WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Burg. Martijn Smit antwoordt DB
Wijdemeren, do 24 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Martijn Smit beantwoordt de vragen die DorpsBelangen gisteren stelde over de brief van GS en de planning van de bestuurskrachtmeting in de Gooi en Vechtstreek.

Gisteren stelde DorpsBelangen een serie vragen over de planning van de commissievergadering (14 januari) en de de raadsvergadering (21 januari) waar besluiten worden voorbereid, resp. genomen, over de bestuurskrachtmeting die medio 2016 plaats moet vinden. Het college van GS verzocht om de aanbevelingen inzake de bestuurskrachtmeting voor 1 februari 2016 te ontvangen. Burgemeester Martijn Smit geeft hieronder namens het college antwoord op de vragen van DB. Wat de raad er van vindt en er over besluit is aan de daarin vertegenwoordigde leden/fracties/partijen, zo stelt hij terecht.

Dossier Bestuur Gooi en herindeling

ingezonden brief

Antwoorden op vragen van DorpsBelangen

Vraag 1

In de vergadering van uw gemeenteraad van 26 november jl. heb ik u medegedeeld dat de bestuurskrachtmeting wordt behandeld in de commissie Bestuur en Middelen van 7 januari 2016 en vervolgens in de raad op 21 januari 2016. Het is de wens van de gemeenteraad om een bestuurskrachtmeting te houden. Dit als één van de bouwstenen waarop uw raad gaat besluiten tot geen fusie of juist wel een fusie. De getekende brief hebben wij per mail ontvangen op 17 december jl. en zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen op 18 december jl. , aan u doorgestuurd. De per mail ontvangen brief was ongedateerd, hetgeen onderaan de brief verklaard wordt.

Vraag 2

Het gespreksverslag is toegevoegd aan de op 21 december jl. per post ontvangen brief van de provincie en staat inmiddels geagendeerd voor de commissievergadering Bestuur en Middelen van 14 januari a.s.

Vraag 3

Op de op 21 december jl. per post ontvangen brief van de provincie staat een datumstempel van de gemeente.

Vraag 4

Ik heb begrip voor de vele opvattingen die bij dit politiek beladen onderwerp een rol spelen. Juist daarom vind ik het van groot belang om zo zorgvuldig als mogelijk vast te houden aan de planning. Ook daarom heb ik steeds vermeld dat de bestuurskrachtmeting die is geagendeerd door de provincie Noord-Holland zo spoedig mogelijk in 2016 wordt gehouden en heb ik u op 26 november 2015 in de gemeenteraad de datum van commissiebehandeling aangekondigd. Na vragen van aanvankelijk één fractie (de fractie DorpsBelangen) en vervolgens de fracties van D66 en De Lokale Partij heeft het Presidium gekozen voor een week uitstel. Ik vind dit een juiste keuze. De provincie heeft verzocht om een antwoord uiterlijk 1 februari 2016. Als daar al een andere keuze wordt gemaakt kan die niet aan het Presidium zijn. Op 14 januari 2016 is er ruimte om te spreken over de bestuurskrachtmeting in de commissie Bestuur en Middelen.

Vraag 5

De provincie Noord-Holland heeft alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ( met uitzondering van Gooise Meren) aangegeven een bestuurskrachtmeting noodzakelijk te vinden. Deze meting kan onderbouwing geven voor de keus om een zelfstandige gemeente met vergaande samenwerkingsvormen te blijven, of om tot een fusie te komen. De bestuurskrachtmeting staat echter niet op zichzelf, maar is één van de af te wegen factoren in dit proces. Dit geldt ook voor de door uw partij gehouden enquête.

Vraag 6

De discussie over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren is politiek beladen. Het is uw raad die uiteindelijk besluit. Enige consistentie van uw burgemeester in dit proces lijkt mij verstandig, gezien de uiteenlopende opvattingen in uw raad. . Dit biedt de meeste waarborg voor uw raad om inhoudelijk tot de juiste keuze te komen.

Vraag 7

U heeft uw vraag gericht aan college en Presidium. Zoals hiervoor aangegeven gaat het Presidium over de agendering. Namens het college beantwoord ik uw vragen. Politieke opvattingen van andere partijen vraag ik u te delen met die partijen.

Vraag 8

De keuze om geen referendum te houden en de keuze om mogelijk vooruitlopend op de verkiezingen van 2018 een besluit te nemen zijn beiden voorbehouden aan uw raad. De vraag die nu voorligt gaat niet verder dan het aandragen van kaders en het doen van suggesties om de meting van de kwaliteit van onze bestuurskracht tegen het licht te houden.

drs. M.E. Smit
burgemeester

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief