WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Schapenweitje Stapje Verder
Wijdemeren, do 16 februari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond vond het debat over de bouw op het Schapenweitje in Nederhorst plaats. De gemoederen liepen hoog op. De race is niet gelopen.

Update 17-2-2017, 12.37, enkele foutjes hersteld en de strekking van de middenstander en de flyers in zijn winkel aangepast n.a.v. opmerkingen van diverse kanten.

Lange avond

De inspraak en het debat begonnen om half negen. Er werd advies aan de commissie gevraagd over het al dan niet ter inzage leggen van het bestemmingsplan voor de bouw van 12 seniorenwoningen langs het Ankeveensepad in Nederhorst. Om half twaalf concludeerde voorzitter Jan--Willem Nienhuis dat er in de commissie drie partijen voor en drie tegen doorgaan met het plan waren. In zetels in de raad waren er elf (CDA 7, DB 2 en PvdA/GL 2) voor de volgende stap, het ter inzage leggen van het bestemmingsplan, terwijl acht (VVD 3, D66 3 en DLP 2) daar tegen waren. Verwacht mag dan ook worden dat het college zal besluiten om het bestemmingsplan voor de bouw van 12 sociale seniorenwoningen op het Schapenweitje binnenkort ter inzage te leggen, waarna de belanghebbenden hun zienswijze (bezwaar) kunnen indienen tegen het plan.


Wethouder Betske van Henten

Fractievoorzitter Sieta Vermeulen (VVD)

Van dik hout

Het ging gisteren in de commissie af en toe van dik hout zaagt men planken. Dat begon al met de inspraak buiten de agenda om van de heer Brugman. Brugman schreef een ingezonden stuk (bladzijde 6) in het Weekblad Wijdemeren van 8 februari waarin ernstige beschuldigingen worden geuit aan het adres van de gemeente over het proces van de totstandkoming van het Schapenweitje-bestemmingsplan. Hij stelt dat de projectontwikkelaar en de gemeente innige banden hebben en elkaar geholpen hebben om de zaak bij de provincie er door te krijgen. Tijdens zijn inspraak herhaalde en verdiepte hij zijn beschuldigingen met citaten uit correspondentie die hij in handen kreeg als gevolg van een WOB verzoek. Voorzitter Jan-Willem Nienhuis bood hem geen verdere ruimte en verwees hem naar de klachtencommissie, die onderzoek kan doen naar de vermeende misstanden en daarbij hoor en wederhoor toepassen. Tijdens de inspraak over het bestemmingsplan voor het Schapenweitje nam Brugman weer plaats achter de microfoon tussen zes andere insprekers, die ieder vijf minuten tijd kregen.

Twee insprekers waren zeer geporteerd voor het bouwplan. Cor Koster van de gezamenlijke ouderenbonden en de heer Jansen van FNV Senior. De overige vijf, de dames Neuteboom en Hidding en de heren Brugman, Knijf, Neuteboom waren fel tegen het bouwplan.


De heer Koster

De heer Brugman

De heer Knijf

De insprekers

Cor Koster opende de rij. Hij wees op de grote behoefte aan seniorenwoningen, die ook in de woonvisie van de regio staat. Het Schapenweitje heeft in zijn ogen geen speciale natuurwaarde, omdat het een vervuild baggerdepot is. Dat 12 "woninkjes" Bommelsteinwandelroute aan zouden tasten bestreed hij. De route is 10 km lang, het rijtje huizen is slechts 125 m lang. Hij betitelde de tegenstanders als NIMBY's, (Not In My Back Yard).

De heer Brugman opende zijn inspraak met de mededeling dat hij geen verdachtmakingen wenste in te brengen, zoals de vorige inspreker. Hij hield dat niet lang vol, met name in de richting van de gemeente. Zijn argumenten waren grosso modo dezelfde als die van de overige insprekers na hem: Er zijn wel alternatieve bouwlocaties, Het is prachtige natuur dicht bij de dorpskern. De bouw gaat leiden tot hinder en planschadeprocedures.
De toon werd grimmiger. Hij sloot af met de mededeling aan de politieke partijen dat ze "met dit besluit nu kunnen oefenen in luisteren naar de burger, een kundigheid die ze volgend jaar met de verkiezingen onder de knie moeten hebben". De heer Brugman stelde ook dat een raadslid "hier aanwezig" inwoners onder druk had gezet om niet zijn handtekening te zetten onder de handtekeningslactie tegen de bouw. "Een lokale politicus probeerde invloed uit te oefenen door een middenstander te vragen de flyers uit zijn winkel te verwijderen. 

De heer Knijf wees op de natuurwaarde van het stuk land en het wandelpad. De bouw van de 12 woningen (en 8 aan de overkant) vond hij een aantasting van de natuur. Bijzonder boos maakte hij zich over de door Cor Koster genoemde term NIMBY. "Ik woon aan de overkant aan de Vaartweg. Alsof mij het recht ontzegd wordt om te zeggen wat ik er van vind." Hij ging over de tijd, maar kon niet door de voorzitter gestuit worden, toen die vruchteloos trachtte hem te stoppen, terwijl hij ook nog Cato ten tonele voerde: "En overigens ben ik van mening dat er niet gebouwd moet worden aan het Ankeveensepad."


Mevrouw Neuteboom

De heer Neuteboom

Mevrouw Neuteboom en meneer Neuteboom spraken na elkaar in. Mevrouw Neuteboom hield een lyrische lofzang op het Ankeveensepad, waar schaapjes geaaid kunnen worden en de ijsvogel nestelt. Meneer Neuteboom wees op het bouwplan tegenover de nu geprojecteerde twaalf seniorenwoningen, waar acht woningen zouden moeten komen. "Het wordt een pijpenla."


De heer Jansen

Mevrouw Hidding

De heer Jansen van FNV Senioren noemde het een voortreffelijk plan. Hij wees erop dat er een tsunami van senioren ontstaat. In 2040 zal 50% van de inwoners van Wijdemeren tot die categorie behoren. Er is al een grote behoefte aan seniorenwoningen die alleen maar toe zal nemen.

Mevrouw Hidding noemde naast de al genoemde argumenten ook de handtekeningenactie waar 2100 gecontroleerde en ontdubbelde handtekeningen verzameld werden tegen het bouwplan. Zij noemde het een slecht plan.


2100 handtekeningen

De commissie

In eerste termijn deelde Nanne Roosenschoon (D66) mee dat zijn partij een plan dat breed draagvlak heeft graag steunt, maar dat dat hier niet het geval is en er bovendien een uniek stukje natuur verloren zou gaan. D66 is dus tegen de ter inzage-legging.

Jan Verbruggen (CDA) verklaarde dat zijn partij beloofd heeft om te bouwen. Hij wil dat het plan ter inzage gelegd wordt opdat dan alle echte bezwaren gewogen worden en de raad weet hoe de vlag erbij hangt.

Martin Vuyk (VVD) wil weten of de beschuldigingen van de heer Brugman waar zijn of niet. Hij dacht dat de gemeente jokte tegen de provincie toen gesteld werd dat er geen alternatieve locaties voor de woningen zouden zijn. In zijn ogen wordt het hele dorp gedupeerd met de bouw van 12 woningen. Hij voorspelt een verkeerschaos als er links en rechts van het Ankeveensepad gebouwd gaat worden.


Jan Verbruggen (CDA)

Martin Vuyk (VVD)

Ria Hennis (DB) sloot zich aan bij coalitiegenoot CDA. Ook zij wil het plan ter inzage leggen en de zienswijzen afwachten, om daarna te besluiten.

Gert Zagt (DLP) had kritiek op het hele voortraject met de informatieavonden waar de gemeente wel was, maar geen rol zei te spelen, terwijl wel al advies aan de provincie was gevraagd. Ook de onduidelijkheid over het aantal woningen dat uiteindelijk langs het Ankeveensepad zou moeten komen bekritiseerde hij. Zijn partij was tegen de ter inzage-legging.

Stan Poels (PvdA/GL) heeft zich hevig gestoord aan de toon waarop tot nu toe het debat gevoerd werd door voor- en tegenstanders. Dit was volgens hem "kretologie", geen normaal debat. Hij had een dilemma, omdat hij moest kiezen tussen natuur en sociale woningbouw, beiden speerpunten van zijn partij. Uiteindelijk zou hij kiezen voor het standpunt van de coalitiegenoten, voor de verdere procedure met de ter inzage-legging.

Tijdens haar beantwoording stelde wethouder Betske van Henten dat er geen sprake is van alternatieve locaties voor de seniorenwoningen, omdat iedere sociale seniorenwoning hard nodig is. Het bestemmingsplan voor de woningen aan de overkant zal pas later besproken worden. Op de beschuldiging dat de gemeente plannen verborgen houdt voor de provincie antwoordde zij dat de provincie ieder plan in Wijdemeren kent.

In tweede termijn werden vergelijkbare argumenten gewisseld als in de eerste. Martin Vuyk (VVD) deed een ultieme poging. "Dit is het moment. Nu kunt u nog besluiten om dit onzalige plan te stoppen!" Het mocht niet baten.

Binnenkort zal het bestemmingsplan ter inzage gelegd worden, waarna 2100 bezwaarschriften tegemoet gezien kunnen worden als de voortekenen niet bedriegen.

Dossier Ankeveensepad

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief