WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Verkeer domineert debat
Kortenhoef, wo 23 juni 2010

Ondanks het voetbal waren vanavond toch een man of veertig op komen dagen in de Dobber in Kortenhoef om te praten over de toekomst van Wijdemeren.

De avond werd geopend met een presentatie over aandachtsgebieden die aan de orde kunnen komen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op Wijdemeren. Daarin kwam veel aan de orde, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om Fort Kijkuit, aan het Hilversums Kanaal een prominente toeristische functie te geven en er een landmark van te maken door de begroeiing om het fort te verwijderen. Maar ook tal van andere onderwerpen als vaarroutes en verkeer kwamen aan de orde.


Discussiëren aan vier tafels.

Vijf tafels

Na deze inleiding werden vier tafels opengesteld om te discussiëren over vier onderwerpen, Wonen, Economie, Infrastructuur en Natuur-recreatie-toerisme. Nadat er drie kwartier gediscussiëerd was presenteerden de tafelvoorzitters de bevindingen.

Natuur

De laatstgenoemde tafel, natuur-recreatie-toerisme opende. Men noemde het verkeer als eerste probleem, ook voor het toerisme. Daarnaast werd parkeren als probleem genoemd. Deze tafel klaagde over Natuurminumenten als gesprekspartner. "Het is lastig om met Nat.Mon te overleggen en op tal van plaatsen is Nat.Mon verantwoordelijk voor achterstallig onderhoud.": zo meldde de tafel.

Infrastructuur


De tafel infrastructuur.

De tafel infrastructuur was daarna aan de beurt. Ton Burgers presenteerde de bevindingen. Men had waardering voor de presentatie van de gemeente. Burgers verklaarde dat er veel actiegroepen actief zijn over het verkeer. Hij pleitte er voor om de bewoners te betrekken bij de plannen t.a.v. het verkeer. In de presentatie van de gemeente miste hij de aanpak van de vuilinisbelten.

Economie

Joop Glijn trad op als voorzitter van de derde tafel. Hij vond dat er veel te veel aandacht voor Loosdrecht en te weing voor Kortenhoef is bij de gemeente. Glijn pleitte ervoor om winkelcentrum De Meenthof op te knappen, zonder de Dobber te sluiten of te slopen. Industrieterrein noemde hij een zooitje. Leegstaande gebouwen, lelijke infrastructuur en rommelig. Dat kan heel anders. In de presentatie van de gemeente werd er gesproken over mooie doorzichten door het verwijderen van bos. Glijn wees op de Kwake in Kortenhoefl, waar onlangs een enorme paardenstal verrees, die ook het doorzicht belemmert. Hij ziet graag een restritief beleid op bouwen om ook die doorzichten te behouden.

Wonen

De tafel wonen pleitte ervoor dat Wijdemeerders in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Wel vond men ook aan die tafel dat bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden met de beperkingen die het wegennet oplegt aan Wijdemeren.

Twee actiegroepen

Tijdens de bijeenkomst van vanavond bleek dat er inmiddels twee verkeersactiegroepen zijn ontstaan met tegengestelde belangen. Een actiegroep en een tegenactiegroep als het ware. Er schijnt in mei een bijeenkomst van WADW in restaurant Vlaar te zijn geweest, waar de, inmiddels in een aantal politieke partijen politiek actieve, WADW leden de "knip" (niet rechtdoor, maar gedwongen afslaan op de kruising Smidsbrug) presenteerden als een vrijwel door de raad genomen besluit, omdat er in alle partijen steun voor zou zijn. Mario Wouters (WADW) is fractieassistent bij de PvdA, Joep Nuissl (WADW) is raadslid voor DB en voorzitter van de commissie REO. In de raad van 1 juli wordt Emile Bakker (WADW) beëdigd als raadslid voor DB.)

Die wijze van presenteren door WADW heeft de bewoners van de parallelwegen Emmaweg, Koninginneweg en Cannenburgerweg (EKC) tot actie aangezet, omdat men daar bang is de het verkeer van Noorder- en Zuidereinde verdrongen wordt naar hun "rustige" kant van de 's-Gravelandsevaart. Deze bewoners hebben zich op hun beurt verenigd onder de naam EKC in een vereniging met ca. 180 leden.

De vraag mag hier heel voorzichtig gesteld worden of de WADW politici zonder last of ruggenspraak opereren en of er geen sprake is van verstrengeling van belangen. De eigen straat zou bij een stemming bevoordeeld kunnen worden ten opzichte van de EKC bewoners en dat dan uit WADW motieven, niet vanwege het algemeen belang.

Plan van aanpak verkeer


Links wethouder Gerard Abrahamse, rechts hoofd communicatie Frank Ratelband.

Tijdens zijn reactie op de ingebrachte suggesties verklaarde wethouder Gerard Abrahamse dat hij bang was geweest dat het alleen maar over verkeer zou gaan. Dat was hem meegevallen. De verkeerswerkgroep heeft een rapport gemaakt, waarmee het college aan de slag gaat. Dat leidde tot ontsteltenis bij Ton Burgers (EKC). De wethouder stelde hem gerust. Er komt een plan van aanpak en een communicatieplan rond de besluiten die over het verkeer genomen zullen worden.

Klachten Natuurmonumenten

Ook op de andere avonden, die de gemeente al eerder organiseerde, kwamen steeds de negatieve opmerkingen (klachten) over Natuurmonumenten terug, zoals ook deze avond, aldus de wethouder. O.a. het feit dat er niet overlegd zou kunnen worden met Natuurmonumenten en dat natuur altijd voorop staat bij Nat.Mon., ook als dat ten koste van veiligheid, gemak of woongenot van mensen gaat werd regelmatig genoemd. De wethouder gaat aandacht aan de verhouding van Wijdemeerders met Natuurmonumenten besteden.

2011 naar de raad

Alle suggesties die in de drie kernen verzameld werden, zullen samengevat worden. In het najaar zal met dat document nog een keer een grote bijeenkomst geroganiseerd worden om alles op een rij te zetten. Begin 2011 wil de wethouder de resultaten aan de raad voorleggen.

Dat is nog eens toekomstvisie

In de WieWatWaar, die vamiddag en vanavond verspreid werd, alsmede op de gemeentelijke website (Wijdemeren Informeren) stond een verslag van de avonden over de structuurvisie. Ook over deze avond, zo merkte Margot Schoote tot haar verbazing op. Ook uw redacteur las om kwart voor acht: "Tijdens drie inspiratieavonden op 16, 21 en 23 juni, werd hard gewerkt aan de
toekomst van Wijdemeren. De bijeenkomsten werden gehouden in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en ‘s- Graveland. De gemeente gaf eerst een presentatie over het verleden en het heden van Wijdemeren. Ook werden suggesties
voor toekomstige ontwikkelingen gepresenteerd."

De schrijver van het stuk in WI bleek helderziend te zijn, want hij wist al op voorhand dat wethouder Abrahamse vanavond aanwezig was. (Dat had anders kunnen zijn. Gelukkig was dat niet zo. Maar toch.) Frank Ratelband gaf ruiterlijk toe dat dit mis was gegaan en bood zijn excuses aan.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Rik Jngmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 3