WIJDEMEERSE WEBKRANT
Commissie over Fusie
Wijdemeren, di 15 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Volgende week donderdag besluit de raad over het advies aan Haarlem over Wijdemeren. Gisteravond waren de voorbereidende besprekingen in een extra commissie.

Vier insprekers kende de vergadering. Drie uit Ankeveen die het burgerinitiatief Wijdemeren2020 op de rails hebben gezet, te weten Egbert Lambers, Friso van Voorthuizen en David Pos. En Liesbeth Siderius uit Loosdrecht, die de lijsten in Loosdrecht uitdeelde en de handtekeningen daarna weer ophaalde.


Liesbeth Siderius

Friso van Voorthuizen

Egbert Lambers

David Pos

Het zal duidelijk zijn dat de vier insprekers strijden voor een zelfstandig Wijdemeren, waarbij iedere inspreker een andere invalshoek had met andere argumenten. Alle vier waren ze het er over eens dat niet is aangetoond dat Wijdemeren zo zwak is en er zo slecht voor staat als Deloitte en het college ze willen doen geloven. Het Deloitte-rapport over de bestuurskracht van Wijdemeren werd afgedaan als broddelwerk en een verzameling meningen zonder onderbouwing.

Ook werd er weer op gewezen dat er voor de verkiezingen van maart 2014 niemand het had over herindelingen, noch dat er iets over in de verkiezingsprogramma's stond en dat toch de coalitiepartijen meenden van de kiezer een mandaat te hebben om de gemeente op te heffen. Gewezen werd op de 8.000 handtekeningen die Wijdemeren2020 verzamelde, de informatieavonden, de D100 bijeenkomsten, de enquête van Dorpsbelangen en niet te vergeten de enquête die de gemeente de afgelopen weken liet uitvoeren, waaruit overduidelijk bleek dat er geen draagvlak is voor herindeling en al zeker niet een fusie met Hilversum.

Enkele citaten:

Liesbeth Siderius: "U beslist zonder mandaat." Friso van Voorthuizen: "Maak de fusie met Hilversum tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 maart 2018." Egbert Lambers: "Het rapport van Deloitte is geen onderzoek, het zijn meningen. Het rapport is onbruikbaar voor besluitvorming." en "Het negeren van de bevolking kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting zoals we in de VS hebben gezien." David Pos over Wijdemeren: "Het hondje gaat op zijn rug liggen. Maar de meerderheid zegt Nee tegen een fusie."

Presentatie VVD

Na enig gesteggel met commissievoorzitter Herman van Veldhuisen kreeg Martin Vuyk (VVD) toestemming van de commissie om een korte presentatie te geven. Hij zag drie problemen die opgelost moeten worden en in feite verder moeten gaan waar Deloitte is gestopt met zijn onderzoek. Wijdemeren heeft intern problemen, de regio is intern verdeeld en heeft ook problemen en rondom de regio wordt de dienst uitgemaakt door grote gemeenten als Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere. Hij pleitte namens de VVD voor een organische groei naar de stip op de horizon, Gooistad. De groei moet wat de VVD betreft ontstaan door te clusteren en gemeenten taken toe te bedelen waarin ze goed zijn, het z.g. specialistenmodel. Waarbij de procesleiding van de provincie absoluut noodzakelijk is om vertraging te voorkomen. Wat de VVD niet wil is nu een fusie met alleen Hilversum, die noch voor Wijdemeren, noch voor de regio en de bestuurlijke drukte ook maar iets oplost.


Allen die willen ten kapere varen,
Moeten mannen met baarden zijn...
Ram Lachman, Erik Torsing en Herman Stuiver.

Uitstekend rapport of geen onderbouwing

De eerste termijn werd enigszins een herhaling van de bekende zetten, maar er tekende zich toch een toenadering af tussen de uiteenlopende standpunten. Bovendien werd er zakelijk en op de inhoud gedebatteerd. Stan Poels (PvdA/GL) bracht niets nieuws te berde. Hij weet al jaren dat Wijdemeren zwak is. Het "uitstekende" rapport van Deloitte bevestigt dat alleen maar vindt hij. Hij vergeleek de regio met de stad Eindhoven die met 45 raadsleden en 7 wethouders evenveel inwoners besturen als die in onze regio met zeven gemeenten. Joost Boermans (D66) vond dat er geen onderbouwing is geleverd voor de wens om te herindelen. Evenmin zijn er alternatieven onderzocht. En hij wees erop dat er geen draagvlak voor een fusie met Hilversum bestaat. Uit democratisch oogpunt wil hij dat er voor de verkiezingen van 2018 geen besluiten worden genomen die onomkeerbaar blijken. (De gedeputeerde verklaarde eerder dat een keuze voor ambtelijke samenwerking op termijn altijd een fusie met de partengemeente(n) betekent.)


Joost Boermans, Nanne Roosenschoon, Martin Vuyk, Sieta Vermeulen, Ria Hennis en René Voigt.

Lange ambtelijke fusie

Jan Verbruggen (CDA) pleit voor een ambtelijke fusie met Hilversum, die wat hem betreft enige jaren kan duren. Het gemeentebestuur blijft in die constructie aan het stuurwiel, maar de uitvoering wordt samen met Hilversum gedaan. In het debat leidde dat enkele malen tot het "shared service center" dat Wijdemeren ooit met Hilversum wilde opzetten, maar dat door Hilversum afgewezen werd. (Dat was de aanleiding om met SWW te gaan samenwerken.) Gert Zagt (DLP) was positief over amtelijke fusie, die goed is voor de bestuurskracht van de regio. Het nemen van tussenstappen in de ontwikkeling naar Gooistad is volgens hem onwenselijk. Hij klaagde over de inhoud en de onderbouwing in het Deloitte rapport. Sieta Vermeulen (VVD) herhaalde dat de VVD niets ziet in een fusie met Hilversum, omdat dat geen enkel probleem oplost.

Antwoordensalvo


Wethouder Theo Reijn als vooruitgeschoven post.

Wethouder Theo Reijn had plaatsgenomen op de wethouders plek. Tot nu toe had daar burgemeester Martijn Smit in zijn functie als procesbegeleider gezeten, maar nu het hele traject onderhevig is aan het politieke krachtenveld gaf hij het stokje over aan een politiek verantwoordelijke wethouder. De wethouder beantwoordde de vragen uit de raad in een razend tempo, dat bijna niet bij te benen was. (Joost Boermans (d66) vroeg hem op zeker moment om het wat kalmer aan te doen, wat niet hielp.) Reijn gaf aan waar de tekorten op ambtelijk gebied zitten, waardoor Wijdemeren, ook in het regiobestuur, de boot mist. Een samengaan met Hilversum acht hij voordelig omdat die gemeente, met Wijdemeren erbij, op de 25ste plek komt qua grootte, waardoor de invloed groter wordt. Over de indentiteit van de kernen maakte hij zich weinig zorgen. "Als wij de sociale activiteiten maar voldoende steunen en faciliteren, dan zijn de kernen zelf best in staat om de zaak draaiend te houden." De wethouder wees erop dat de verkiezingen van 2018 gewoon door gaan. Daarna maken we een plan van aanpak.


Ontspannen tijdens de schorsing.

Daar hebben wij niets aan

Na het antwoordensalvo, zei René Voigt (DB) dat hij daar niets aan had gehad. Hij stelde echter verheugd vast dat de meerderheid van de raad het eens was geworden. "Een fusie met Hilversum lost niets op!" Hij wilde weten of het college dat standpunt handhaafde. Voor Stan Poels (PvdA/GL) was de urgentie om snel wat te doen voor Wijdemeren kapseist glashelder. Hij verweet D66 dat die niet helder waren in hun standpunt. Joost Boermans antwoorrdde dat hij wil oordelen op feiten "en die zijn er niet". Dat leidde tot flink instemmend tumult op de publieke tribune. Jan Verbruggen (CDA) bleek blij met de uitspraak van Gert Zagt (DLP) over het shared service center, dat neigt naar een ambtelijke fusie.


Het college glimlacht, terwijl Theo Reijn zijn ding doet.

Waar ligt de bal?


Debby de Heus, die Herman Veldhuisen bij staat.

Aan het eind van het debat keek de raad enigszins hulpeloos naar het college. Het was duidelijk dat men teksten in het conceptadvies wilde wijzigen, maar wie deed dat? Theo Reijn was daar glashelder over. Dit is ons concept. Nu ligt de bal bij u. U kunt amendementen indienen of zelfs hele stukken tekst, maar u als raad moet het nu doen, anders gaan we volgende week donderdag stemmen over het huidge conceptadvies.

Dossier Bestuur regio Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief