WIJDEMEERSE WEBKRANT
Open Brief CDA inzake ARHI
Wijdemeren, di 31 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA zond via de media een open brief aan de Wijdemeerders over de visie van die partij op de toekomst van de kernen.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

Open brief CDA

Open CDA-brief: Toekomst van Wijdemeren

Aan onze inwoners,

Op donderdag 2 november is er een extra raadsvergadering over de herindelingsbrief van de provincie. Met deze open brief willen wij u informeren over de inzet van het CDA.

De CDA-fractie komt deze vergadering met een motie (voorstel) om Wijdemeren bestuurlijk zelfstandig te houden met een eigen gemeentebestuur en alleen de ambtelijke organisatie samen te voegen. Als grootste fractie in de gemeenteraad voelen wij onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen om in de gemeenteraad tot een eensluidend en daadkrachtig besluit te komen. Richting de provincie willen wij een stap zetten door een positieve houding aan te nemen om op de langere termijn te komen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek. Dit is een ultieme poging om onze zelfstandigheid voor nu niet op te geven, maar wel te zorgen voor voldoende bestuurskracht in Wijdemeren. Daarnaast voorkomen we daarmee dat we de komende jaren fusie op fusie kunnen krijgen.

Met deze motie proberen wij zo dicht mogelijk aan te sluiten op de uiteenlopende standpunten van de overige politieke partijen. Het wordt spannend, maar we hopen dat deze motie in het belang van onze inwoners, ondernemers en verenigingen een ruime meerderheid in de gemeenteraad gaat halen!

Veel bereikt in deze raadsperiode

Het einde van deze raadsperiode nadert met rasse schreden. Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen. De CDA-fractie is trots op dit college. Er is veel bereikt van wat wij in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 beloofden. Een compliment voor dit college dat stevig inzet op het bouwen van woningen, openbaar groen en het sociale domein. Dit alles met nu voor het derde jaar op rij geen OZB-verhoging (buiten de inflatiecorrectie)! Maar ook de terugkeer naar samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek die voor onze inwoners heel belangrijk is.

emeentelijke herindeling

Wat als een rode draad door deze periode loopt is de gemeentelijke herindeling. De provincie heeft vorig jaar een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Hier kwam naar voren dat de bestuurskracht van Wijdemeren onvoldoende is. Om onze bestuurskracht te versterken hebben wij in eerste instantie ingezet op een ambtelijke fusie. Te beginnen met het samenvoegen van de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).
In februari liet de provincie weten dat deze aanpak onvoldoende was om de bestuurskracht te versterken. De CDA-fractie heeft toen het initiatief genomen om in de raad eenheid te krijgen om op een zo sterk mogelijke manier het besluit van de provincie te weerleggen. Op 11 mei kregen wij gedeputeerde Van der Hoek (D66) op bezoek om onze aanpak te verdedigen; er waren immers ruim 7700 handtekeningen opgehaald tegen een fusie! De argumenten van de raad van Wijdemeren werden echter als niet voldoende beschouwd. In juni heeft de raad unaniem besloten in de buidel te tasten om te investeren in de eigen ambtelijke organisatie. Door bezuinigingen in de vorige periode was deze behoorlijk verzwakt.

Zomermotie CDA-fractie

Vlak voor de zomervakantie heeft de CDA fractie weer een poging gedaan om een directe bestuurlijke fusie te ontlopen. Na veel telefoontjes, e-mails en vergaderingen met de andere politieke partijen zijn wij in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces met een motie gekomen, met in het kort: Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid willen wij zelf de regie in handen houden en initiatieven nemen om in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de bestuurskracht van Wijdemeren te versterken. Wij onderzoeken welke gemeente het meest passend en complementair is voor Wijdemeren en willen eerst een ambtelijke fusie doorvoeren. Dit betekent dat onze eigen raad en college beslissingen nemen voor onze dorpen, maar de uitvoering door een andere gemeente wordt gedaan. Na verloop van tijd onderzoeken wij of de bestuurskracht voldoende versterkt is en daarna, mede afhankelijk van de noodzaak en de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio, kiest Wijdemeren hoe de toekomst op de langere termijn verder ingevuld kan worden. Uitermate teleurgesteld constateerden wij dat deze motie geen meerderheid in de raad haalde.

Nu is de provincie vrij om bij hun eigen standpunt te blijven. De raad van Wijdemeren heeft zichzelf deze avond een slechte dienst bewezen door eigen politieke belangen zwaarder te laten wegen dan de belangen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen!

Brief provincie: fusie of fusie

In de laatste brief van de provincie geeft de provincie haar besluit van 12 september weer: Wijdemeren kiest vóór 7 november 2017 tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval Hilversum vóór 2023 en de nieuwe raad besluit vervolgens vóór 1 januari 2019 per wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Als Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken van samenwerking op PIOFACH-taken met andere gemeenten, dan biedt dit geen oplossing voor het lokale bestuurskracht probleem. Dan zal de provincie de arhi-procedure (algemene regels herindeling) voeren om tot een fusie te komen.

Op 7 november neemt de provincie een besluit over onze bestuurlijke toekomst. Wij willen echter zelf besluiten en zelf de regie houden. Wij hopen dan ook dat onze motie in de raadsvergadering van 2 november voldoende steun krijgt en dat we daarmee de provincie overtuigen dat Wijdemeren op deze manier haar bestuurskracht op korte termijn versterkt.

CDA-fractie onderzoekt mogelijkheden

Vorig jaar zomer is de CDA-fractie bij andere gemeenten op bezoek geweest waar ook fusie perikelen zijn of zijn geweest, om te ontdekken wat voor Wijdemeren het beste is om de bestuurskracht te versterken. Daarnaast hebben wij onze leden gevraagd waar de voorkeur ligt. Voor zowel leden als fractie had en heeft een ambtelijke fusie de voorkeur. Dit betekent dat de ambtelijke organisaties van Wijdemeren en in ieder geval Hilversum worden samengevoegd, maar dat wij onze eigen gemeenteraad en college houden. Gewoon overal aanspreekbaar voor wat er in de dorpen leeft. Zo staan wij dicht bij onze inwoners en haar wensen en kunnen wij met elkaar het meeste bereiken voor de inwoners, ondernemers en verenigingen!

Afhankelijk van de noodzaak en bestuurlijke ontwikkelingen in de regio willen wij uiteindelijk komen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek. Dit versterkt de bestuurskracht in de regio en voorkomt fusie op fusie. Daarvoor hebben we dan ruimschoots de tijd. Met alle dorpen en steden in de regio bepalen we wat belangrijk is voor die dorpen en steden. Intussen willen wij in alle Wijdemeerse dorpen klankbordgroepen benoemen om meer inzicht te krijgen in de antwoorden op onder andere de onderstaande vragen:

  • Wat vindt u belangrijk voor uw dorp?
  • Wat wilt u behouden?
  • Wat gaat er goed?
  • Wat gaat er niet goed?
  • Wat willen we bereiken?
  • Is het goed dat elk dorp een eigen budget krijgt?

Met alle informatie gaan wij met elkaar voor het behoud van een sterk Ankeveen, Loosdrecht, Breukeleveen, Nederhorst den Berg, Kortenhoef en ’s-Graveland.

Heeft u vragen? Laat het ons weten.

Vriendelijke groet,
Jan Verbruggen
Fractievoorzitter CDA Wijdemeren
E-mail: jan.verbruggen@wijdemeren.cda.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief