WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vragen VVD en DLP over Wedde
Wijdemeren, do 8 september 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanavond buigt de commissie Bestuur en Middelen zich over de kwestie van de Wedde en de wachtgeldregeling van ex-wethouder Gert Zagt n.a.v. eerdere vragen van de VVD.

Tijdens de commissievergadering van vanavond komt de kwestie aan de orde. Zowel de VVD als DLP stelden aanvullende schriftelijke vragen voorafgaand aan de bespreking. Zie hieronder.

De commissie begint om 20.00 uur. De complete agenda en het geluidsverslag vindt u hier.

Schriftelijke vragen VVD en DLP 8 september 2016

Schriftelijke Vragen van de VVD

Tijdens het vragen halfuurtje van a.s. donderdag wil de VVD fractie de volgende vragen stellen:

  1. In de collegevergadering van B&W van 27 september 2011 wordt besloten om de tijdsnorm van wethouder Zagt te verlagen van 1.0 naar 0.95. Als reden wordt genoemd, dat dit in verband is met de regelgeving rond de neveninkomsten van wethouders. In de brief aan de raad van 26 oktober 2011 wordt alleen vermeld, dat resterende grondzaken uit de portefeuille van de betreffende wethouder worden toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Van Waveren. Tevens wordt meegedeeld dat lopende dossiers bij de betreffende wethouder in behandeling blijven.
    1. De VVD fractie wil weten welke grondzaken aan wethouder Van Waveren werden overgedragen en welke lopende dossiers in behandeling zijn gebleven bij de betreffende wethouder.
    2. In tegenstelling tot wat is vermeld in de collegebesluitenlijst van 27 september 2011, wordt in de brief aan de raad van 26 oktober 2011 niets vermeld over de reden hiervoor, t.w. de regelgeving rond de neveninkomsten van wethouders. Waarom is dit niet vermeld?
  2. De Brief aan de Raad van 26 oktober 2011 is aan de raad gepresenteerd als ingekomen stuk. Formeel had de raad hierover een besluit moeten nemen. Dit is niet gebeurd. Kan het College aangeven wat de consequentie is van deze nalatigheid?
  3. De VVD fractie neemt aan dat de oud-wethouder destijds schriftelijk heeft verzocht om aanpassing van de tijdsnorm. Graag ontvangen wij een kopie van dit verzoek.
  4. De VVD fractie wil een overzicht ontvangen van de specifieke gevolgen (bedragen per jaar) voor de gemeente door de verlaging van de tijdsnorm van 1.00 naar 0.95 door de oud-wethouder. Tevens verzoeken wij u ons te informeren waarom deze gevolgen niet in het aan de raad aangeboden stuk vermeld zijn.

Met vriendelijke groet,

Sieta Vermeulen
VVD


Schriftelijke vragen DLP

De Lokale Partij heeft de volgende vragen voor:
Agendapunt 7: het vragenhalfuur
Commissie Bestuur en middelen
d.d. 8 september 2016

Uiteraard mogen onderstaande vragen wat ons betreft ook bij agendapunt 8 betrokken worden:"behandelverzoek schriftelijke vragen VVD inzake wachtgeld oud-wethouders".

Punt 1. Op 5 juli is op vragen van de vvd geantwoord dat de uitvoering van de wachtgeldregeling aan Raet uitbesteed is.

Vraag: Heeft Raet inmiddels verslag uitgebracht aan de gemeente en zo ja, wat was kortweg hun constatering.

Punt 2. In de pers is onder andere door een uiting van Martin Vuyk op facebook veel geschreven over de wijziging van het dienstverband van 100 naar 95% tijdsnorm. Raadslid Vuyk plaatste deze uiting op 8 juli 2016. Collega raadsleden (Jan Willem Nienhuis, Eric Torsing, Ria Hennis, Dik van Enk) en een oud-raadslid + oud-wethouder + voorzitter PvdA/GL (Lia Moote) deelden, danwel drukten, de knop ‘vind ik leuk’ in over de berichtgeving rond de wachtgeldregeling en de tijdsnorm. Daardoor kwam dit bericht actief onder de aandacht bij vele inwoners van Wijdemeren en daarbuiten. Martin Vuyk schreef letterlijk: "Deze 95% truuk heeft voormalig wethouder Zagt (nu fractievoorzitter van De Lokale Partij) ook bewust op zichzelf toegepast in de Dorpsbelangen periode 2010-2014." Enz.(zie bijlage) De Gooi en Eemlander van enkele dagen later (12 juli) citeerde Vuyk als volgt: ‘Zorgvuldigheid is, zeker als het om mensen gaat, erg belangrijk voor ons’. (zie bijlage) In de lokale bladen stond 13 juli jl letterlijk: VVD’er Martin Vuyk kwam met een nieuwe beschuldiging aan het adres van de ex-wethouder.

Vraag: Heeft raadslid Vuyk alvorens hij zijn uitspraak deed op facebook (d.d.8 juli) bij de gemeente en/of de portefeuillehouder bevestigd gekregen dat het waar is wat hij op facebook stelt?

Vraag: Klopt het dat na verzoek van de gemeente zijn uitingen op facebook schielijk verwijderd zijn daags na het verschijnen van het krantenartikel in Gooi en Eemlander d.d. 12 juli?

Punt 3. De burgemeester heeft een rol als hoeder van de integriteit. Dat is ook in Wijdemeren niet anders. Op 26 augustus jl besteedden wij als gemeenteraad nog een dagdeel aan het onderwerp integriteit. De inleiders leerden ons dat wij zorgvuldig met elkaar om moeten gaan.
‘De schade is al geleden als de krantenkop er is’, kregen we ook nog mee. En: ‘je wilt ook niet dat er iets aan iemand blijft kleven wat niet klopt’. Opvallend is dat collega Vuyk meer dan eens aan de burgemeester gevraagd heeft aandacht aan integriteit te besteden.

Vraag: Kan de verdachtmaking zoals Martin Vuyk die in het openbaar poneerde over een collega raadslid beschouwd worden als integer handelen?

Punt 4. Vraag:
Heeft de gemeente oud-wethouder Zagt voor zijn benoeming geïnformeerd over mogelijke financiële gevolgen van zijn fulltime wethouders functie gecombineerd met zijn inkomsten uit onderneming?

Punt 5. Vraag:
Wie heeft de gemeente Wijdemeren voor het eerst op de hoogte gebracht dat van een mogelijke verrekening met inkomsten uit onderneming sprake zou kunnen zijn? Op welk moment heeft dat op de hoogte brengen plaatsgevonden?

Punt 6. Vraag:
Heeft de gemeente op enig moment begrotingstechnisch rekening gehouden
met wethouders die bijverdiensten uit onderneming inbrachten op de
wethouders wedde?

Punt 7. Vraag:
Klopt de stelling dat oud-wethouder Zagt een truc (Vuyk: truuk) heeft
toegepast? Zo niet, kunt u dan uitleggen hoe het wel precies gegaan is?

Punt 8.
In de pers wordt gesuggereerd dat voor de wijziging van de tijdbestedingsnorm in een raadsvoorstel de risico’s en de financiële consequenties moesten staan.

Vraag:
Kunt u de risico’s en de financiële consequenties van het wijzigen van de
tijdsbestedingsnorm helder uitleggen?

Punt 9. Vraag:
Deelt u de mening dat de fractievoorzitters tijdens het overleg met de burgemeester als portefeuillehouder (dd 29 september 2011), de consequenties van goedkeuring niet overzagen?

Punt 10.
Oud-raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Felix Flameling stelt in een openbare brief (22 juli jl op de wwk) dat fractievoorzittersoverleggen een ‘hoog benen op tafel’ karakter hadden.

Vraag:
Deelt u deze typering cq degradatie van het fractievoorzittersoverleg? Verder stelt hij: ‘Geen stukken inhoudend de wachtgeldregeling, dus de raadsfracties waren niet bekend met de riante regeling voor deeltijdwethouders’.

Vraag:
Is de wachtgeldregeling voor deeltijdwethouders anders dan die voor fulltime wethouders?
Klopt de suggestie dat de wijziging van de tijdbestedingsnorm een ‘riante’ wachtgeldregeling ten gevolge had?

Punt 11.
Oud-raadslid Liesbeth Siderius stelt in een openbare brief (5 september jl op de wwk) dat:‘Een wethouder van financiën weet voor zichzelf een aantrekkelijke wachtgeldregeling te arrangeren’. Arrangeren klink als ‘geritseld en geregeld’.

Vraag:
Kunt u duidelijk maken dat:
A. er niets gearrangeerd is?
B. de wachtgeld regeling een wettelijke regeling is die ongeacht persoon in
deeltijd of fulltime dezelfde voorwaarden kent?
C. de wachtgeld regeling bedragen kent die bij deeltijd lager zijn dan bij
fulltime tijdsnorm?

Punt 12.
De Raad van State heeft een uitspraak (Tholen) gedaan over het niet publiceren van gegevens die te herleiden zijn tot op persoonsniveau van oud-bestuurders.

Vraag:
Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot wat er inmiddels door de gemeente op persoonsniveau over oud-wethouder Zagt gepubliceerd is?

Punt 13. Vraag:
Bent u van mening dat door deze kwestie er persoonlijke reputatieschade aangebracht is door niet alleen raadslid dhr Vuyk maar ook door anderen? Bent u van plan om als hoeder van de integriteit raadslid Vuyk aan te spreken op zijn gedrag is deze kwestie?

Met vriendelijke groet,
De Lokale Partij
Alette Zandbergen en Gert Zagt

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Wijdemeren
foto
---
auteur
Schr. Vragen
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief