WIJDEMEERSE WEBKRANT
Regionale Woonvisie
Wijdemeren, za 26 januari 2008

Op 21 januari is de regionale woonvisie van de negen gemeenten uit het gewest Gooi en Vechtstreek gepresenteerd.

persbericht

REGIONALE WOONVISIE GOOI EN VECHTSTREEK GEPRESENTEERD!

Ook provincie en woningcorporaties onderschrijven het belang van samenwerken, meer dynamiek, meer keuzes, meer vernieuwing en behoud van het groen in de regio.

Ben Hammer , voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn, Zorg, heeft op 21 januari de regionale woonvisie van de negen gemeenten uit het gewest Gooi en Vechtstreek gepresenteerd. Vanwege het belang dat zij hechten aan een Regionale Woonvisie waren tijdens deze presentatie eveneens aanwezig Sascha Baggerman, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Gooi en Vechtstreek.

Gedeputeerde Sascha Baggerman over de regionale woonvisie:

"De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan de regionale woonvisie. Voor Noord-Holland Noord heeft de provincie deze zelfs als verplichting opgenomen in het streekplan, omdat we de regionale woonvisie zien als een instrument om te komen tot voldoende en passende woningbouw.

Wat is een woonvisie?

Het is een instrument waarmee afstemming bereikt kan worden tussen de gemeenten en marktpartijen in de regio. De woningmarkt reikt immers over gemeentegrenzen heen en de partijen die actief zijn, zoals de corporaties en ontwikkelaars, zijn dit meestal ook in meerdere gemeenten. In de regionale woonvisie kunnen gezamenlijke doelen beschreven worden en de hiermee samenhangende afspraken vastgelegd worden. Hierbij gaat het niet alleen om afspraken over aantallen woningen, maar ook over type woningen en de verschillende doelgroepen. 

Een erg positief punt aan deze regionale woonvisie is de aandacht die uitgaat naar bijzondere groepen op de woningmarkt: starters, ouderen en zorgbehoevenden. In eerste instantie is bouwen voor deze groepen misschien niet het meest rendabel, maar uiteindelijk is dit wel noodzakelijk voor het sociaal en economisch gezond houden van de regio. Ik ben erg blij dat in deze regionale woonvisie deze kwalitatieve component duidelijk naar voren komt.

Deze kersverse regionale woonvisie schetst een duidelijk beeld van de specifieke kansen en problemen van de regio. Ontwikkelingen in de regio, zoals de vergrijzing en ontgroening worden realistisch weergegeven, wat ik waardeer omdat het soms moeilijk kan zijn om op deze manier naar je eigen regio te kijken. Hier tegenover wordt een wensbeeld geschetst die ik uiteraard volledig onderschrijf". Tot zover gedeputeerde Sascha Baggerman over de woonvisie.

Alliantie

Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Gooi en Vechtstreek vertelt het volgende: "de Alliantie ondersteunt de regiovisie Gooi en Vechtstreek van harte. We kunnen ons volledig vinden in de essentie: bevordering van de vitaliteit van de regio, zorgdragen voor de betaalbaarheid, mogelijkheden bieden om jongeren vast te houden en het bevorderen van de dynamiek in de woningmarkt. Dat zijn ook de peilers voor de koers die de Alliantie Gooi en Vechtstreek zelf in de regio heeft gekozen. We werken er van harte aan mee om deze doelstellingen te bereiken. We kunnen ons niet permitteren nog enkele jaren op oplossingen te studeren. De problematiek in Gooi en Vechtstreek vraagt om duidelijke keuzes en creatieve oplossingen in de nieuwbouw, de herstructurering én in de bestaande voorraad. Maar het vraagt ook om ondernemingszin en doorzettingsvermogen. Het is in het belang van onze huidige en toekomstige huurders dat we werken aan een leefbare regio, waar het ook in de toekomst goed wonen en werken is."

WMO

Ben Hammer , voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn Zorg is blij met de uitspraken Sascha Baggerman en Anne Wilbers. Hij benadrukt het belang van de regionale woonvisie voor de regio: "Het middel bij uitstek om gezamenlijk aan de slag te gaan en te werken aan economisch en sociaal vitale regio. De woonvisie gaat zeker niet alleen over de (beperkte) bouwmogelijkheden, maar heeft ook aandacht voor onder andere welzijn en zorg, de relatie met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vernieuwende ideeën en alternatieve woon- en koopvormen. Binnenkort zal de Stuurgroep regionale woonvisie van start gaan met het actieprogramma dat is opgesteld voor de uitvoeringsaspecten van de woonvisie", aldus Ben Hammer.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
helder
6 gr.
windkr. 4