Rik Jungmann

Gemeenten Wijdemeren/Loenen
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Herindeling: Vliegende Start

Wijdemeren, 8 december 2004. De colleges van Wijdemeren en Loenen hebben een concept startdocument opgesteld om de komende tijd de herindeling met Loenen te onderzoeken en te plannen. Iedere veertien dagen zullen de burgemeesters, twee wethouders en de gemeentesecretarissen, de regiegroep, over de voortgang vergaderen.

Hieronder staat het persbericht dat door Wijdemeren en Loenen is uitgegeven. In het concept startplan wordt een groot aantal vragen gesteld waarop het antwoord in de komende periode tot 1 april, als het eindrapport klaar moet zijn, gegeven moet worden.

Dit zijn de vragen:

  1. Waarin uit zich de meerwaarde, met name voor de inwoners,van een samenvoeging van Loenen en Wijdemeren.
  2. Hoe blijft de kracht en de identiteit van de in totaal 13 kernen gewaarborgd?
  3. Welke langlopende verplichtingen (n.a.v. raadsbesluiten) hebben beide gemeenten en welke substantiële achterstanden en andere risico’s zijn er binnen de gemeenten aanwezig?
  4. Wat is het voorzieningenniveau op het terrein van welzijn en cultuur in beide gemeenten?
  5. Wat zijn de consequenties voor de ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheids-regio’s?
  6. Wat zijn de consequenties voor de (gewestelijke) samenwerkingsverbanden?
  7. Wat zijn de financiële gevolgen van een samenvoeging van Loenen en Wijdemeren?
  8. Wat zijn de consequenties voor het personeel?
  9. Wat is de meest voor de handliggende plaats van het gemeentehuis?

Veel van de vragen zijn voor de Wijdemeerders (te) herkenbaar na de afgelopen jaren.

Vraag c., de langlopende verplichtingen, gaat ook over het soort kwesties die in Wijdemeren inmiddels de status van "lijken in de kast" hebben gekregen. (Het Dorpscentrum, het Dode Eind, het gebouwenplan, etc.)

Vraag d. gaat over de harmonisatie tussen de verenigingen en clubs van Loenen en de rest van Wijdemeren. Als de voorzieningen in Loenen veel beter zijn dan in Wijdemeren, dan zal daaraan een einde komen. Vergelijkbaar met wat er in Wijdemeren is gebeurd met de harmonisatie. (De commissie Van den Broek, die zich in Wijdemeren over de harmonisatie boog, kan zich vast warm lopen langs de zijlijn.)

Vraag g. gaat onder andere over de kosten van de samenvoeging, de tegemoetkoming van het rijk bij een herindeling en, natuurlijk, de ozb tarieven in Loenen en Wijdemeren. (Uiteindelijk om wat het de burger gaat kosten en wat hij er voor terugkrijgt.)

En dan de, bij een herindeling onvermijdelijke, vraag i. De hamvraag. Wat is de meest voor de hand liggende plaats van het gemeentehuis in de samengevoegde gemeente Loenen/Wijdemeren?
De ervaring leert dat het antwoord op deze vraag alleen symbolische betekenis lijkt te hebben. Voorafgaand aan de herindeling die leidde tot Wijdemeren, waren alle partijen het unaniem er over eens dat 's-Graveland de beste plaats voor het nieuwe gemeentehuis was. "Voortschrijdend inzicht" heeft Wijdemeren al sinds ruim een jaar een gemeentehuis in Hilversum, aan de rand van Loosdrecht, opgeleverd. Een eventuele discussie over de definitieve plaats van het gemeentehuis is met deze herindelingsplannen zeker enkele jaren op de lange baan geschoven.


Eén vraag staat er niet bij, maar die komt wel weer terug bij de verkiezingscampagnes als Dorpsbelangen Loenen mee doet.
Wat doen we met de loketten in Loenen? red.

Update 9-12-2004: Niet Dorpsbelangen Loenen, maar StreekbelangenNigtevechtPLUS.

Voor geïnteresseerden is het concept startdocument bij de Wijdemeerse Webkrant te downloaden in MS Word formaat.


Persbericht

Raden Loenen en Wijdemeren krijgen startdocument voor
onderzoek naar mogelijkheden samenvoeging aangeboden

LOENEN/WIJDEMEREN – De gemeenteraden van Loenen en Wijdemeren krijgen vandaag een concept startdocument voor het onderzoek naar de mogelijkheden van samenvoeging van beide gemeenten aangeboden. Voor het onderzoek naar de samenvoeging is onlangs een regiegroep samengesteld. Deze regiegroep heeft in het startdocument verwoord wat de opdracht is van de regiegroep en welke onderzoeksvragen de gemeenten de komende periode beantwoord willen hebben.

In Loenen bespreekt de gemeenteraad het document op 14 december 2004 tijdens een extra raadsvergadering. Op 16 december 2004 heeft de raad van Wijdemeren de gelegenheid hierover van gedachten te wisselen. Het startdocument wordt begin 2005 voor besluitvorming aan de beide raden aangeboden, nadat eerst de ondernemingsraden in de gelegenheid zijn gesteld hierover advies uit te brengen.


De wekelijkse nieuwsbrief BewolktWindstil Naar volgende bericht