Wetsvoorstel

Samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau,enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij.in overweging genomen hebben, dat het wenselijk:is de gemeenten 's-
Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten 's-
Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe
gemeente Wijdemeren ingesteld, bestaande uit het grondgebied
van de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg
en Loosdrecht, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende
kaart.

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe
gemeente Wijdemeren ingedeeld bij de provincie Noord-Holland,
waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland
wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende
kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt de op te heffen
gemeente Nederhorst den Berg aangewezen voor de toepassing
van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband
met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in
dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den
Berg en Loosdrecht wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren
aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van
de Wet algemene regels herindeling:
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering
van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan
gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de
voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6

1. Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt een tussentijdse
raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a,
van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt
de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg belast.

3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de
datum waarop de reguliere verkiezingen moeten worden
gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de
bij deze wet ingestelde gemeente.

4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe
gemeente Wijdemeren eindigt in de in het derde lid bedoelde
situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van
de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de
gemeenteraden na de datum van herindeling

Artikel 7

Artikel 8 van de Wet op de rechterlijke indeling wordt met ingang
van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
In het gestelde onder "Kantongerecht Hilversum:" vervallen: "'s-
Graveland", "Loosdrecht" en "Nederhorst den Berg". Na "Weesp"
wordt toegevoegd: , Wijdemeren.

Artikel 8

De bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Poiitiewet 1993
wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
In het gestelde onder "Gooi en Vechtstreek" vervallen: "'s-
Graveland", "Loosdrecht" en "Nederhorst den Berg". Na -"Weesp"
wordt toegevoegd: Wijdemeren.

Artikel 9

De tabel, bedoeld in artikel E1, eerste lid, van de Kieswet wordt met
ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:
In het gestelde onder kieskring 10 vervallen: "'s-Graveland" en
"Nederhorst den Berg". Na "Weesp, " wordt ingevoegd:
Wijdemeren,.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst
en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen
houden.

Gegeven

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES,

TERUG Memorie van Toelichting

Terug naar Archief