WIJDEMEERSE WEBKRANT
GS NH: Verdiepingenplan moet!
Wijdemeren, di 19 december 2006

Gedeputeerde Staten van NH eisen dat het verdiepingenplan uitgevoerd wordt. Dat staat in een brief aan de voltallige gemeenteraad waarin zij een aanwijzing aankondigen.

Korte inleiding

Er wordt al jaren gesproken over het uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen tot grote diepte. Het zand dat daarbij vrijkomt wordt verkocht. De putten die zo ontstaan vormen bezinkputten voor slib, waardoor de plassen helder worden. Dat is in het kort het standpunt van Noord-Holand en het Hoogheemraadschap.

De gemeente Wijdemeren verzet zich met hand en tand tegen dit plan omdat men beducht is voor verzakkingen en grote schade aan het toersime. Sommige deskundigen steunen het ene, andere deskundigen het andere standpunt.

Procedure

Vanwege de procedure is eerst overleg tussen de raad en GS nodig. Dan leggen GS de kwestie voor aan de commissie van de provincie, waarna GS de aanwijzing kan geven. ("Aanwijzing" klinkt erg vriendelijk, maar het betekent dat de provincie besluiten van Wijdemeren terzijde schuift en zelf een besluit neemt. red. WWK)

Uit de brief van GS van vandaag:

"Over het hiervoor genoemde voornemen aan uw gemeente een aanwijzing zoals bedoeld in artikel 37 leden 4 en 5 te doen uitgaan is op grond van dit artikel overleg met uw Raad noodzakelijk. Namens ons College zullen de gedeputeerden A. Moens en A.M.C.A. Hooijmaijers dit overleg met de leden van uw raad voeren. Wij verwachten op korte termijn een uitnodiging voor de eerstkomende raadsvergadering van u te ontvangen."

De brief van GS (.doc) De bijlage met de argumenten van het Hoogheemraadschap AGV (.doc)

persbericht

Provincie eist medewerking Wijdemeren aan Herstelplan Loosdrechtse Plassen
GS bereid gebruik te maken van aanwijzingsbevoegdheid

Maatregelen om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te verbeteren kunnen volgens Gedeputeerde Staten niet langer meer wachten. Daarom zijn zij bereid gebruik te maken van hun aanwijzingsbevoegdheid en de gemeente Wijdemeren op te leggen hieraan medewerking te verlenen. Want ondanks vele gesprekken zijn provincie en gemeente niet tot overeenstemming gekomen over het herstelplan. De gemeente is van dit besluit op de hoogte gesteld.

De Loosdrechtse Plassen zijn vertroebeld door zogenaamd 'zweefslib'. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat onderwaterplanten verdwenen zijn en dat het minder aantrekkelijk is om hier te zwemmen . Daarnaast slibben de jachthavens en vaarroutes dicht. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil de kwaliteit herstellen en daarom de plassen op drie plaatsen verdiepen (ontgronden). Voordeel van deze methode is dat het zweefslib bezinkt en er geen baggerslib in schaarse depots opgeslagen hoeft te worden. Op dit moment wordt nog incidenteel gebaggerd, een dure methode om de vaarwegen open te houden. Grootschalig baggeren zal tientallen miljoenen euro's kosten, een aanpak die financieel niet haalbaar is. Gedeputeerde Staten vinden het Herstelplan van AGV een effectieve en duurzame oplossing, die bovendien betaalbaar is ook.

Aanwijzing

GS hebben besloten tot het uiterste middel van een aanwijzing over te willen gaan omdat gemeente en provincie, ondanks veel gesprekken, niet tot overeenstemming zijn gekomen over de wijze waarop het water in de Loosdrechtse Plassen hersteld moet worden. Uitstel zal volgens GS leiden tot onnodig tijdsverlies, waarmee het water alleen maar meer vertroebeld raakt. Terwijl de provincie wel wil en moet voldoen aan de Europese verplichtingen die opleggen dat de ecologische waterkwaliteit in dit gebied snel verbetert. Ook wil de provincie dat snel wordt gestart met de herstelwerkzaamheden zodat het water weer goed bevaarbaar is en de havens structureel weer goed bereikbaar worden. Omdat met de uitvoering van het Herstelplan belangen gediend worden die boven die van de gemeente uitstijgen, heeft het college van GS nu het voornemen over te gaan tot een aanwijzing.

De verantwoordelijk gedeputeerden Moens en Hooijmaijers hopen dat het niet zover zal komen. "We gaan overleggen met de gemeenteraad en hopen er alsnog samen uit te komen, zodat een aanwijzing niet nodig is. Maar wij zien wel de dringende noodzaak om snel met het herstelplan te beginnen. Voor de waterkwaliteit, maar ook voor de scheepvaart van groot belang. Daarom kiezen wij nu voor dit middel om de gemeente te bewegen mee te werken".

Geen overeenstemming

De gemeente verzet zich tegen dit plan omdat de verdiepingen niet effectief zouden zijn en er verzakkingen zouden kunnen plaatsvinden, en heeft een alternatief plan voorgelegd. De provincie vindt de alternatieve voorstellen echter onvoldoende soelaas bieden om de baggerproblematiek structureel op te lossen en de plassen helder te krijgen. Van diverse voorstellen van de gemeente is al gebleken dat ze technisch niet realiseerbaar zijn of teveel kosten. De overige voorstellen van de gemeente kunnen mogelijk, nadat ze op haalbaarheid zijn onderzocht, als ondersteunende maatregelen worden gerealiseerd. Bovendien zijn de argumenten van de gemeente weerlegd in diverse onderzoeksrapporten. De provincie heeft veel pogingen ondernomen om tot overeenstemming te komen, maar moet nu tot de conclusie komen dat de partijen het niet met elkaar eens zijn en ook niet zomaar zullen worden.

Verdere procedure

De provincie overlegt de situatie met de gemeenteraad van Wijdemeren en vraagt de Provinciale Planologische Commissie om advies. Hierna nemen Gedeputeerde Staten het besluit om wel of niet tot aanwijzing over te gaan. Als GS tot aanwijzing overgaan, dient de gemeenteraad een besluit te nemen om wel of geen medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan. Als de raad niet meewerkt, dan kan de provincie de rol van de gemeente hierin overnemen.

bron
persbericht
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief