WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Jeugdzorg: Speelbal Politiek
Loosdrecht, wo 17 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius, die beroepshalve met Jeugdzorg te maken heeft, vindt dat Jeugdzorg geen onderdeel moet uitmaken van politieke debatten over SWW of Hilversum.

ingezonden brief

Jeugdzorg  speelbal politiek

De gemeenteraad heeft de afgelopen maanden nagedacht over de toekomst van Wijdemeren. Er waren twee opties Stichtse Vecht, Weesp, en Wijdemeren (SWW) of de route, via Hilversum, naar een Gooistad. Resultaat: een zienswijze voor een fusie met Hilversum, omdat de uitvoering van de taken op het gebied van het sociale domein in SWW verband niet efficiënt, onnodig bureaucratisch en onvoldoende transparant zouden zijn. Het college gaat -achteraf- in gesprek met inwoners tijdens Dorpsavonden.

De bezoekers komen omdat zij ronduit tegen een fusie met Hilversum zijn. Vooral omdat de noodzaak daarvan ontbreekt. Stelselmatig wordt door het college benadrukt dat de fusiegedachte voorkomt uit het besef dat er 'echt nagedacht moet worden over de organisatie om de burger zo goed mogelijk te bedienen in de toekomst'. Juist ook in het sociaal domein, omdat daar kwetsbare mensen en kinderen in het geding zijn.

Hoe zit het nu met de veranderingen in het ‘Sociale Domein’; de zorg voor de kwetsbare inwoners van Wijdemeren, jong en oud? De gemeenten worden over enkele weken verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken. Voor een deel zal het een uitbreiding van taken zijn, immers nu kunnen mensen die daar zelf niet toe in staat zijn bij de gemeenten aankloppen voor huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor langdurig zieken.
Voor de jeugd verandert er meer met de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari. De toegang tot de jeugdzorg wordt overgeheveld van provincie naar gemeenten. In de Jeugdwet is ook de zorg voor kinderen met een beperking geregeld.

Een ingewikkelde reorganisatie met als belangrijk uitgangspunt zorg dicht bij huis. Veel gemeenten, ook de kleintjes zijn druk aan de slag. De BEL gemeenten bijvoorbeeld, Eemnes (provincie Utrecht) en Blaricum en Laren (provincie NHolland) met samen 30.000 inwoners, melden trots dat zij klaar zijn voor de zorgtaken, die zij van het Rijk en de Provincie overnemen.

Tijdens de dorpsavonden wordt duidelijk dat er een grote maatschappelijke saamhorigheid is in de dorpen. Mensen met een chronische ziekte of beperking weten hun buren en familie te vinden. Zij ervaren het vragen om noodzakelijke hulp aan de gemeenten eerder als een drempel. Regionaal werkzame hulpverlenende organisaties oordelen positief over het WMO loket van gemeente Wijdemeren. En zo blijkt dat als een gemeente zelf blijft beschikken over budgetten, zij de zorg wel degelijk efficiënt bij de inwoner kan brengen.

De uitlatingen van een college leiden tot verwarring en onzekerheid wanneer een al dan niet noodzakelijke fusie met Hilversum in verband wordt gebracht met haar verantwoordelijkheden voor kwetsbaren. Zo ook voor de jongeren in Wijdemeren. Waar komt een telefonische melder kindermishandeling uit Wijdemeren of Weesp per 1 januari terecht in Utrecht of het Gooi? Indien Utrecht is er dan voldoende informatie beschikbaar van reeds betrokken zorgverleners in het Gooi? Hoe is überhaupt de kwaliteit van de zorg geborgd? Op basis waarvan worden indicaties gesteld?

Het is aan het gemeentebestuur om uit te leggen waarom het SWW-verband niet efficiënt, onnodig bureaucratisch en onvoldoende transparant zou zijn. Het doet er goed aan zich in de eerste plaats te concentreren op de zorgtaken en de bijbehorende transparantie. Het betrekken van Jeugdzorg in politieke discussies over fusies is niet gepast, temeer daar de personen waarover het gaat volledig afhankelijk zijn volwassenen: deskundigen in de zorg, ambtenaren en gemeentebestuurders.

Met dank aan de redactie van de WWK voor de verslagen van de Dorpsavonden.

Liesbeth Siderius, belangen behartiger van kinderen met een chronische en zeldzame ziekten.
Loosdrecht

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief