WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Singelgroep Blij
Nederhorst den Berg, vr 3 december 2010

De Singelgroep reageert met een zeer uitgebreide ingezonden brief op de behandeling van de Voorstraat in de raad vorige week.

Dossier Voorstraat Nederhorst

ingezonden brief

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat te Nederhorst den Berg reageren we graag op een aantal punten.

1)

Naar verluid heeft de projectontwikkelaar dreigende taal geuit richting de gemeente waardoor deze zich in het nauw gedreven voelt. In de Wijdemeerse Webkrant van 25 november jl. verklaart wethouder Abrahamse dat de gemeente met handen en voeten gebonden is aan de contracten die met de projectontwikkelaar zijn afgesloten. De enige ontbindende situatie zou ontstaan als in december de bezwaren worden beoordeeld die tegen het verlenen van een bouwvergunning zijn ingediend.
Welnu, in artikel 5.5 uit het koopcontract lezen wij: ‘Koper is voornemens het registergoed na sloop te gebruiken als bouwterrein. Verkoper verklaart het registergoed zelf te hebben gebruikt als kantoorpand en dat het hem niet bekend is, dat het door koper voorgenomen gebruik al of niet is toegestaan. De kosten betreffende het al dan niet verkrijgen van de voor de realisatie van het appartementencomplex van overheids- of gemeentewege vereiste en/of benodigde toestemmingen casu quo vergunningen zijn volledig voor rekening van koper. Verkoper en koper verplichten zich jegens elkaar die handelingen te verrichten, welke het slagen van de artikel 19-procedure en de afgifte van de bouwvergunning bevorderen.’

Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat:

  • de gemeente al heel coulant is geweest t.o.v. de plannen van de projectontwikkelaar - er is al heel veel tijd en medewerking verleend.
  • de gemeente zich wel wat robuuster mag gedragen t.o.v. de dreigementen vanuit de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft immers geen acceptabel plan noch acceptabel alternatief aangedragen en nagelaten rekening te houden met de belangen van omwonenden en dorpsbewoners. De projectontwikkelaar is hiermee in gebreke, niet de gemeente. Van planschade kan daarom geen sprake zijn, dat is gezond ondernemersrisico. De projectontwikkelaar heeft bovendien kostbare tijd verdaan, voor zowel gemeente als bewoners.

2)

Na een ingediende motie vindt er gelukkig toch een financieel onderzoek plaats naar de kosten en baten van het voormalig gemeentehuis. Dit zien we als een handreiking naar de Singelgroep en naar de dorpsbewoners en wordt gewaardeerd. Onze opmerking: hierbij zullen ook de posten schadevergoeding aan omwonenden en de proceskosten mee moeten worden genomen indien nog altijd aan het tweede plan van de projectontwikkelaar wordt vastgehouden. Gelet op de andere mogelijkheden voor het pand, verwachten wij dat in het onderzoek ook deze nadrukkelijk worden meegenomen. Hiertoe moet eerst gesproken worden met vertegenwoordigers van zowel De Spot als de Kinderopvang die in financiële zin qua invulling en draagvlak een reëel alternatief lijken te vormen.

3)

Inmiddels is op de gemeentelijke website de nieuwe versie van het bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’ te zien (ter inzage voor nog enkele weken). Zie: hier en hier.

Het nieuwe conceptplan ziet er in het algemeen zeer goed uit – waarvoor complimenten op z’n plaats zijn. Zorg bestaat wel voor de woningbouwplannen aan de Dammerweg. Ook staat in dit nieuwe bestemmingsplan de passage over het voormalig Gemeentehuis er nog in. Op dit punt zal de Singelgroep zeker weer bezwaar aantekenen en roepen alle dorpsbewoners op dit eveneens te doen. Hoogbouw is onacceptabel en aantasting van het dorpsgezicht is in strijd met de tekst van het bestemmingsplan zelf, alsook de provinciale structuurvisie en het Groene Hart beleid.

4)

Een laatste zorgpunt betreft de toenemende afstand die de Bergse bevolking voelt t.o.v. de gemeentebestuurders in Loosdrecht. Het beleid van de gemeente is sinds jaar en dag op de korte termijn gericht en heeft weinig oor en oog voor wat er onder de bewoners leeft. Meermaals is hier zelfs straal aan voorbij gegaan. Men hoeft zich dan ook niet te verwonderen over emotionele uitingen. De gemeente heeft qua vertrouwen en qua eerdere besluitvorming nog flink wat goed te maken bij de Bergse inwoners.
 
We wachten de verdere ontwikkelingen weer met geduld en zekerheid af…

(evt. reactie via: singelgroep at gmail.com)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
-3 gr.
windkr .3