Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Worsteling met Begroting

Wijdemeren, 3 oktober 2006

Het college van B&W worstelt met de begroting voor volgend jaar. Het Rijk levert weer minder geld. De hamvraag wordt: Vult u dat gat, of niet?

Persbericht

College over de Begroting 2007
'Worsteling om begroting sluitend te krijgen: snijden in voorzieningen of hogere OZB'

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de voorbereiding van de begroting te maken met het feit, dat de gemeente opnieuw minder geld krijgt van het rijk.

Dat leidt tot de keuze om verder te snijden in de voorzieningen of om de belastingen te verhogen. Deze keuzes zijn uitgewerkt in drie scenario's. Het college kiest voor bezuinigingen, maar ook voor een aantal investeringen. Dit betekent een hogere OZB.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de meerjarenbegroting 2007 - 2010 aan de gemeenteraad aangeboden . De meerjarenbegroting 2007- 2010 legt een goede basis voor het uitvoeren van het coalitieakkoord "vol vertrouwen verder". Op 7 november buigt de gemeenteraad zich over deze begroting en de voorstellen van het college.

450.000 euro minder

De gemeente is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van een bijdrage van het rijk. Dit is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De afgelopen jaren is deze bijdrage diverse keren gekort. Onlangs werd de gemeente geconfronteerd met een extra korting van ongeveer € 450.000! Per inwoner ontvangt Wijdemeren van alle Nederlandse gemeenten de op vier na laagste uitkering uit het gemeentefonds.

Projecten uitstellen en bezuinigen

Eerder heeft de gemeenteraad al uitgesproken dat de begroting vanaf 2007 structureel in evenwicht moet zijn. Om dit te bereiken is het volgens het college nodig e en aantal projecten uit te stellen. Zo wil het college de gemeentewerf in Nederhorst den Berg pas in 2008 tot kazerne verbouwen. Hetzelfde geldt voor de verbouwing van de brandweerpost in Kortenhoef. Daarnaast verwacht het college van 2008 tot 2010 € 100.000 per jaar te kunnen besparen door centrale inkoop. Bovendien heeft het college besloten 3 % te bezuinigen op alle budgetten, waardoor alle beleidsvelden van de gemeente hun bijdrage moeten leveren. Ook zal nog worden bezien of verder kan worden bezuinigd op de uitvoering van enkele taken. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn hiermee de interne mogelijkheden uitgeput en is alle rek uit de organisatie. Verdere bezuinigingen betekent het afstoten van taken.

OZB-verhoging

In de verkiezingsprogramma's stond, dat het onwenselijk was de OZB te verhogen. Deze programma's zijn geschreven voordat de laatste kortingen door het rijk bekend waren. Toch heeft het college de consequenties van het niet verhogen van de OZB uitgewerkt. Dit zou onder meer het eindigen van de bibliotheekfunctie tot gevolg kunnen hebben naast het achterwege laten van investeringen in wijksteunpunten, waterbeheer, wegen en winkelgebieden. Het college komt met een ander voorstel: naast de bezuinigingen stelt het college de raad voor de onroerend zaakbelasting met 9,5% plus 1,5% inflatiecorrectie te verhogen. Hiermee is het mogelijk de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Voor een eigenaar van een woning met de gemiddelde waarde van 300.000 euro betekent dit een stijging van 25 euro per jaar.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Half bewolkt Matige wind 16º Naar volgende bericht