Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Plan Dorpscentrum bijna af

Oud-Loosdrecht, 6 oktober 2006

De plannen voor het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht zijn bijna afgerond. De procesbegeleider neemt afscheid. Het project gaat de volgende fase in.

Persbericht

Dorpscentrum Oud-Loosdrecht:
planuitwerking bijna afgerond

Het project Dorpscentrum Oud-Loosdrecht is volop in beweging. Na besluitvorming in de gemeenteraad begin dit jaar is op basis van het projectplan gewerkt aan de voorbereidingen voor uitvoering van het project. In dit bericht wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de vorderingen.

Nieuwe voorzitter Adviesgroep

Tijdens de informatieavond in Ottenhome op 12 juli in Ottenhome kondigde Ad de Regt zijn aanstaande vertrek als voorzitter van de Adviesgroep al aan. De taak van De Regt zit erop nu het plan is vastgesteld en het convenant is ondertekend. Om de voortgang erin te houden is De Regt nog wat langer doorgegaan maar nu is toch echt het moment van overdracht gekomen. In overleg met de Adviesgroep is op voorstel van burgemeester Bijl de heer Dr. Frans Kolk voorgedragen als opvolger van Ad de Regt. De heer Kolk is ondermeer oud wethouder van de gemeente Huizen, waar onder zijn verantwoordelijkheid een nieuwe haven is gerealiseerd en een oud bedrijventerrein is omgevormd naar woningbouw. Daarnaast heeft de heer Kolk zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven gewerkt aan diverse complexe andere projecten en heeft hij daarnaast veel bestuurlijke ervaring. Zo was hij ondermeer lid van het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek. De Adviesgroep heeft Ad de Regt in zijn vergadering van 4 oktober jl. bedankt voor zijn inzet en heeft de heer Kolk met vertrouwen als nieuwe voorzitter in hun midden opgenomen.

Ontwerp

De architect (Factor) en het ingenieursbureau (Boiten) zijn bezig met het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) voor de woningbouw, winkels, horeca en de openbare ruimte, waaronder ook de passantenhaven en het dorpsplein. Vanwege de ruimtelijke samenhang zal ook een schetsontwerp worden gemaakt van de herinrichting van de Oud Loosdrechtsedijk, althans van het gedeelte tussen de kerk en de Vuntuslaan. Ook de 2 e heul wordt daarin meegenomen. Alle ontwerpen worden in oktober van dit jaar opgeleverd. In de vergadering van de Adviesgroep Dorpscentrum op 4 oktober zijn de eerste concepten besproken. De Adviesgroep is positief over het resultaat. De voorlopige ontwerpen kunnen nu worden afgerond. Oplevering van de definitieve ontwerpen verwacht de gemeente in het voorjaar van 2007.

Grondeigenaren

Met alle grondeigenaren uit het plangebied is overeenstemming op hoofdlijnen bereikt. De gemeente werkt de individuele afspraken in overleg met de betrokkenen verder uit. De Adviesgroep richt zich op de verdere uitwerking van het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte.

Bestemmingsplan, streekplan

Voor het projectgebied wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het geldende bestemmingsplan 'Plassengebied 1993' biedt op enkele punten te weinig ruimte (overschrijding bouwhoogte en wijziging oeverlijn). Bovendien is het huidige bestemmingsplan onvoldoende specifiek en laat het voor de toekomst te veel ruimte voor ongewenste ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt specifiek toegespitst op het huidige bouwplan. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in oktober van dit jaar opgeleverd. De procedure zal direct daarna starten met inspraak.

Zoals bekend is voor het project een wijziging van het streekplan nodig. In oktober van dit jaar neemt de statencommissie een principebesluit over het project, waarna een wijzigingsprocedure voor het streekplan in werking wordt gezet. De bestemmingsplanprocedure en de streekplanprocedure kunnen grotendeels parallel aan elkaar verlopen. Bedoeling is dat dit leidt ot een goedgekeurd bestemmingsplan eind 2007. Dit bestemmingsplan kan vervolgens als basis dienen voor het verlenen van vergunningen. De projectorganisatie onderzoekt of er versnellingsmogelijkheden zijn en voert daarover overleg met de provincie.

Zelf regie houden

De gemeente overweegt zelf opdracht te geven voor het bouw- en woonrijp maken en de grondexploitatie in eigen beheer te houden. Hierdoor komen de revenuen uit het plan aan de gemeente toe. Ten aanzien van de realisatie van de woningen en winkels is de gemeente zich op dit moment aan het oriënteren. De gemeente overweegt ook hier de regie in eigen hand te houden. Uiteraard zal de bouw zelf aanbesteed worden. Het is het voornemen van de gemeente om meerdere partijen te selecteren en een aanbieding te laten doen voor het commerciële vastgoed. Selectie kan daarna plaatsvinden op prijs en kwaliteit.


De wekelijkse nieuwsbrief Regen Zwaar bewolkt Matige wind 16º Naar volgende bericht