WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kiezersbedrog?
's-Graveland, ma 23 juni 2008

Frans van Loenen vindt dat er kiezersbedrog wordt gepleegd met de renovatieplannen voor het Noordereinde in 's-Graveland.

Werkaandeweg.nu heeft verklaard de inhoud van deze brief te ondersteunen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

Kiezersbedrog

Als scholier kwam ik in 's-Graveland, waar ons gezin niet ver van woonde. Ik kende de jenever stokerij van de familie Verhoeven. Niet omdat ik toen al aan de drank was. Maar omdat Paul Verhoeven een klasgenoot en vriendje was. Mijn ouders dreven een slijterij, waar Verhoeven's Dubbele Graan Jenever een goed verkocht artikel was. Ik genoot van de bossen, de landerijen en het karakter van de streek. Toen wist ik nog niet dat ik met mijn gezin meer dan 25 jaar buiten Nederland zou gaan wonen en beroepshalve vrijwel de gehele wereld zou over trekken. Ik mocht kennis nemen van de schoonheid van vele landen, maar evenzeer van diverse politieke culturen, het barbarisme en de vernietiging van historische verworvenheden die de moderne wereld met zich brengt.

Terug in Nederland belandde ik bij toeval in 's Graveland als vestigingsplaats. Opnieuw maakte ik kennis met het historisch karakter, de beschermde landgoederen en landelijk culturele waarden. In haar onvolprezen wijsheid hebben de bestuurders van de regio al in een vroeg stadium de beschermde status afgeroepen en verworven over deze Nederlandse parel. Inderdaad treffen overheden thans meer en meer maatregelen om onze historische elementen in de moderne samenleving te behouden en te beschermen. Het Charter van Venetie heeft met ondertekening van o.a. de Nederlandse overheid internationale ondersteuning gegeven aan de dringende noodzaak tot behoud van onze cultuurelementen. De Raad voor Cultuur heeft in juli vorig jaar nog eens in een uitgebreid schriftelijk advies aan de Minister Plasterk erop aangedrongen dat overheden alles in het werk dienen te stellen om ons cultuurgoed niet slechts te behouden maar ook actief te beschermen.

's Graveland, binnen de huidige gemeente Wijdemeren, heeft als onder de Monumentenwet, de Flora en Fauna wet en de Verkeerswet de wettelijke opdracht en de plicht de aangegeven beschermde status van 's Graveland te beschermen en te handhaven. Ingevolge deze opdracht legt het bestuur ook terecht dwingende regels op bij her- en verbouwingen aan objecten gelegen in het beschermd gebied aan haar bewoners en eigenaars.

Maar ook aan 's Graveland (en Kortenhoef) gaat de dadendrang van haar bestuurders niet ongemerkt voorbij. Er worden nieuwe plannen ontwikkeld door de gemeente Wijdemeren om de ernstig toegenomen en nog toe te nemen verkeersintensiteit te faciliteren. Het cultuur historisch karakter en de natuurlijke waarden lijken plotseling niet meer beschermd en het laat zich aanzien dat waarden aan de bewoners dwingend opgelegd, plotseling voor de gemeente niet meer gelden. De historische waarden zijn niet slechts in gevaar, zij worden verkwanseld. En zonder enig aanwijsbaar belang voor de gemeente.

Natuurlijk betracht de gemeente openheid in haar presentatie van de nieuwe doelstellingen. Maar dat lijkt slechts een schijn openheid. Ter ondersteuning van haar beleidsprogramma richt de gemeente zich bij de voorbereiding tot een klankbordgroep. Deze moet publiekelijk de plannen ondersteunen. Maar de klankbordgroep is in meerderheid samengesteld uit gemeentelijke ambtenaren. En totdat de plannen publiekelijk worden gepresenteerd ervaart één van de bewoners een volledige embargo door de gemeente op informatie aan het publiek. En dan is een klankbordgroep natuurlijk één grote farce. Bovendien, naar later blijkt, kan de klankbordgroep slechts kiezen uit nieuwe stellingen haar door de gemeente voorgelegd. En nou net die stellingen waartegen de bewoners zich thans verzetten. Gelijkertijd ontstaat een actiegroep die namens de bewoners zich hevig verzet tegen de plannen. Navraag leert dat de gemeente zegt zich niets gelegen te laten liggen aan deze actiegroep.

Op informatie avonden door de gemeente georganiseerd is de opkomst indrukwekkend groot. De bewoners worstelen met vele vragen. Vraagstellingen worden gecoördineerd door de Burgemeester zelve als gespreksleider, hetgeen resulteert in een regievoering waarbij lastige vragen worden vermeden of verwezen naar een mogelijk later antwoord of naar nog te publiceren informatie bulletins. Helaas blijven dus vele vragen onbeantwoord en nadere beantwoording blijft uit. Manipulatie is evident !

Uit spontane contacten met diverse raadsleden van de gemeente Wijdemeren blijkt dat uitgebreide correspondentie van tenminste één van de protesterende bewoners gericht aan het College van B&W niet in de informatie pakketten aan de raadsleden door het College is meegenomen. Zo blijkt een raadslid stomverbaasd van recente ontwikkelingen te horen en indiceert haar mening te willen heroverwegen. Een ander raadslid maakt kenbaar een spreekverbod opgelegd te hebben gekregen "om de coalitie niet in gevaar te brengen". De vraag dringt zich op waarom raadsleden na verkiezing kennelijk geen contact meer onderhouden met hun kiezers. Leven we niet meer in een democratie waar de raadsleden als vertegenwoordigers van hun kiezers aan het bestuur opleggen welke (politieke )richtingen bij het besturen dienen te worden gekozen? Leven we in een politieke cultuur waar de bestuurders een spreekverbod kunnen opleggen aan de vertegenwoordigers van hun kiezers? Leven we, kortom, in een cultuur waar de mening van de kiezers er niet meer toe doet en het dédain daarvoor van bestuurders de overhand heeft ?

Bij het naderen van het einde van de inspraakperiode over dit nieuwe onzalige reorganisatieplan van de gemeente blijkt dat het protest zich niet beperkt tot komend van de bewoners van het Noordereinde en Zuidereinde, 's Graveland. Plotseling blijkt dat de deelnemers aan de klankgroep, niet behorend tot het gemeentelijk ambtelijk apparaat , bezwaren hebben tegen de plannen en hiervan ook duidelijk kennis hebben gegeven. Plotseling blijkt dat het protest zich niet beperkt tot komend uit een enkele actiegroep. Plotseling blijkt dat er meerdere actiegroepen actief zijn, kennelijk tot heden vakkundig door de gemeente uit elkaar gespeeld.

Naar het zich laat aanzien heeft 's-Graveland geen enkel economisch belang bij de vernieuwingsdrang van de bestuurders. 's-Graveland heeft kennelijk geen enkele behoefte aan een racebaan voor doorgaand- en vrachtverkeer door haar beschermd dorpsgezicht, haar culturele en natuur historische waarden. 's- Graveland wil kennelijk met gelijke maat voor overheid en bewoners gemeten worden door haar gemeente wanneer het gaat over een beschermd dorpsgezicht . 's-Graveland wil haar historisch en natuurkundig beschermd karakter ongewijzigd behouden en haar gemeentebestuur is gehouden daarop toe te zien en dit te beschermen. In haar wettelijke opdracht en in opdracht van haar kiezers.

Frans van Loenen

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
19 gr.
windkr. 4