WIJDEMEERSE WEBKRANT
Nieuwjaarstoespraak
Wijdemeren, di 6 januari 2009

In de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Don Bijl begon deze met de tevreden vaststelling dat het gemeentehuis sinds 1 januari in Wijdemeren ligt.

persbericht

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester

Dames en Heren,

Hartelijk welkom bij deze nieuwjaarsreceptie in ons gemeentehuis.
Een speciaal woord van welkom voor onze nieuwe inwoners en degenen die
voor het eerst de nieuwjaarsbijeenkomst bezoeken.

Ik mag u welkom heten in een gemeentehuis dat vanaf 1 januari daadwerkelijk
in Wijdemeren ligt. Een gemeente die sinds kort ook een eigen
gemeentewapen bezit. Allemaal zaken die meehelpen om de positie en de
identiteit van de gemeente vorm te geven.

Van mijn kant wil ik graag mijn erkentelijkheid uitspreken in de richting van
onze buurgemeenten Hilversum en Weesp om hun medewerking bij de
grenscorrecties.

Ik zeg niets nieuws als ik aangeef, dat de wereld op vele fronten in beweging
is. Bewegingen die vaak op verwarring lijken. De kredietcrisis die in de hele
wereld om zich heen grijpt. Mensen die hun huis niet meer kunnen betalen.
Bedrijven die worden gesloten. Grote banken die worden verhandeld alsof het
een monopolyspel is. Idiote bonussen voor directeuren van bedrijven en
banken. Het maatschappelijke belang is helemaal uit het oog verloren. Maar
ook: Uitzichtloze drama’s in Afghanistan, Irak, Darfur, Somalië enzovoorts.
Zinloos terrorisme in India. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Wij kunnen en mogen onze ogen niet daarvoor sluiten. Maar wij hebben ook een machteloos gevoel als wij daar naar kijken.

Op Europese schaal wordt naar mijn mening redelijk adequaat ingespeeld op
die verwarring. Wat betreft de kredietcrisis heeft onze regering tot dusverre
zeker de nodige daadkracht laten zien. Hulde daarvoor. Goed bestuur is in deze omstandigheden essentieel. Dat geldt op alle bestuursniveaus.

De vraagstukken en omstandigheden verschillen, maar de gevraagde
kwaliteiten in essentie niet. Wat is goed bestuur? Daar zijn hele verhandelingen over te houden. Dat kan ik nu natuurlijk niet doen, maar ik wil wel een paar elementen aanstippen.

Goed bestuur vraagt naar mijn mening om een fundament van idealisme dat
zich vertaalt in een visie. Waar willen wij heen? De uitvoering kan niet zonder pragmatisme en volharding. Maar bij die uitvoering hoort ook voortdurend motiveren waarom je doet wat je doet. Daarbij is het van groot belang in te zien, dat er een verschil is tussen producten en diensten.

Het aanbod van producten moet zo efficiënt mogelijk. Schaalvergroting is
daarop vaak een goed antwoord, of het nou gaat om tandenborstels, auto’s of
paspoorten. Maar bij diensten ligt dat anders. Daar speelt een maatschappelijk belang. Of het nou gaat om de huishoudelijke zorg, de gezondheidszorg, politie, banken of gemeentelijke diensten: daar gaat het met name om de context van de burger. Zijn of haar verwachtingen.

Kan daar voldoende op worden ingespeeld? Is daar begrip voor? Voor alle duidelijkheid: dat is wat anders dan die burger overal zijn zin in geven. Bij goed bestuur hoort ook het afwegen van alle individuele belangen en ook nog het algemeen belang. Dat is moeilijk, omdat die belangen zich verschillend presenteren.

Een mooi voorbeeld is het appartementencomplex De Kortenhoeve aan de
Kerklaan in Kortenhoef. Daar was flink wat weerstand tegen bij een aantal omwonenden. Het plan is daarop aangepast, zij het onvoldoende naar de smaak van sommigen. Toch heeft de gemeente doorgezet vanwege het belang van woningen voor starters. Uiteindelijk bleken er 160 gegadigden te zijn voor die 20
appartementen. Twintig stellen of alleenstaanden uit Wijdemeren zijn gelukkig
gemaakt. Jonge mensen die van betekenis zijn voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De gemeente heeft hun stem nooit eerder rechtstreeks gehoord, maar hun belang is wel afgewogen.

Besturen is ook keer op keer het wiel uitvinden. Telkens opnieuw. Maar elke keer ziet dat wiel er iets anders uit, omdat de tijd voortschrijdt. Ik zal dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld dicht bij huis. De samenstelling van de gemeenteraad is sinds het begin van Wijdemeren sterk veranderd. Van de 19 raadsleden zijn er nog 5 over die vanaf 2002 actief zijn. Het college is in zijn geheel van samenstelling gewijzigd, zij het dat de huidige wethouders toen raadslid waren. De ambtelijke organisatie is destijds samengesteld met ondersteuning van KPMG, waarbij bewust bepaalde taken zijn uitbesteed. Sinds 2002 is de ambtelijke organisatie of delen ervan zeker 10 keer grondig onder de loep genomen. Door de wijzigingen in de samenstelling van de raad is die geschiedenis – een geschiedenis van nog maar 7 jaar – vaak niet bekend. Daardoor komt de uitbestedingdiscussie telkens terug, omdat raadsleden toch vaak het idee hebben dat het allemaal wel efficiënter kan. Het wiel moet dan opnieuw worden uitgevonden.

Daar is Wijdemeren helemaal niet uniek in. Door de steeds kortere zittingstijd
van bestuurders en volksvertegenwoordigers valt het collectieve geheugen
steeds meer weg. In 2008 zijn de wethouders Wim Neef en Wim Lorjé en ons
raadslid Esther Luijer vertrokken. Die tendens wordt versterkt door toenemende wisselingen bij de ambtelijke medewerkers.

Ik wil hier tegelijkertijd vaststellen, dat de afwegingen voor de gemeenteraad
verre van eenvoudig zijn. Wijdemeren krijgt weinig geld uit Den Haag, maar er
komen wel steeds meer eisen waar de gemeente aan moet voldoen.
Voorbeelden genoeg. Denkt u aan eisen rond automatisering, veiligheid en
bestemmingsplannen. Dit betekent, dat de speelruimte voor de raad klein is. De keuze lijkt te gaan tussen bezuinigen op de voorzieningen of belastingverhoging. Geen populaire keuze, dat is wel duidelijk.

Dan kom je toch terug bij de vraag wat voor gemeente wij willen zijn en wat wij
daarvoor over hebben. Dat vraagt overzicht van de gemeenteraad, los van
individuele belangen. Dat vraagt standvastigheid en niet meebuigen met de
waan van de dag. Moeilijk maar noodzakelijk.

Het structureel oplossen van onze financiële problematiek is nodig voor het
goede bestuur van de gemeente. Dat werkt door naar onze inwoners, maar
ook naar andere overheden en instellingen. Dat wij als enige gemeente in
Noord-Holland onder curatele van de provincie staan is vervelend genoeg. Maar er komen nog verschillende zware dossiers langs, waarbij de bestuurbaarheid van de gemeente zal worden getoetst. Ik denk aan het vervolg van het verdiepingenverhaal, de Horstermeerpolder, Natura 2000 en Ter Sype. En ik wijs er maar op, dat de discussie over gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek en in het Utrechtse nog niet ten einde is.

Bij dit alles hoort politiek debat in de gemeenteraad. Verschil van mening hoort daarbij, maar wel graag op een zakelijke en constructieve manier. In tegenstelling tot wat sommigen beweren heeft de raad van Wijdemeren helemaal geen slechte reputatie op dit gebied. Dat moeten wij zo houden. Daar moeten wij aan blijven werken, want op dit moment er is naar mijn gevoel wel ruimte voor verbetering.

Ik ga er vanuit, dat wij het komende jaar dus ferme stappen zullen zetten om
de financiën op orde te brengen. Ik heb ook de stellige verwachting, dat wij het komende jaar flinke vooruitgang zullen boeken om een aantal zware dossiers verder te brengen, zoals

  • het vaststellen van het bestemmingsplan voor het dorpscentrum in Oud- Loosdrecht
  • het afronden van de aanbesteding van het plan
  • het plan Voorstraat Nederhorst den Berg
  • het plan sportvelden Overmeer-Zuid
  • het plan voor het terrein van de voormalige Antoniusschool in Kortenhoef
  • een onderhoudsplan voor de Loosdrechtse Plassen
  • en het accommodatiebeleid.

Een kleine opsomming, maar er is natuurlijk nog veel meer. Deze stappen zullen vragen om goed bestuur. Goed bestuur van raad en college, maar ook betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden.

Om deze door het bestuur gewenste richting vorm te geven hebben wij een
goede ambtelijke organisatie nodig. Ik wil hier graag gezegd hebben, dat de
gemeente Wijdemeren in de loop van de jaren een prima organisatie heeft
opgebouwd met zeer betrokken en deskundige medewerkers. De arbeidsethos is uitstekend en het ziekteverzuim laag. Dit is niet vanzelf gegaan. Daar is hard aan gewerkt. En daar moeten wij zuinig op zijn. Dat wil overigens niet zeggen, dat er geen dingen fout gaan of dat verbeteringen niet mogelijk zijn. Een goede organisatie staat daarvoor open. Maar ik heb in andere gemeenten gezien wat het betekent als het niet goed gaat. Daar zouden wij niet blij mee zijn, nog afgezien van alle kosten die dat met zich meebrengt.

Ik concludeer, dat van de overheid, dus ook van de gemeentelijke overheid,
goed bestuur mag worden verwacht. Dat is altijd al het geval, maar deze tijden vragen daar des te meer om. In onze gemeente staan raad en college voor een paar fikse opgaven. Het moet mogelijk zijn hiervoor adequate antwoorden te formuleren. Goed bestuur vraagt in essentie om mensen met
verantwoordelijkheidsgevoel; mensen van vlees en bloed die met gezond
verstand het goede voorbeeld geven.

Wij gaan een nieuw jaar in met nieuwe kansen. Hoewel de uitdagingen groot zijn, hebben wij ook vele mogelijkheden in een prachtige gemeente met vele mensen van goede wil en creatieve ideeën. Ik verwacht, dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en samen met onze ambtelijke ondersteuning uitvoering weet te geven aan beleid, dat in onze omstandigheden gemotiveerd en gedragen wordt. Dan wordt 2009 een waardevol jaar.

Ik wens u en de uwen een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
stralend
-7 gr.
windkr. 2