WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vragen DLP aan Deloitte
Wijdemeren, wo 5 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gert Zagt (DLP) verzocht Deloitte om naar Wijdemeren te komen voor een toelichting op het BKM rapport. Hieronder zijn vragen, die vanavond om 17.30 beantwoord gaan worden.

Aan het eind van de middag is er in het gemeentehuis een openbare bijeenkomst gepland met de gedeputeerde Van der Hoek (prov. NH) en het onderzoeksbureau Deloitte dat de bestuurlijke toekomst van de regio in kaart bracht. Gert Zagt (DLP) dook in de materie, deed zijn huiswerk en stelde onderstaande vragen. Hij zond de vragen naar de media (G&E, WWK en WW/Nieuwsster), waarvoor dank.

Dossier bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden bericht

Vragen aan Deloitte

Feitenonderzoek heeft Deloitte gekoppeld aan grote hoeveelheid opgehaalde beelden zoals:

  • 9 organisaties die in en om het bestuurlijke systeem functioneren
   • welke organisaties voor Wijdemeren? 
   • welk criterium lag daar aan ten grondslag? 
   • wie heeft deze organisaties aangedragen?
  • 47 interviews, round tables en werksessies (om beeld ophalen en toetsen)
   • wie zijn voor Wijdemeren geïnterviewd? Of is dat de lijst zoals opgenomen in bijlage 6. 
   • wie heeft de selectie van deze actie voor Wijdemeren bepaald?
  • 83 gesprekspartners (als waarborg voor de validiteit van bevindingen Deloitte)
   • wie heeft deze gesprekspartners geselecteerd en aangedragen? 
   • wie waren dit concreet voor Wijdemeren?
  • 11 openbare databronnen (vormde de kern van Deloitte’s professioneel beeld; en diende om opgehaalde beelden te toetsen aan feiten)
   • welke specifieke openbare bronnen waren dit?
  • 272 Documenten  (uitgebreid bureaustudie)
  De meningen en conclusies in het rapport zijn zelden onderbouwd en nauwelijks gestaafd met feiten. Vaak lezen we typeringen als |”Men vindt etc .....”. We ontvangen graag ter voorbereiding op de inhoudelijke discussie in november de onderliggende gegevens (bijvoorbeeld de vragenlijsten met de antwoorden en de gespreksverslagen).
 1. Het concept eindrapport is in de Begeleidingscommissie besproken en Deloitte heeft het rapport toen bijgesteld. Wat is er in de conceptrapportage gewijzigd door de begeleidingscommissie?
 2. Is op grond van het bijgestelde rapport nog wel sprake van een onafhankelijk onderzoek?
 3. Hoeveel heeft dit gehele onderzoek voor de regio totaal gekost?
 4. Waar kunnen we de onderbouwing van de conclusies vinden? 
 5. Wanneer maakt u het onderzoek af? De extra vragen van Wijdemeren zijn deels niet of onvoldoende beantwoord. Zet bijv de plussen en minnen op een rijtje voor alle alternatieven. Wat gaat het betekenen en wat gaat het opleveren?
 6. U stelt dat de provincie, als de gemeenten er niet uitkomen, de knoop maar moet doorhakken eind 2019. Op de bijeenkomst in De Witte Bergen nuanceerde u dat door te stellen dat het een bestuurlijke aanbeveling was. Op grond van welke feiten zou zo’n forse ingreep van de Provincie gerechtvaardigd zijn? 
 7. U beschouwde de lokale woonlasten. Waarom nam u niet de positieve rekening resultaten van die jaren (2014 en 2015 )in ogenschouw?
 8. Heeft u om appels met appels te vergelijken (tav gemiddelde woonlasten) een correctie toegepast voor de gemiddelde woningwaardes van de respectieve gemeentes?.
 9. Hoe kan het dat Deloitte de bevindingen van het Winsemius-rapport, alwaar de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp een dikke pluim kreeg, niet als serieus alternatief heeft opgenomen in het rijtje van alternatieven?
 10. Wat zijn nu de pijlers waarop de objectiviteit van dit rapport gebaseerd is?
 11. Waarom heeft u geen raadsleden (de volksvertegenwoordigers) gehoord en alleen collegeleden in Wijdemeren?
 12. Afgelopen jaren waren er overschotten, waarom worden de financiën dan regelmatig als beperking opgevoerd?
 13. Waarin zit de onderbouwing van de zwakte "omdat evenementenvergunningen soms laat afgegeven worden", hoeveel concrete gevallen betreft dit op welk totaal?
 14. Heeft Deloitte in alle onderzochte stukken ergens een besluit gevonden waarin onomwonden staat dat Wijdemeren met Hilversum samen wil? Zo ja, mogen wij een afschrift van dat besluit? Zo nee, waarom heeft Deloitte er voor gekozen om alleen dat alternatief uit te lichten? Terwijl de raad van Wijdemeren wel degelijk om andere alternatieven gevraagd heeft, sterker nog, de raad schreef: “het onderzoek mocht niet de koppeling aan welke gemeente dan ook als uitgangspunt hebben” (uit de brief van Wijdemeren aan GS dd 26 januari 2016.
 15. Hoe kan het dat onderzoeksvraag 3 is opgenomen (..herindeling vd gemeente Hilversum, Wijdemeren en Weesp...) terwijl in Wijdemeren middels amendement in de brief aan GS is opgenomen " De gemeenteraad wil juist alle opties open houden, het onderzoek moet niet de koppeling aan welke gemeente dan ook als uitgangspunt hebben"? Daarnaast meldde die brief d.d. 26/1/16: " Partijen benadrukken dat het niet gaat om expliciet de combinatie Hilversum, Weesp en Wijdemeren, maar dat alle opties in Gooi & Vechtstreek aan de orde moeten komen.
 16. Kunt u een specificatie overleggen van de ‘forse inhuur’ in 2014 en 2015? (616k versus 1.457k).
 17. Hoe komt in de eindconclusie als een duveltje uit een doosje op tafel dat ‘grote opgaven van de Loosdrechtse Plassen niet tot stand komen’? Nergens in het rapport is dat onderbouwd. Sterker nog, er wordt voorbijgegaan aan de slechts gedeeltelijke verantwoordelijkheid van Wijdemeren voor dit aspect en de inmiddels met inzet van velen gezette stappen.
 18. Waarom beschouwde u slechts 2 ‘regionale opgaven’ het Mirt en de Regionale Woonvisie, terwijl juist die opgaven in gang gezet zijn met wederom inzet van velen en de besluitvorming daarover op de rol staat?
 19. Waarom wijdde u totaal geen aandacht aan de megaprestatie die op het gebied van het Sociaal Domein door de regio geleverd is en waarover GS van Noord-Holland immer lovend waren?
 20. Waarop slaan de voorbeelden ASR-terrein en Driesprong als het om illustratie van stroeve samenwerking gaat?
 21. Hoe verklaart u de lovende verslaglegging over gehaalde prestaties in bijvoorbeeld de verantwoordings documenten aan de gemeenteraad ten opzichte van het door het college geschetste zelfbeeld in het bestuurskrachtonderzoek?
 22. Waarom is geen enkele vereniging bevraagd in Wijdemeren?
 23. Vergeet u niet terug te komen op de gedane toezegging in De Witte Bergen om terug te komen op de plussen en minnen van ‘iets’ met Gooise Meren?
 24. Zowel van de kant van Deloitte als van de gedeputeerde werd in De Witte Bergen aangedragen dat andere varianten dan genoemd in het rapport niet uitgesloten zijn. Aan welke criteria moeten deze eventuele varianten voldoen?
 25. U constateert een onvermogen om verschillen in visie te overbruggen binnen de huidige regionale gemeentelijke indeling. Realiseert u zich dat de democratische legitimatie van besluiten wellicht toeneemt bij grotere gemeenten maar dat zoiets dan ten koste gaat van de eigenheid van de oorspronkelijke dorpen? Democratische legitimatie mag toch geen doordrukken worden??
 26. Welke opties ziet u voor Wijdemeren om op korte termijn de lokale bestuurskracht te versterken? Wordt daarmee ook de regionale bestuurskracht versterkt?
 27. Is de gedeputeerde van mening dat Wijdemeren op z’n minst nog 1x zelfstandige verkiezingen verdient nu herindeling in de verkiezingsprogramma’s van 2014 totaal geen item was?

Groet,

Gert Zagt en Alette Zandbergen,
fractie De Lokale Partij

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief