WIJDEMEERSE WEBKRANT
Slag om het Schapenweitje
Nederhorst den Berg, do 2 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanavond bieden de Vrienden van het Ankeveensepad voorafgaand aan de raad 2000 handtekeningen aan. Ook sturen zij een uitgebreid rapport aan de raad.

Motie D66, DLP en VVD

De heer Brugman, die in de commissievergadering Ruimte en Economie van 15 februari insprak en zijn inspraak gebruikte om zeer fel tegen het plan, de gemeente en andere betrokkenen van leer te trekken, liet een doorwrocht rapport maken door een landschapsarchitekt uit Haarlem, een architekt uit Amsterdam en een ecoloog uit Culemborg. Dat rapport is aan de raadsleden verzonden.
Op 17 februari verzonden D66, DLP en de VVD een persbericht waarin zij aankondigden dat zij vanavond een motie zullen indienen om de bouwplannen te stoppen. Die motie zal naar verwachting geen meerderheid krijgen.

De landschapsarchitekt schrijft:

Conclusie landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing

Het landschap rond het Ankeveensepad heeft grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Uniek is dat men direct vanaf het dorpsplein het landschap in stapt. Het zou onherstelbare en blijvende schade veroorzaken als deze schakel tussen plein en landschap zou worden onderbroken en de bomen zouden worden gekapt om plaats te maken voor grote twee-onder-een-kapwoningen.
Landschappelijk en cultuurhistorisch is de tuin met beplantingsingel een wezenlijk onderdeel van de kerk en de parochie. Ook dit wordt in het cultuurhistorisch onderzoek (door Cultuurcompagnie Noord-Holland) gebagatelliseerd. Het is niet aannemelijk te maken dat sprake is van een relevant noordelijk deel en een onbelangrijk zuidelijk deel van het terrein.

De architekt schrijft:

Conclusie verkeer en parkeren

Het Ankeveensepad wordt, als deze plannen worden uitgevoerd, een zeer stenige straat die niet zal aansluiten bij het dorpse karakter van het plein en niet zal passen in het open en groene karakter van het achterliggende landschap. Van de in de ruimtelijke onderbouwing omschreven ‘dorpse karakter’ zal dan ook geen sprake meer zijn. De herinrichting van het Ankeveensepad is nog niet bekeken, terwijl de impact daarvan zou moeten worden meegenomen in de beoordeling van deze twee gecombineerde plannen.

De ecoloog wijst op het voorkomen en het mogelijk voorkomen van bedreigde diersoorten op het Schapenweitje. Hij schrijft:

Voor zover de stukken ingezien konden worden lijkt er onvoldoende onderzoek gedaan te zijn naar de volgende ecologische betekenis van het plangebied voor beschermde soorten onder de nieuwe Wet natuurbescherming (vogels met jaarrond beschermde nesten, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijnsoorten, nationaal beschermde soorten):
de betekenis van de beplanting langs het Ankeveensepad als vliegroute voor vleermuizen;

  • de betekenis van de bunker als winterverblijfplaats van vleermuizen;
  • de betekenis van de oude bomen in het parkbosje als verblijfplaats/baltsplek van vleermuizen;
  • de betekenis van de vijverpartij en het parkbosje als leefgebied van Ringslang;
  • de betekenis van de diverse schuurtjes als nestplek van Steenuil;
  • de betekenis van de cipressen aan de rand van het geriefbosje als roestplek van Ransuil;
  • de betekenis van de afwisseling van beplanting, water en weiland voor Groene specht, IJsvogel;
  • de aanwezigheid van Rugstreeppad en Veenmol in het gebied.

Algehele conclusie in het rapport

De twee nieuwbouwplannen op deze unieke locatie, waar de dorpsrand overgaat in het omliggende landschap, worden summier en selectief onderbouwd, onvoldoende in samenhang beschouwd, waarbij bovendien vooropgezette conclusies worden getrokken en landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten worden gebagatelliseerd. Zorgvuldige heroverweging van de voorgestelde bouwplannen zou derhalve op zijn plaats zijn.(Kaartje en onderschrift: Rapport Brugman)

Ietwat overdreven

Eén van de kaartjes uit het rapport. Dat er vanaf het Willie Dasplein (Dorpsplein) uitzicht is op het Ankeveensepad, zoals het onderschrift vermeldt, is ons inziens wat overdreven. Naast de apotheek is het mogelijk om over het lege kavel het landschap te zien, maar dat kan niet vanaf het Willie Dasplein. Wil je het Ankeveensepad kunnen zien, dan zal je toch echt het pad op moeten lopen langs het Spieghelhuys, anders zie je het niet vanaf het Plein, zoals trouwens ook op bovenstaand kaartje te zien is.

Dossier Ankeveensepad

bron
WWK
foto
rap. Brugman
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief