worden, ondanks de plannen van van Boxtel toch de domeinnaam wijdemeren.nl in bezit willen hebben. De domeinnaam is eigendom van Plassennet Internetdiensten. Rik Jungmann, mede-eigenaar van Plassennet wordt ook geciteerd in het stuk. Hij stelt dat aparte domeinnamen voor de overheid (net als in Engeland en de VS) verreweg de beste oplossing is om meningsverschillen over domeinnamen tussen overheden en anderen te voorkomen.

Hieronder het ANP bericht van 12 september dit jaar waarin de plannen van Minister van Boxtel worden beschreven:

TWEEDE KAMER

Alle overheidsinstellingen onder een paraplu op internet

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten en andere overheidsinstanties kunnen nog voor het eind van dit jaar gebruik maken van het internetdomein 'overheid.nl' voor hun website. Alle sites van overheden 'hangen' dan samen onder het internetportaal overheid.nl. Zo zou de gemeente Rijswijk bijvoorbeeld het adres www.rijswijk.overheid.nl krijgen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat nog dit jaar alle gemeenten, ministeries, provincies en waterschappen via het portaal te benaderen zijn. Ook verzelfstandigde overheidsorganisaties kunnen er gebruik van maken. Minister Van Boxtel (Informatie en -communicatietechnologie) hoopt op deze manier de overheid 'dichter bij de burger te brengen'.
Gemeenten vragen al langer om een gemeenschappelijke site. Tot nu toe was dit technisch moeilijk te organiseren. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de 'technische hobbels' nu opgelost. De gezamenlijke portalsite kost de overheden en overheidsinstellingen, volgens hem, niets.
Internetgebruikers kunnen onder het internetportaal www.overheid.nl terecht bij de instellingen. Ze kunnen ze ook vinden als ze na www. de naam van de instelling intikken, gevolgd door overheid.nl. De site overheid.nl bestaat al langer, maar wie op die site bijvoorbeeld de gemeente Hardenberg aanklikt, wordt doorgelinkt naar het webadres www.startnet.nl/harden/gemeente. Dat
wordt straks dus anders.
Gemeenten moeten volgens Van Boxtel deelnemen aan het gezamenlijke internetproject. Als gemeenten daarnaast hun eigen sites willen handhaven, is dat, volgens het ministerie, geen probleem.
Het gros van de gemeenten heeft nog geen eigen site op internet.
Volgens Van Boxtel moeten zij nu grote haast maken om voor het eind van het jaar een site op orde te maken. De bal, zo vindt de minister, ligt nu bij de gemeenten. Ze hebben geen excuus meer om geen site op internet te hebben.

Utrecht geeft tegengas
7 oktober 2000

Op de voorpagina van het regiokatern van de Gooi- en Eemlander stond bovenstaande prominente kop met dito artikel. Even een citaat uit de aanhef: "De provincie Utrecht is bezig met een laatste offensief om Loosdrecht binnenboord te houden. Gedeputeerde Staten van Utrecht trachten de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de gemeentelijke herindeling van Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg ongewenst is en de ontwikkeling van de recreatie in de regio blokkeert."
De provincie stelt dat de regio Vecht-Plassengebied enorme potenties heeft op het gebied van recreatie en toerisme, die bedreigd worden door Amsterdam-Zuidoost, Schiphol, Leidse Rijn, de HSL, de A2 en de verdubbeling van de spoorlijn  Amsterdam - Utrecht.

Voorts wordt aangevoerd dat het Plassenschap Loosdrecht (ter bevordering van het (water)toerisme) in gevaar komt. Noord-Holland, Hilversum en Amsterdam stapten er al eerder uit. Gemakshalve wordt in de biref van Utrecht aan de vaste commissie van de Tweede Kamer vergeten dat Loenen (ook Utrecht) al eerder zelf uit het Plassenschap stapte.

De brief werd door Utrecht geschreven in het kader van de openbare hoorzitting die op 16 oktober in het Provinciehuis van Utrecht wordt gehouden door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer.

Partijen fuseren
30 september 2000

De landelijke partijen in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland zijn al lang bezig om samen te werken. Dat proces begon al vier jaar geleden, toen er nog sprake van was dat Hilversum een claim legde op de buurgemeenten. Nu wordt de samenwerking en het komen tot een fusie een noodzaak. Over een jaar zullen de kieslijsten ingeleverd moeten worden voor de verkiezingen in november 2001. Op dat moment moeten de partijen hun lijsten voor elkaar hebben en moeten de afdelingen in elkaar geschoven zijn. In augustus/september volgend jaar zal de verkiezingscampagne al op stoom moeten liggen.

De Gooi- en Eemlander besteedt vandaag aandacht aan de stand van zaken van dit fusieproces. De PvdA, het CDA, D66 en de VVD zijn hard bezig om het samengaan vorm te geven. De PvdA is het verst. Men heeft een nieuwe afdeling "Wijdemeren" opgericht, die werkt als een soort federatie van de bestaande afdelingen en besturen.. Voorzitter van de nieuwe afdeling is Wim van den Hurk, die bij de gemeente Nederhorst den Berg werkt. Het CDA verwacht volgende maand een gezamenlijk bestuur samen te kunnen stellen. Volgende maandag komt D66 bij elkaar om ook te bezien hoe het best een nieuwe afdeling samengesteld kan worden. 

Bij de VVD gaat het wat stroever omdat er Loosdrechtse leden en bestuursleden zijn die hopen de de herindeling niet door zal gaan. Friso van Voorthuizen, woordvoerder van het nieuwe VVD bestuur in oprichting vind de houding van die Loosdrechters jammer. En hij heeft ervaring. Ooit was hij raadslid in Nigtevecht, voor de samenvoeging met Loenen. Later zag hij de voordelen van een grotere gemeente met meer bestuurkracht en een ambtenarenapparaat dat opgewassen is tegen de stroom werk die uit Den Haag aanzwelt.

Een verhaal apart zijn de beide lokale partijen uit 's-Graveland. Wethouder Co de Kloet van Dorpsbelangen ('s-Graveland) zegt dat er serieus wordt nagedacht over de oprichting van één of meer lokale partijen op Wijdemeers niveau. Maar hij houdt zijn mond nog even omdat zoiets zorgvuldig moet gebeuren, buiten de publiciteit.

Of ook Algemeen Belang plannen heeft om uit te groeien buiten de voornamelijk Ankeveense machtsbasis vermeldt het artikel niet.

Kamerleden komen horen
14 september 2000

In de Gooi- en Eemlander stond vandaag dat er op 16 oktober een hoorzitting zal plaatsvinden door leden van de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De hoorzitting is een voorbereiding op de besluitvorming in de tweede kamer rond de herindeling. Waar en hoe laat de hoorzitting gehouden zal worden is nog niet bekend. Waarschijnlijk buiten de grenzen van de nieuwe gemeente. Tijdens de hoorzitting kunnen burgers inspreken. Jan Goudberg, burgemeester van Nederhorst den Berg verwacht weinig oppositie tegen de voorgenomen herindeling omdat die er tot nu toe niet of nauwelijks geweest is. "Misschien komt Willen van Kooten wel inspreken, de Loosdrechter is altijd goed voor een paar boude uitspraken." :aldus Goudberg.

Het zal vooral van de provincie Utrecht afhangen of het spannend wordt gezien de voorgeschiedenis en de weerstand die deze provincie, vooral in de laatste periode, geboden heeft.

Als u ook wilt inspreken, dan kan dat. U moet dat dan voor 2 oktober schriftelijk melden bij de griffier van de vaste commissie voor BZK, postbus 20018, 2500 EA in Den Haag.

Persbericht en Wetsvoorstel
31 augustus 2000

Vandaag werd bekend dat de gemeenten een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken hebben ontvangen waarbij een wetsvoorstel tot herindeling van 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg gevoegd was. In het voorstel zit ook de grenswijziging van de provincies Noord-Holland en Utrecht omdat Loosdrecht bij Noord-Holland komt. (Een herindeling is een wetswijziging en moet daarom door de Tweede- en de Eerste Kamer goedgekeurd worden.)

Naar aanleiding van deze brief gaven de gemeenten gezamenlijk een persbericht uit dat als volgt luidde:

De gemeentebesturen van 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg hebben bericht ontvangen dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel tot samenvoeging van de drie gemeenten en de wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht heeft ingediend bij de Tweede Kamer.
Het Ministerie en de Raad van State hebben het wetsvoorstel zeer snel afgewerkt. Het advies van de Raad van State was zonder meer instemmend. De in het verleden opgelopen vertraging van enkele maanden is weer ongedaan gemaakt. Volgens planning zal de voorgenomen fusie per 1 januari 2002 een feit zijn. De verkiezingen voor de nieuwe gemeente zullen hoogstwaarschijnlijk omstreeks november 2001 worden gehouden.

28 augustus 2000

Burgemeester en wethouders van
's-Graveland
Loosdrecht
Nederhorst den Berg

Als u hier klikt kunt u het complete Wetsvoorstel lezen. Hier klikken levert u de Memorie van Toelichting op (interessanter!). U kunt ook naar de site www.overheid.nl gaan. Deze site die op initiatief van de Minister van Grote Steden- en Integratiebeleid is gestart, bevat alles over de overheid. Daar zijn ook de kamerstukken te vinden.

Plaats gemeentehuis (3)
13 juli 2000

Vandaag stond er in de regiobijlage van de Gooi- en Eemlander weer een artikel over de plek voor het gemeentehuis na de samenvoeging. Martin Vlaanderen heeft ditmaal bestuurders uit Loosdrecht en Nederhorst den Berg om hun mening gevraagd. Allen stellen zij dat niet de huidige, maar de nieuwe gemeenteraad dat zal bepalen. Maar zij geven wel hun visie. Wethouder Nagel (CDA) uit Nederhorst den Berg staat er helemaal achter. Mevrouw Kluit-Boterenbrood, wethouder voor de VVD in Loosdrecht vind ook dat het het beste in de middelste gemeente, 's-Graveland, zou kunnen komen.Raadslid L. ten Rouwelaar (PvdA) uit Loosdrecht is het er ook mee eens dat 's-Graveland de beste plek is. Gemeentesecretaris J. Jansen deelt mee dat in alle bestuurlijke overleggen eigenlijk al wordt uitgegaan van 's-Graveland als vestigingsplaats. In Nederhorst den Berg en Loosdrecht zullen bijkantoren blijven voor rijbewijzen en paspoorten.

Plaats gemeentehuis (2)
12 juli 2000

Op 30 juni stelde wethouder Piet Goossen van Nederhorst den Berg dat het gemeentehuis van Wijdemeren maar in 's-Graveland zou moeten komen vanwege de centrale ligging. Vandaag zegt wethouder Co de Kloet van 's-Graveland hetzelfde. In de G&E van vandaag zegt ook hij dat het gemeentehuis in 's-Graveland moet komen. Loosdrecht heeft geen ruimte, Nederhorst den Berg is te klein en ligt te excentrisch. 's-Graveland heeft weliswaar een hele grote tuin, maar het is de vraag of daarin gebouwd mag worden. Het lijkt erop dat er al binnenskamers over gesproken is.

Reacties naam
30 juni 2000

De Gooi- en Eemlander heeft rondvraag gedaan naar de reacties op de naam van de nieuwe gemeente, Wijdemeren. Vooralsnog is het enthousiasme niet zo heel groot. Toch zijn er enkelen die het wel een goede naam vinden. Zo vindt Carole Denninger uit Kortenhoef het niet slecht klinken. Jan Veenman uit Ankeveen kan er mee leven, al is het even wennen.

Plaats gemeentehuis
30 juni 2000

In de Gooi- en Eemlander van gisteren is wethouder Piet Goossen van Nederhorst den Berg aan het woord. Hij voorspelt een drukke tijd om de gemeentelijke diensten te fuseren. Hij stelt dat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Wijdemeren in 's-Graveland zou moeten komen omdat zowel Nederhorst den Berg als Loosdrecht te decentraal liggen. Wat enigszins verbaast is dat hij het al stellig over de gemeente Wijdemeren heeft, terwijl de gemeenteraad van 's-Graveland (en van de andere gemeenten) gisterenavond nog een keuze moest maken uit de drie voorgestelde namen. 

Voorstel naam
28 juni 2000

Op 23 juni heeft een commissie bestaande uit de heren Blok, Buitenhuis en Zeldenrijk een keuze gemaakt voor drie werknamen voor de nieuwe samengevoegde gemeente. Zoals bekend wil het ministerie dat er een tijdelijke naam gekozen wordt die gebruikt wordt om in alle discussies en stukken de nieuwe gemeente aan te duiden.

De commissie stelde de volgende eisen aan de nieuwe naam:

 • Geen combinatie van de bestaande namen
 • Grammaticaal en naar betekenis juist
 • Bij voorkeur 1 woord
 • De naam moet een gemeenschappelijk kenmerk van de drie gemeenten uitdrukken
 • De naam moet goed "bekken"

Op grond van deze criteria stelt de commissie de volgende namen voor:

 1. Wijdemeren
 2. Drechtvenen
 3. Meerhoven

In de komende gemeenteraad van a.s. donderdagavond (morgenavond) wordt aan de raad de keuze tussen deze drie namen voorgelegd. De meerderheid van stemmen voor een naam van de drie gemeenteraden samen bepaalt de werknaam.

Loosdrecht bij Noord-Holland
23 juni 2000

Hieronder de letterlijke tekst van een ANP bericht. Daaruit blijkt dat er een belangrijke stap is gezet in het nu al vier jaar lopende herindelingsproces.

TWEEDE KAMER

Grenzen van provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met
twee gemeentelijke herindelingen, waarvoor de provinciegrens moet
worden gewijzigd. De gemeente Vianen, nu behorend tot Zuid-Holland,
wordt overgeheveld naar de provincie Utrecht. Loosdrecht gaat van
Utrecht naar Noord-Holland. De gemeente wordt daar samengevoegd met
's-Graveland en Nederhorst den Berg.
Minister De Vries van Binnenlandse Zaken stuurt de voorstellen
nu voor advies naar de Raad van State. Daarna worden ze behandeld
door de Tweede Kamer.

 

Werknaam kiezen (2)
19 mei 2000

In de Gooi- en Eemlander van vandaag een artikel over de werknaam. Het blijkt dat er plotseling haast is met de keuze van de naam van de heringedeelde gemeente. Voor de zomer wil Minister de Vries van Binnenlandse Zaken een werknaam hebben. Er is een werknaam nodig zoals wij hieronder al meldden. Maar de kans is heel groot dat de werknaam ook de naam van de nieuwe gemeente zal blijken te worden. Daarom moet er toch wel even goed over nagedacht worden.

In het artikel komen de volgende namen langs:

Glank, Glombonbank, 's-Gravendrecht den Berg, Drieluikseplasdorp, Wijde Meren, Niet Wijde Plassen, etc. Burgemeester Goudberg van Nederhorst voorspelt nogal wat discussie. Burgemeester Kozijn van 's-Graveland heeft een literaire voorkeur. Awater vindt hij het mooist, de titel van een boek van Nijhoff. Burgemeester Gieskens van Loosdrecht heeft er wel gedachten over maar zegt nog niets. Hij vindt dat de naam recht moet doen aan de historie van het gebied.

Er zal een commissie komen met een lid per gemeente die zich over de naam gaat buigen. Voor Nederhorst den Berg zal Prof. dr. Blok in de commissie gaan zitten.

Werknaam kiezen
17 mei 2000

Op de raadsagenda voor de gemeenteraad van 25 mei aanstaande staat een intrigerend agendapunt. Er moet voor de herindeling een werknaam voor de nieuwe gemeente gekozen worden. Er werd opgegeven dat dan maar tijdelijk GNL (alfabetische volgorde van de eerste letters) moest worden. Het ministerie wil echter een echte naam. Er wordt nu als agendapunt 9 een procedure voorgesteld om te komen tot een tijdelijke nieuwe naam.

Eerste gezamenlijke raad
18 april 2000

Gisterenavond vond in beslotenheid de eerste gezamenlijke gemeenteraad plaats van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland. Volgens de Gooi- en Eemlander waren de raadsleden opgetogen. "Het was alsof de nieuwe gemeente al gesetteld was."

In de tafelschikking was het al af te lezen. Felix Flameling (D66 Nederhorst den Berg): "Niet de raden, maar de fracties van de partijen zaten bij elkaar." De eensgezindheid was groot. Er was geen enkel oppositioneel geluid hoorbaar. Ook de lokale partijen Algemeen Belang en Dorpsbelangen uit 's-Graveland schaarden zich volledig achter de fusie." Wim van Oudheusden (PvdA Loosdrecht) spreekt van een saamhorigheidsgevoel en groot positivisme. "Van cultuurverschillen tussen de drie gemeenten was niets merkbaar." Douwe van Essen (CDA 's-Graveland): "Al drie jaar wordt er gepraat. Het heeft moeten groeien. Kijk naar het samengaan van de afdelingen sociale zaken. Daar staken de emoties de kop op. Emoties die je vaker ziet bij herindelingen. Die fusie is een goede les geweest."

Utrecht biedt weerstand
3 maart 2000

De provincie Utrecht geeft niet op. Hoewel de gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg inmiddels al zo'n vier jaar unaniem streven naar samenvoeging blijft de druk uit Utrecht bestaan. Nu weer stelt de provincie een Strategisch Gebiedsperspectief op waarbinnen Abcoude, Loenen, Breukelen en Loosdrecht een rol spelen. De Loosdrechtse raad werd uitgenodigd om mee te praten. Die bedankte voor de eer, want de samenwerking met de andere gemeenten heeft al aardig vorm gekregen. Bovendien is Loosdrecht innig verweven met het Gewest Gooi- en Vechtsreek. Ook dat laatste wil men niet kwijt. Politie, brandweer, afvaldienst, etc., etc. Het gebeurt allemaal in gewestverband.

Uiteindelijk zal het besluit tot herindeling binnen afzienbare tijd in Den Haag genomen worden, want daar ligt de bal nu. Samenvoeging betekent dat Loosdrecht van Utrecht naar Noord Holland verhuist. En dat wil Utrecht voorkomen, vandaar...

Later werd besloten dat Loosdrecht toch maar ging, maar aldus burgemeester Gieskens: "We hebben deelgenomen met de mededeling dat we niet meepraten over zaken die wij al in het gewest hebben geregeld."

Heel merkwaardig was dat de bijeenkomst weliswaar openbaar was, maar dat de pers niet was uitgenodigd. Maar, ook burgemeester Gieskens van Loosdrecht kreeg twee dagen vooraf pas een uitnodiging. Misschien is de uitnodiging aan de pers nog onderweg.